Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

Міністерство освіти України

Київський технікум радіоелектронікиОрганізація та планування

виробництва потококонвеєрної

лінії десяткового суматора

з корекцією результата
Група 452/9

Фах 2201: “Електронно-обчислювальна техніка”

Студентка: Митюк О.В.

Керівник: Пижова А.М.


1998Затверджено


предметною комісіею


«______»______19 р.
ЗАВДАННЯДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ЕКОНОМІКИ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА___________________________________________________


СТУДЕНТА ( СТУДЕНТКИ ) « 4 » КУРСУ « 452 » ГРУПИ КИЇВСЬКОГО ТЕХНІКУМА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ______________________


П. ХОМЕНКА КОСТЯНТИНА МИКОЛАЙОВИЧА______________________


ТЕМА ЗАВДАННЯ : СУМАТОР З КОРЕКЦІЄЮ РЕЗУЛЬТАТУ________КУРСОВИЙ ПРОЕКТ НА ВКАЗАНУ ТЕМУ ВИКОНУЄТЬСЯ СТУДЕНТОМ В НАСТУПНОМУ ОБ ЄМІ :


 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА :

1. Загальній розділ проекту

1.1. Призначеня та технічні характеристики виробу

1.2. Вихідні данні


2. Організаційний розділ проекту

2.1. Характеристики та економічна ефективність

потоко- конвейєного виробництва

2.2. Розрахунок параметрів конвеєру

2.3. Розрахунок чисельності промислово- виробничого

персоналу


3. Економічний розділ проекту

3.1. Розрахунок фонду заробітньої платні

3.2. Розрахунок повной собівартості та ціни виробу

3.3. Розрахунок економічной ефективності проекту

3.4. Техніко- економічні показники ділянки

Список літератури


Додаток: перелік елементів

 1. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА :


3. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА :

СХЕМА Е1
АРКУШ 1.

2.

3.ДАТА ВИДАЧІ «________»_________________19 Р.

СТРОК ЗАКІНЧЕННЯ «________» _______________19 Р.


ВИКЛАДАЧ________________________________________

ЗМІСТ


Лист

Вступ


4

1. Загальний розділ проекту

5

1.1. Призначеня та технічні характеристики виробу

5

1.2. Вихідні данні


6

2. Організаційний розділ проекту

7

2.1. Характеристики та економічна ефективність

потоко- конвеєрного виробництва

7

2.2. Розрахунок параметрів конвеєру

7

2.3. Розрахунок чисельності промислово- виробничого

персоналу14

3. Економічний розділ проекту

17

3.1. Розрахунок фонду заробітної платні

17

3.2. Розрахунок повної собівартості та ціни виробу

20

3.3. Розрахунок економічної ефективності проекту

25

3.4. Технічно- економічні показники ділянки

28

Список літератури


30

Додаток: перелік елементів

ВСТУП

На даному етапі розвитку наша країна здійснює перехід до ринкових відносин, що вимагає від усіх переосмислення взаємовідносин на виробництві, законодавчого закріплення прав робітників на ділянці у керівництві підприємствами усіх форм власності.

Проте зростання інфляції є одним із дестабілізуючих факторів в економіці будь якої країни, нажаль Україна не виключення веде до економічної кризи. В наслідок цього росте соціальна напруга в суспільстві. Положення справ ускладнюється ще й тим, що лібералізація цін відносно заробітної платні та прибутків громадян відбувається при тих же примітивних інструментах побічної економічної координації, що діяли в адміністративно-командній системі.

Негативні явища в економіці та суспільстві в багатьох випадках пояснюються відсутністю обміркованої соціальної політики та відсутності механізмів її реалізації. А без активної соціальної політики ринкову економіку будувати неможливо.

В теперешній час посилився розрив господарських зв’язків, погіршилось фінансове положення України. Все це призводить до збільшення кризи економіки та в цілому по галузям промисловості.

Для вирішення цих питань необхідно провести ряд економічних реформ, збільшити асигнування для розвитку науки та техніки, вирішити питання приватизації, скоротити витрати на збройні сили та інше, звернути увагу на впровадження останніх досягненнь накуи та техніки у виробництво. Необхідно більш широко впроваджувати у галузях промисловості компютерну техніку, вдосконалювати та розробляти ЕОТ, що дає можливість вийти на рівень світових стандартів.

