Соціальні збори

Збір на обов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і затратами, зумовленими народженням і похованням

Законодавчо-нормативна база:

1. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності затратами, зумовленими народженням і похованням" від 18.01.2001р. №2240-111. із змінами та доповненнями.

2. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11.01.2001р. № 2213-ІП.

3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу)), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів" від 07.03.01 р. № 225.

Платники

1. Платники, які сплачують внески в обов'язковому порядку:

1.1. Роботодавці - власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання; фізичні особи, які використовують, працю найманих працівників (у тому числі іноземців, які на законних підставах працюють за наймом в Україні); власники розташованих в Україні іноземних підприємств, установ, організацій (у тому числі міжнародних), філії та представництва, які використовують працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

1.2. Найманий працівник - фізична особа, яка працює за трудовою угодою (контрактом) в установі, організації незалежно від форм власності, господарювання, виду діяльності або у фізичної особи.

2. Платники, які сплачують внески на добровільних засадах: Інші особи:

2.1. громадяни України, які працюють за межами території України і не застраховані в системі соціального страхування країни, у якій вони перебувають;

2.2. особи, які забезпечують себе роботою самостійно (займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, у тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок).

Об'єкт нарахування

3. Об'єкт

3.1 Для роботодавців - суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, які підлягають обкладенню прибутковим податком із громадян.

3.2 Для найманих працівників - суми оплати праці, які включають основну і додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян.

3.3 Для платників внесків визначених пунктом з розділу 1 - сума оподаткованого доходу (прибутку).

Ставки

Ставки зборів на страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності:

1. Для роботодавців - 2,9 відсотків.

2. Для найманих працівників:

- 0,25% - якщо зарплата менша 150 грн.

- 0,5%-якщо зарплата більша 150грн.

3. Для осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, які беруть участь у соціальному страхуванні на добровільних засадах - 3%.

Термін сплати

Один раз на місяць у день, установлений для отримання в установі банку коштів на оплату праці за відповідний період.

Відповідальність

У разі несвоєчасної сплати страхових внесків страхувальником, у тому числі шляхом ухилення від реєстрації як платника страхових внесків, або неповної їх сплати, страхувальник сплачує суму донарахованих контролюючим органом страхових внесків (недоїмки), штрафів і пеню.

За порушення терміну реєстрації або несвоєчасну сплату страхових внесків стягується у розмірі 50% суми, належної до сплати за весь період, починаючи з дня, коли страхувальник повинен був зареєструватися. :- • :. :

За неповну сплату страхових внесків сплачується штраф у розмірі прихованої (заниженої) суми заробітної плати, на яку згідно з Законом № 2240 нараховуються страхові внески, а в разі повторного порушення - у трикратному розмірі вказаної суми.

За порушення порядку витрачання страхових коштів накладається штраф у розмірі 50% належної до сплати суми страхових внесків.

Пеня нараховується виходячи із 120% облікової ставки НБУ, яка діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її

Приклад

Розрахунок суми страхових зборів на обов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності
Прізвище, ім'я та по батькові


Сума нарахова-ного заробітку, грн.


Сума заробітку, на яку нараховується та втримується внесок, грн.


Ставки внесків до фонду соц. страх, у зв'язку з втратою працездатності, грн.


До 150грн. - 0,25%


понад 150грн. - 0,5%

1. Кравець С.В.

150

150

0,38

2.Піддубна А.С.

1200

1200

6

З.Величко В. В.

2000

2000

10

4.Степаненко С.О.

400

400

2

5.Титаренко Т.В. *

1800

1800

Разом

5550

375

0,38

18

* Виконує роботу згідно з угодою цивільно-правового характеру та може сплачувати страхові внески на добровільних засадах.Таким чином, до сплати належать:

1. Збір з суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників:

5550грн.-1800грн.=3750 грн. (сума заробітку по цивільно-правовій угоді) 3750грн. х2.9%/100%=108,75грн.

2. Збір основної та додаткової оплати праці найманих працівників:

0,38грн.+18грн,=18,38грн.

3. Всього:

(108,75 +18,38)грн. = 127,13грн.

Крім сплати зборів, роботодавець виплачує допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю в розмірі 100 відсотків середнього заробітку (оподаткованого доходу). При цьому перші п'ять днів тимчасової непрацездатності оплачується за рахунок коштів підприємства, установи, організації і відносяться на валові витрати, а останні за рахунок платежів до Фонду.


Збір на обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності


Законодавчо-нормативна база:

1. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.99 р. № 1105-ХІУ.

2. Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22.02.2001 р. № 2272-ІП.

3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу)), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів" від 07.03.01 р. № 225.

4. Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 р. № 1423 (зі змінами та доповненнями).

Законом № 1105 встановлено загальнообов'язкове страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Тарифи на цей вид страхування для роботодавців - юридичних та фізичних осіб визначаються в відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих робітників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, та інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в тому числі в натуральній формі, що визначається відповідно до Закону України "Про оплату праці, які підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян.

Розмір тарифів на страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання диференційований по галузях економіки, пойменованих згідно з Загальним класифікатором галузей народного господарства України. Галузі згруповані в класи професійного ризику виробництва.

Згідно Порядку № 1423, таких класів двадцять (таблиця 1):

Таблиця 1

Тарифи на страхування від нещасного випадку


Клас професійного ризику виробництва

Галузі економіки і види робіт


Код


Страховий тариф


1

2

3

4

1


Редакція і виробництво

87100

0,84

Освіта

92000-92500

2


Другі види діяльності сфери матеріального виробництва

87300-87900

0,86

Метрополітенний транспорт загального користування

51113

3


Зв'язок

52000-52300

0,88

Проектні, проектно-пошукові, пошукові роботи

66006

4


Невиробничі види побутового обслуговування населення

90300-90390

0,89

5


Трубопровідний транспорт загального користування. Другі види транспорту

51130, 51400

0,94

Інформаційно-обчислювальне обслуговування. Операції з нерухомим майном. Загальна комерційна діяльність, пов'язана з забезпеченням функціонування ринку

82000-84600


6


Наука і наукове обслуговування

95000-95630

1,0

Житлово-комунальне господарство та інші

90000-90290

7


Торгівля і громадське харчування

70000-72200

1,02

8


Електроенергетика

11100-11190

ЇДІ

Поліграфічна промисловість

19400

9


Легка промисловість

17200-17900

1,26

Трамвайний, тролейбусний транспорт


51112, 51122-51400

Сільське господарство (без обслуговування сільського господарства і господарського управління сільським господарством

20000


0,2


10


Харчова, м'ясна і молочна промисловість

18100-18222

1,3

Авіаційний транспорт

51300

11

Нафтопереробна промисловість

11220

1,44


12


Дорожнє господарство, автомобільне господарство, обслуговування транспорту

51123,51121, 51600

1,64


Мукомольно - круп'яна і комбікормова промисловість

19200-19220

Погруз очно - розгрузочні і транспортно-експедиційні роботи і послуги

51500,51510


13


Хімічна промисловість

13100-13199

2,03


Залізничний транспорт


51110,51111, 51114

Деревообробна промисловість

15200-15290

14


Промисловість будівних матеріалів


16110-16112 16130-16240 16260-16273

2,24


Водний транспорт

51200-51221

15


Машинобудівництво і металообробка


14100-14784 14800-14820 14832-14843

2,55


16


Будівництво (без будівництва шахт)


61000-61130 61132-65000

2,77


17


Чорна металургія

12100, 12130-12190

3,52Підсобно-допоміжні виробництва (підрозділи) підприємств, що займаються іншими видами виробництва і перебувають на самостійному балансі, при визначенні розмірів страхових внесків, відносяться до галузі економіки, яким відповідає їх діяльність. Тобто тариф для таких підрозділів буде відрізняться від тарифу головного підприємства.

Для бюджетних установ та організацій, які фінансуються або дотуються з бюджету, страхові тарифи встановлюються в розмірі 0,2 відсотка від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників.

Добровільно застрахована фізична особа сплачує внесок до фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, а якщо ця особа є інвалідом, - у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, установленої на день сплати страхового внеску.

Страхові внески нараховуються у межах граничної суми заробітної плати (доходу), що встановлюється Кабінетом Міністрів України та є розрахунковою величиною при обчисленні страхових виплат. Наприклад, станом на 01.07.02 року -2200 грн.

Перерахування коштів на рахунок Фонду юридичною особою проводиться одночасно з отриманням грошових коштів на оплату праці в установах банку.

Фізичні особи перераховують збір не пізніше 10-го числа місяця, наступного за місяцем виплати заробітної плати.

Середньомісячний заробіток для обчислення суми страхових виплат потерпілому визначаються згідно з порядком обчислення середньої заробітної плати для виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Нравится материал? Поддержи автора!

Ещё документы из категории астрономия :

X Код для использования на сайте:
Ширина блока px

Скопируйте этот код и вставьте себе на сайт

X

Чтобы скачать документ, порекомендуйте, пожалуйста, его своим друзьям в любой соц. сети.

После чего кнопка «СКАЧАТЬ» станет доступной!

Кнопочки находятся чуть ниже. Спасибо!

Кнопки:

Скачать документ