1.ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ ПРОЕКТУ


  1. Обгрунтування технічних вимог до виробу

1.1.1. Суматор призначений для додавання десятичних чисел у складі різних блоків обчислювальної техніки.

1.1.3. Технічні вимоги до виробу

1.1.3.1. Загальні технічні вимоги до виробу

 1. температура навколишнього середовища, що забезпечує стабільну роботу пристрою, складає +10 -- + 35

 2. вологість не повинна перевищувати 40-80%

 3. перед роботою повинен прогрітися 20 хвилин.

 4. Розробляємий блок, розрахований на двозмінну роботу, тобто 18 годин

1.1.3.2. Окремі технічні вимоги

 1. розрядність блоку, що розробляється дорівнює шістнадцяти

 2. використовується подвійна система обчислення

 3. напруга живлення дорівнює 5В

 4. рівень логічного “0” дорівнює від 0 до 0.4В, а рвень логічної одиниці від 2.4В до 5В.


1.2. Вхідні данні.


1) Кількість змін - 2;

2) Кількість виробів за рік – 231300 шт;

3) Відсоток браку - 0%;

4) Кількість перерв - 2;

5) Час перерв – 2x15 хвилин;

6) Номінальний фонд часу - 257 днів;

7) Трудоміскість виконання операцій:

Взяти і відкласти плату - 0.07 хв.

Встановити конденсатор - 0.12хв.

Встановити мікросхему - 0.50 хв.

Групова пайка - 1.00 хв.

Допайка та ремонт - 1.00 хв.

Покриття лаком - 0.5 хв.


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ ПРОЕКТУ2.1. Характеристики та економічна ефективність потоко-конвеєрного виробництва


Прогресивним методом організації виробництва є поточний метод. Потоком прийнято називати таку організацію виробничого процесу, коли дії виконуються безперервно та ритмічно.

Поточне виробництво реалізує передові наукові методи та принципи побудови виробництва: спеціалізацію, паралельне виконання робіт, пропорціональність, неперервність, прямоточність, ритмічність виконуємого виробництва.

За рахунок поточного виробництва підвищується виробничість праці, що досягається за рахунок зниження трудоємності окремих операцій технологічного процесу, завдяки використання сучасних технологій високовиробничого обладнання; зниження витрат часу за рахунок механізації та автоматизації транспортних операцій та інших допоміжних робіт; більш якісного виконання працівниками свойх функцій, так як при багатократному повторі операцій вони набувають стійких виробничих навичок.

Для організації поточного виробництва необхідно відробити технологічний процес, поділивши його на рівні або кратні по тривалості виконання операцій, встановивши найбільш ціленаправлену послідовність іх виконання. Самою важливою частиною поточного виробництва є поточна смуга, вздовж якої розташовуються робочі місця. Поточні смуги можуть бути відокремлені кордонами участку, іноді розповсюджуються на ряд участків.

Транспортні засоби є невідємною частиною поточного виробництва. Вони можуть бути різні, но частіше використовуються саме конвеєри. Вони мають постійну швидкість, регламентують ритм робочої смуги, іншими словами, несуть організаційну роль, що дозволяє економити час.


2.2. Розрахунок параметрів конвеєру


2.2.1. Знаходження такту потока


Такт - проміжок часу між виходом двух суміжних виробів з останньої операції поточної смуги.

Такт розраховується за формулою ( 2.1. ).


F зм.

t = ___________

N зм. зап.


( 2.1. )

де:

N зм. зап. - змінна программа запуску виробів ( шт. ), котра розраховується за формулою ( 2.2. ).

F зм. - Середня тривалість робочого тиждня, котра розраховується за формулою ( 2.4. )


100

N зм. зап. = N зм. вип. * _____________

100 – а


( 2.2. )


де:

а - відсоток браку і дорівнює а = 0;

N зм. вип. - змінна программа випуску виробів ( шт. ), котра розраховується за формулою ( 2.3. ).


N річ. вип.

N см. вип. = _________________

F річ. * К зм.


( 2.3. )


де:

F річ. - номінальний фонд часу і дорівнює F річ. = 257 днів.


F зм. = Т зм. - t пер.

( 2.4. )


231300

N см. вип. = _________________ = 450 ( шт. )

257 * 2F зм. = 480 – 30 = 450 ( хв. )450

t = _________ = 1

4502.2.2. Знаходимо темп конвеєру


Темп конвеєру характеризує працедіяльність потокової смуги і дорівнює кількості виробів , виготовляємих за одиницю часу і розраховується за формулою ( 2.5. ).


60 - t пот.

ТМ = _______________

T


( 2.5. )


де:

t пот. - Час регламенгтованих перерв, випадаючих на одну годину праці, котра розраховується за формулою ( 2.6. ).


t пер.

t пот. = ___________

t зм.


( 2.6. )


30

t пот. = ___________ = 3.75

860 - 3.75

ТМ = _____________ = 56.25

12.2.3. Розрахунок кількості робочих місць та їх загрузки


Кількість робочих місць на конвеєрі розраховується за формулою ( 2.7. ).


t опер.

РМ техн. = _________

T


( 2.7. )де:

t опер. - норма часу на виконання операцій ( хв. ).

Коефіцієнт загрузки робочого місця розраховується за формулою ( 2.8. ).


РМ розр.

К з = ______________

РМ прийн.


( 2.8. )


де:

РМ розр. - розрахункова кількість робочих місць;

РМ прийн. - прийнята кількість робочих місць.

Для забеспечення рівності або кратності такту потоку операцій виконуємо їх синхронизацію і данні зводимо у таблицю 2.1.

Таблиця 2.1.


оп.

Склад операції.

Трудо-

Кіль-кість,

Загаль-на тру-

Такт, хв.

Кількість рабочих місць

Коеф-фіці-Міст-кість, хв.

шт.

доміст-кість, хв.


по розра-хунку.

прий-нята.

єнт заг-рузки.

1.

Взяти і відкласти плату.

Встановити:

2 ИМС DD1, DD2.0.070.5


12

1.07

1

1.07

1

1.07

2.

Встановити:

2 ИМС

DD3, DD4.0.5211111

3.

Встановити:

2 ИМС

DD5, DD6.0.5211111

4.

Встановити:

2 ИМС

DD7, DD8.0.5211111

5.

Встановити:

2 ИМС

DD9, DD10.0.5211111

6.

Встановити:

2 ИМС

DD11, DD12.0.5211111

7.

Встановити:

2 ИМС

DD13, DD14.0.5211111

8.

Встановити:

2 ИМС

DD15, DD16.0.5211111

9.

Встановити:

2 ИМС

DD17, DD18.0.5211111

10.

Встановити:

2 ИМС

DD19, DD20.0.5211111

11.

Встановити:

2 ИМС

DD21, DD22.0.5211111

12.

Встановити:

2 ИМС

DD23, DD24.0.5211111


Продовження таблиці 2.1

оп.

Склад операції.

Трудо-

Кіль-кість,

Загальна тру

Такт, хв.

Кількість рабочих місць

Коеф-фіці-міст-кість, хв.

шт.

доміст-кість, хв.


по розра-хунку.

прий-нята.

єнт заг-рузки.

13.

Встановити:

2 ИМС

DD25, DD26.0.5211111

14.

Встановити:

2 ИМС

DD27, DD28.0.5211111

15.

Встановити:

2 ИМС

DD29, DD30.0.5211111

16.

Встановити:

2 ИМС

DD31, DD32.0.5211111

17.

Встановити:

1 ИМС

DD33.0.521111113.

Встановити:

9 конденсаторів

С1 – С9.0.1291.0811.0811.08

14.

Встановити:

2 конденсаторів

С10 – С11
0.1221.0811.0811.08

15.

Групова пайка.

1

1

1

1

1

1

1

16.

Допайка та ремонт.

1

1

1

1

1

1

1

17.

Покриття лаком.

1

1

1

1

1

1

1

-

Всього

-

-

20.98

-

-

21

-


Загальна кількість робочих місць на конвеєрі розраховується за формулою ( 2.9. ).


РМ заг. = РМ рез. + РМ контр. + РМ техн.

( 2.9. )


де:

РМ контр. , РМ рез. - контрольні та резервні місця. приймаються в розмірі 8 - 10% від РМ техн.


РМ заг. = 2 + 2 + 21 = 252.2.4. Розрахунок довжини конвеєру


Довжина конвеєру розраховується за формулою ( 2.10. ).


L роб. = l * РМ заг.

( 2.10. )


де:

l - проміжок міждвома робочими місцями.


0.8 * 25 = 20 ( м )Загальну давжину конвеєра розраховуємо за формулою ( 2.11. ).


L заг. = L н.с. + L п.с. + L роб.де:

L н.с. - натяжна система ( 1.5м );

L п.с. - приводна система ( 1.5м ).


L заг. = 1.5 + 1.5 + 20 = 23 ( м )2.2.5. Розрахунок швидкості конвеєру


Швидкість конвеєру розраховується за формулою (2.12. ).


L

V = ________

T


( 2.12. )


0.8

V = ________ = 0.8 ( м/хв. )

12.2.6. Розрахунок площини конвеєру


Площа конвеєру розраховується виходячи з його загальної довжини та ширини. Ширина складається з ширини смуги ( 0.3, 0.6, 0.9, 1.2 м ), ширини робочих місць та ширини проходу ( 1.5м ) і розраховується за формулою ( 2.13. ).


S = L заг. * ( h см. + h роб. + h прох. )

( 2.13. )


S = 23 * ( 0.6 + 0.8 + 1.5 ) =66.7 ( м2 )2.2.7. Розрахунок тривалості техноолгічного циклу


Розрахунок тривалості технологічного циклу розраховується за формулою ( 2.14. ).


ТЦ = t * РМ заг.

( 2.14. )


ТЦ = 1 * 25 = 25 ( хв. )2.2.8. Розрахунок велечин виробничих заділів


Технологічний заділ розраховується за формулою ( 2.15. )


Z техн. = РМ заг.

( 2.15. )


Z техн. = 25 ( шт. )Страховий заділ складає пять відсотків від змінной программи запуску виробів.


Z страх. = 0.05 * 450 = 22.5 = 23 ( шт. )Незавершене виробництво розраховується за формулою ( 2.16. ).


НВ = Z техн. + Z страх.

( 2.16. )


НВ = 25 + 23 = 48 ( шт. )2.3. Розрахунок чисельності промислово- виробничого персоналу


2.3.1. Баланс робочого часу


Баланс робочого часу одного працівника на 1998 рік зводимо у таблицю 2.2.


Таблиця 2.2.


пок.

Показники.

Дні.

Години.

1.

Календарний час

365


2.

Вихідні та святкові дні

108


3.

Номінальний фонд часу:

257робочих по вісім годин

249

1992


предсвяткових днів

8

64


Всього

257

2056

4.

Планові невиходи на роботу:
чергові та додаткові відпустки

19учбові відпустки

2.відпустки у звязку з вагітністюта пологами

2.5по хворобі

6.2виконяння обовязків

0.3Всього

30

240

5.

Фонд часу, можливого для використання

227

1816

6.

Скорочення робочого дня:
Пільгові дні для підлітків та кормлячих матерів

0.5для робочих з шкідливими умовами праці

0.5Всього

1


7.

Дійсний фонд часу одного працівника

215

1710

8.

Середня тривалість робочого дня

226

1808


2.3.2.Розрахунок чисельності основних працівників


Чисельнісь основних працівників розраховується по числу робочих місць з врахуванням змінності роботи за формулою ( 2.17. ).


Р осн.яв. = РМ техн. * К зм.

( 2.17. )


Р осн.яв. = 21 * 2 = 42Кількість списочних працівників розраховується за формулою ( 2.18. ).


Р осн. спіс. = Р осн. Яв. * К сп.с.

( 2.18. )


де:

К сп.с. - Коєфіціент переклада явочной кількості у списочне і розраховується за формулою ( 2.19. ).


F ном.

К сп.с. = ___________

F яв.


( 2.19. )


де:

F ном. - номінальний фонд часу;

F яв. - явочний фонд часу.


257

К сп.с. = ____________ = 1.1

226Р осн. спіс. = 42 * 1.1 = 462.3.3. Розрахунок кількості допоміжних працівників


Кількість допоміжних працівників розраховується по нормам обслуговування від кількості основних працівників з врахуванням конкретних виробничих умов та необхідності скорочення кількості працівників в умовах ринку.

Приймаємо:

Контролери

- 2

Розпріділювач

- 2

Комплектовщик

- 1

Всього

- 5


2.3.4. Розрахунок кількості службовців та спеціалістів


Кількість службовців та спеціалістів розраховується у відсотковому відношені від кількості основних та допоміжних працівників. Враховуючи конкретний обєм робіт та необхідність скорочення кількості працівників в умовах ринку.

Приймаємо:

Змінний майстер

- 2

Технолог

- 2

Контрольний майстер

- 1

Всього

- 5

Прибиральниці

- 1


Кількість працівників зводимо в таблицю 2.3.


Таблиця 2.3.


к.п.

Категорії працівників.

Кількість працівників.

Відсоткове відношення до загальної кількості.

1.

Основні працівники

46

82.14

2.

Допоміжні працівники

5

8.93

3.

ІТР

4

7.14

4.

Прибиральниці

1

1.79


Всього


56

100.00

3. ЕКОНОМІЧНИЇ РОЗДІЛ ПРОЕКТУ


3.1. Розрахунок фонду заробітної плати


3.1.1. Розрахунок заробітної плати по основним працівникам


Розрахунок заробітної плати зводимо у таблицю 3.1.


Таблиця 3.1.


Фах працівників.

Розряд праці

Норма часу, год.

Оплата однієї години праці, грн.

Здільна розцінка, грн.

Кількість виробів за рік, шт.

Фонд заробітньої платні, грн.

Монтажник


II

0.42

095

0.396

231300

91775.954


Взагалі заробітня платня

- 91775.954 грн.

Премія, доплати - 30%

- 27532.786 грн.

Взагалі фонд основної зарплатні

- 119308.74 грн.

Доповнювальна зарплатня - 8%

- 9544.6992 грн.

Взагалі загальниї фонд зарплатні

- 128853.43 грн.


Середньомісячна заробітна плата працюючих розраховується за формулою ( 3.1. ).


Ф заг. + ПФМЗ

З ср.м. = ___________________

12 * Р осн.спис.


( 3.1. )


де:

ПФМЗ - премії з фонду матеріального заохоченя, приймаємий для основних працівників у розмірі 4 - 6 % від загального фонду.


128853.43 + 7731.2058

З ср. м. = ______________________ = 206.9464 ( грн. )

12 * 553.1.2. Розрахунок заробітної плати допоміжних працівників


Розрахунок заробітної плати допоміжних працівників зводимо до таблиці 3.2.

Таблица 3.2.


ф.п.

Фах працівника.

Розряд праці.

Кількість праців-

Дійсний фонд часу.

С тарифне,

Фонд заробітньої
ників.

Одна година праці.

Всьго годин праці.

грн.

платні, грн.

1

Контролер

III

2

1816

3632

0.98

3559.36

2

Розпріді-лювач

II

1

1816

1816

0.8

1452.8

3

Комплек-товщик

II

1

1816

1816

0.8

1452.8

4


Подсібні працівники

I

1

1816

1816

0.6

1089.6


Всього


-

5

-

-

-

7552


Премія, доплати - 30%

- 2265.6 грн.

Взагалі фонд основної зарплати

- 9817.6 грн.

Доповнювальна зарплата - 8%

- 785.408 грн.

Взагалі загальний фонд зарплати

- 10603.008 грн.


Середньомісячна заробітна плата допоміжних працівників розраховується за формулою ( 3.1. ), де:

ПФМЗ - премії з фонду матеріального заохоченя, приймаємий для допоміжних працівників у розмірі 3 - 5 % від загального фонду.


10603.008 +530.1504

З ср. м. = ____________________ = 185.55263 ( грн. )

12 * 53.1.3. Розрахунок заробітної плати спеціалістів та службовців


Розрахунок заробітної плати спеціалістів та служачих зводимо до таблиці 3.3


Таблиця 3.3.


ф.п.

Фах працівника.

Должнос- ний оклад, грн.

Кількість працівників.

Кількість місць.

Фонд заробітньої платні, грн.

1

Змінний майстер

170

2

12

4080

2

Технолог

160

2

12

3840

3

Контрольний майстер

155

1

12

1860


Всього ІТР


5

12

9780

4

Служачі

120

1

12

1440


Всьго служачих


1

12

1440

5

Прибиральниці

85

1

12

1020


Всьго МОП1

12

1020


Середньомісячна заробітна плата спеціалістів та службовців розраховується за формулою ( 3.1. ), де:

ПФМЗ - премії з фонду матеріального заохоченя, приймаємий для:

ІТР працівників у розмірі 20 - 40 % від загального фонду;

Службовців у розмірі 30 - 40 % від загального фонду;

МОП працівників у розмірі 5 - 10 % від загального фонду.


9780 + 3912

З ср. м. ІТР = __________________ = 228.20 ( грн. )

12 * 51440 + 576

З ср. м. сл. = ___________________ = 168.00 ( грн. )

12 * 11020 +102

З ср. м. МОП = _________________ = 93.50 ( грн. )

12 * 1Фонд заробітньої платні працівників по участку зводимо в таблицю 3.4.

Таблиця 3.4.


Фах працівників.

Загальний фонд.

Середньо місячна заробітня платня, грн.

Основні працівники.

128853.43

206.9464

Допоміжні працівники.

10603.008

185.55263

ИТР

9780

228.2

Служачі

1440

168

МОП

1020

93.5

Всього

151696.43

882.19903


3.2. Розрахунок повної собівартості виробу


Стаття 1. Сировина та основні матеріали


Розрахунок вартості сировини та основних матеріалів зводимо до таблиці 3.5.

Таблиця 3.5


н.м.

Найменуваня матеріалу.

ГОСТ, ТУ

Норма розходу, кг.

Ціна, грн.

Сумма, грн.

1

Припій

ПОС 61

0.65

18

2.67

2

Флюс

ФСК - 60

0.4

10

0.4

3

Лак

УР - 231

0.1

8

0.8


Всього

-

-

-

4.17Транспортно - заготівельні витрати ( 10 - 25 % )

- 0.73 грн.

Всьго сумма витрат

- 4.90 грн.


Стаття 2. Покупні вироби та полуфабрікати

Розрахунок вартості покупних виробів та полуфабрикатів зводимо до таблиці 3.6.

Таблиця 3.6.


Вироб.

ГОСТ, ТУ, тип.

Кількість.

Оптова ціна.

Сумма, грн.

Конденсатори

КМ-5а

ОЖО. 464. 042 ТУ

41

0.25

10.25


Мікросхеми

К555ИМ5

БКО. 348. 302 ТУ - 87

8

0.8

6.4

К555ЛА2

БКО. 348. 302 ТУ - 87

4

0.3

1.2

К555ЛИ1

БКО. 348. 302 ТУ – 87

4

0.3

1.2

К555ЛИ3

БКО. 348. 302 ТУ – 87

4

0.33

1.32

К555ЛИ6

БКО. 348. 302 ТУ – 87

4

0.4

1.6

К555ЛЛ1

БКО. 348. 302 ТУ – 87

6

0.52

3.12

К155ЛН1

БКО. 348. 302 ТУ – 87

2

0.25

0.5

К555ЛЕ4

БКО. 348. 302 ТУ - 87

3

0.4

1.2

Всього


-

-

-

26.79


Транспортно - заготівельні витрати ( 10 - 25 % )

- 8.305 грн.

Всьго сумма витрат

- 41.525 грн.


Стаття 3. Полуфабрикати власного виробництва


Полуфабрикати власного виробництва зводимо до таблиці 3.7.


Таблиця 3.7.


Найменування полуфабрикату.

Кількість.

Собівартість.

Плата

1

4

Всього


-

4


Стаття 4. Основна заробітна плата виробляючих працівників


Основна заробітна плата виробляючих працівників зводимо до таблиці 3.8.

Таблиця 3.8.


Види праць по техпроцесу.

Розряд.

Норма часу, год.

С тарифне, грн.

Сумма, грн.

Монтаж

II

0.39

0.7

0.27Всього пряма заробітна платня

- 0.27 грн.

Премії та доплати

- 0.08 грн.

Всьго основна заробітна платня

- 0.35 грн.


Стаття 5. Додаткова заробітна плата виробляючих працівників


Додаткова заробітна плата виробляючих працівників складає 8 % від основної заробітної платни.


З доп. = 0.08 * 0.35 = 0.03 ( грн. )Стаття 6. Відрахування на соціальне страхування


Відрахування на соціальне страхування складає 37 % від сумми основної та додаткової заробітних плат.


В соц.=0.37 * 0.38= 0.14 (грн.)Стаття 7. Відрахування в фонд ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС


Відрахування в фонд ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС складають 12 % від заробітньої платні основних працівників


В фонд чаес. = 0.12 * 0.35 = 0.04 ( грн. )Стаття 8. Відрахування в фонд зайнятості населення


Відрахування в фонд зайнятості населення складають 2 - 3 % від прямої заробітньої платні основних працівників.


В фзн. = 0.03 * 0.27= 0.01 ( грн. )Стаття 9. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання


Витрати на утримання та експлуатацію обладнання складають 60 - 120 % від прямої заробітньої платні основних працівників.


В ует. = 0.6 * 0.27 = 0.16 ( грн. )Стаття 10. Цехові витрати


Цехові витрати складають 60 - 120 % від прямої заробітньої плати основних працівників.


В ц. = 0.6 * 0.27 = 0.16 (грн. )Стаття 11. Загально підприємницькі витрати


Загально підприємницькі витрати складають 60 - 80 % від прямої заробітньої плати основних працівників.


В зп. = 0.7 * 0.27 = 0.19 ( грн. )Розраховуємо виробничу собівартість виробу як сумму одинадцяти статей


С вс. = 29.51 (грн. )Стаття 12. Невиробничі витрати


Невиробничі витрати складають 20 - 30 % від виробничої собівартості.


В вп. = 0.2 * 29.51 = 5.90 ( грн. )Розраховуємо повну собівартість виробу за формулою 3.2.


С п. = С вс. + В вп.

( 3.2. )


С п.= + = ( грн.)Розрахуємо оптово - відпускну вартість як суму повної собівартості та планового прибутку.


ОВВ = + = ( грн.)Податок на додану вартість складає 20 % від оптово - відпускної вартості .

ПДВ= + = (грн.)Калькуляцію собівартості виробу зводимо в таблицю 3.9.

Таблиця 3.9.


Найменування

статті.

Сума

грн.

Примітка.

Стаття 1


Таблиця 3.5.

Стаття 2


Таблиця 3.6.

Стаття 3


Таблиця 3.7.

Стаття 4


Таблиця 3.8.

Стаття 5


8 % від основної заробітної платні .

Стаття 6


36 % від основної та додаткової заробітних плат.

Стаття 7


10 % від основної заробітньої платні.

Стаття 8


1.5 % від прямої заробітньої платні.

Стаття 9


60-120 % від прямої заробітньої платні.

Стаття 10


60-120 % від прямої заробітньої платні.

Стаття 11


60-80 % від прямої заробітньої платні.

Стаття 12


20-30 % від виробничої собівартості.Повна собівартість- грн.

 1. Розрахунок ефективності впровадження потоко - конвеєтної смуги.


 1. Розрахунок показників росту виробничості праці.

Вдсоток зниження операцій розраховується за формулою 3.3.


Т1 - Т2

А= *100 %

Т1


(3.3.)


де :

Т1 , Т2 - трудоємність виконуємих операціій до та після впровадження потоко - конвеєрної смуги , хв.


30.072-25.06

А = * 100 % = 16.6

30.072


Відсоток тосту виробітки розраховується за формулою 3.4.
Т1 - Т2

В = *100 %

Т2


(3.4.)30.072-25.06

В = *100 % = 20

25.06Розраховуємо випуск продукції по оптово - відпускними цінам на одного середньосписочного працівника за формулою 3.5.


Nріч. * ОВЦ

=

ППП


(3.5.)


де :


ППП - численість персоналу .


231300 -78.117

= =269678.54

673.3.2. Розрахунок годового економічного ефекту від впровадження конвеєру .

Для розрахунку економічної ефективності використовуємо данні , зведені до таблиці 3.10.

Таблиця 3.10.


Найменування

статті.

Сума в грн.

До впровадження конвеєру Після впровадження конвеєру

Стаття 1

4.90 4.90

Стаття 2

41.525 41.525

Стаття 3

4.00 4.00

Стаття 4

0.572 0.5148

Стаття 5

0.0755 0.0612

Стаття 6

0.2331

0.207

Стаття 7

0.06475

0.0576

Стаття 8

0.009713

0.008505

Стаття 9

0.264

0.2376

Стаття 10

0.264

0.2376

Стаття 11

0.308

0.2772

Стаття 12

10.44

10.42

Всього

62.66

62.5


Річний економічний ефект розраховується за формулою 3.6.


Е р.= ( С1 - С2 ) * N річ. - Е норм. * ( К2 - К1 )

( 3.6.)де :

С1 , С2 - собівартість одиниці продукції до та після впровадження конвеєру , грн . ;

Е норм - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень ( 0.15 ) , показує долю капітальних вкладень , котрі повинні щорічно окупатися ;

К1 - К2 - капітальні затрати , грн.


Е р.= (62.66 -62.5 ) * 231300 - 0.15 * (25000 ) =36633

Економія від зниження собівартості продукції розраховується за формулою 3.7.


 1. Е соб. = - 62.5) * 231300 = 37008


Строк окупаємості розраховується за формулою 3.8.К2 - К1

Т ок.=

( С1 - С2 ) * N річ.
(3.8.)

25000

Т ок.= = 0.7 (року)

(62.66-62.5)*231300


Розрахунковий коефіцієнт ефективності капіталовкладень розраховується за формулою 3.9.( С1 - С2 ) * N річ

Т розр.=

К2 - К1
(3.9.)

(62.66-62.5)*231300

Т ок.= = 14.8

25000


Впровадження нової техніки необхідне , якщо дотримані наступні умови :


Т ок. Розр. Т ок. норм.


Е розр. Е норм.


Висновок :

Впровадження конвеєру економічно необхідне , бо :


 1. 6.7

14.8 0.15


 1. Техніко - економічні показники участку

Техніко - економічні показники участку зводимо до таблиці 3.11.

Таблиця 3.11.


н.п.

Найменування показнику.

Одиниці

виміру.

Чисельне значення.

1

Головний випуск продукції:1.1

В натуральному вираженні;

шт.

255000

1.2

по повної собівартості.

грн.

15936735

2

Трумісткість монтажу.

Хв.

25.06

3

Такт конвеєрної смуги.

Хв.

1.00

4

Кількість робочих місць .

шт.

29

5

Довжина конвеєру.

м

26.2

6

Швидкість руху конвеєру.

м / х

0.8

7

Кількість працюючих :7.1

Основних працівників;

Людина.

55

7.2

Допоміжних працівників ;

Людина.

5

7.3

ИТР ;

Людина.

5

7.4

Служачих ;

Людина.

1

7.5

МОП ;

Людина.

1

7.6

всього

Людина.

67

8

Годовий фонд заробітньої платні ;8.1

Основних працівників;

грн.

128853.45

8.2

Допоміжних працівників ;

грн.

10603.008

8.3

ИТР ;

грн.

9780.00

8.4

Служачих ;

грн.

1440.00

8.5

МОП ;

грн.

1020.00

8.6

всього

грн.

151696.43

9

Середньо місячна заробітня платня ;9.1

Основних працівників;

грн.

206.95

9.2

Допоміжних працівників ;

грн.

185.55

9.3

ИТР ;

грн.

228.20

9.4

Службовців ;

грн.

168.00

9.5

МОП ;

грн.

93.00

9.6

Всього

грн.

882.20

10

Виробка продукції на одного працівника .

%

268342.52

11

Відсоток повишення виробничості праці .

грн.

20.00

12

Повна собівартість виробу .

грн.

62.497

13

Годовий економічний ефект .

грн.

36633.00

14

Окупаемість капітальних витрат .

рік

0.7Формат.

Зона.

Поз.

Позначення .

Найменування .

Кіл.

Примітка
Документація


А1КТРЄ . 208610.012 ЗК

Збіркове креслення


Деталі.


А1


1

КТРЄ . 701020.012

Плата печатна .

1

Інші вироби .


Конденсатори.


А1
КМ-5а Н90-0.1


С1-С41

ОЖО.460.043.ТУМікросхеми.


Всі по БКО.348.282


К155ЛН1

2


К555ИМ5

8


К555ЛА2

4


К555ЛИ1

4


К555ЛИ3

4


К555ЛИ6

4


К555ЛЕ4

3


К555ЛЛ1

6

Нравится материал? Поддержи автора!

Ещё документы из категории радиоэлектроника :

X Код для использования на сайте:
Ширина блока px

Скопируйте этот код и вставьте себе на сайт

X

Чтобы скачать документ, порекомендуйте, пожалуйста, его своим друзьям в любой соц. сети.

После чего кнопка «СКАЧАТЬ» станет доступной!

Кнопочки находятся чуть ниже. Спасибо!

Кнопки:

Скачать документ