Громадські роботи як форми співпраці служби зайнятості з роботодавцями

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з Інформатизації в державній службі зайнятості.

на тему:

Опис своєї роботи в ЄІАС ”Київ – 2009

План


Вступ

1.Громадські роботи – одна з форм закріплення кадрів

2. Організація та проведення оплачуваних громадських робіт в ЄІАС

Висновки

Додатки

Список використаної літератури


Вступ


Соціальний захист населення від безробіття здійснюється державою службою зайнятості в умовах поліпшення ситуації на ринку праці України, що характеризується підвищенням рівня зайнятості населення і зниження рівня безробіття.

Відповідно до Закону України “ Про зайнятість населення “ (ст.1) – зайнятість населення , що проживає на території України, забезпечується державою шляхом проведення активної соціально-економічної політики, спрямованої на задоволення його потреб у добровільному виборі виду діяльності, стимулювання створення нових робочих місць і розвитку підприємництва.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності служби зайнятості є підвищення зацікавленості роботодавців у співробітництві з службою , стимулювання підприємств, які створюють нові робочі місця, особливо для соціально - незахищених верств населення. Тому для вирішення назрілих проблем зайнятості необхідно шукати нові шляхи удосконалення взаємодії соціальних партнерів з службою зайнятості, що приведе в кінцевому результаті до підвищення рівня зайнятості населення та зниження рівня безробіття.

Тому метою моєї роботи є розкриття особливостей формування та розвитку ринку праці на прикладі Ленінського районного центру зайнятості міста Вінниці, а завданням – проаналізувати цілісні орієнтації взаємовідносин між службою зайнятості та роботодавцями на сучасному етапі в Ленінському районному центрі зайнятості, розкрити традиційні та нові форми співпраці служби зайнятості з роботодавцями.

На мій погляд, досить актуальним і ефективним шляхом вирішення даних питань є поєднання зусиль працівників служби зайнятості і роботодавців щодо регулювання зайнятості населення, пошук нових форм і методів роботи.

1. Громадські роботи – одна з форм закріплення кадрів


Залучення коштів Фонду до фінансування оплачуваних громадських робіт на місці є близькою перспективою, покликаною сприяти всебічній адаптації безробітного до нового трудового життя, до постійної зайнятості.

Адже громадські роботи це не одноразова акція, а продуманий перехідний етап, покликаний полегшити і прискорити згадану вище адаптацію, а також допомоги учням, студентам та іншим подібним категоріям працездатного населення не лише підзаробити на життя, але й набути необхідних трудових навичок для успішного конкурування на ринку праці.

Разом з тим, існують проблеми недостатності фінансування з місцевого бюджету підприємств, організацій, установ.

Саме у такому аспекті активну роль відіграють засоби Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Існує необхідність поширення практики стимулювання підприємств, які залучають безробітних та інші соціально вразливі категорії населення до громадських робіт – через надання податкових пільг.

Перевага громадських робіт – у тому, що це загальнодоступний вид трудової діяльності, який не потребує спеціальної кваліфікації і виконуються на договірній основі, відповідно до прийнятого рішення центр зайнятості укладає договір з підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності.

На осіб, зайнятих на оплачуваних громадських роботах, поширюються соціальні гарантії, включаючи право на пенсійне забезпечення, виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності. Період участі у оплачуваних громадських роботах зараховується до загального трудового та страхового стажу.

Відповідно із заходами регіональної програми зайнятості населення району на 2005р. передбачалось залучити до оплачуваних громадських робіт 2225 чол. Станом на 01.01.2006 року вони всі працевлаштовані. До участі в оплачуваних громадських роботах, переважно залучаються жінки, які склали 85 відсотків від загальної кількості залучених безробітних. Майже кожен восьмий - молодь до 28 років.

Організація оплачуваних громадських робіт як засобу тимчасової зайнятості громадян є важливою формою роботи центру зайнятості. Ці роботи не потребують спеціальної кваліфікації працюючих і виконуються на договірній основі, що дає змогу зменшити соціальну напруженість в місті і є альтернативою масовому тривалому безробіттю. Спеціалісти служби шляхом проведення з клієнтами індивідуальних співбесід під час їх відвідування центру зайнятості з’ясовують питання участі безробітних в цих видах робіт. Проте бувають випадки, коли громадяни відмовляються від тимчасової зайнятості через низьку оплату праці, небажання працювати на низько кваліфікованих, важких фізичних роботах. І тут спеціаліст з громадських робіт повинен центру переконати, що тимчасова зайнятість – можливий перехідний етап до постійної роботи.

Спектр оплачуваних громадських робіт, до яких залучались безробітні досить широкий, значна частина робіт має суспільно-корисний характер для міста. Тимчасова діяльність була організована в різних галузях економіки: промисловості, торгівлі, будівництві, житлово-комунальному господарстві, невиробничій сфері побутового обслуговування населення, апараті органів державного та господарського управління тощо. Одними з найкращих партнерів - роботодавців по наданню тимчасових робочих місць є сільські та селищні ради, сільськогосподарські підприємства та підприємства лісового господарства.

Залучення коштів Фонду до фінансування оплачуваних громадських робіт на місці є близькою перспективою, покликаною сприяти всебічній адаптації безробітного до нового трудового життя, до постійної зайнятості.

2. Організація та проведення оплачуваних громадських робіт в ЄІАС


Сутність та зміст громадських робіт розглянуті у першому пункті нічого не варті без роботодавців, яким потрібні тимчасові працівники. Як вже наголошувалось необхідно зацікавити та передбачити пільги для роботодавців що беруть на роботу тимчасових працівників. Перші кроки вже зроблено, а саме для якісного та швидкого результати (підбору необхідних кандидатів) запроваджено ЄІАС, розроблено методичні рекомендації щодо надання послуг роботодавцям, методичні рекомендації щодо організації та проведення громадських робіт та ін.

Розглядаючи зміст основних соціальних послуг в службі зайнятості можна виділити:

 1. Підбір працівників на замовлення роботодавців;

 2. Сприяння укомплектуванню кадрами підприємств, організацій, установ шляхом надання дотації для фінансування частини витрат на оплату праці при прийомі на роботу певних категорій безробітних;

3. Задоволення кадрових потреб роботодавців та надання допомоги щодо укомплектування підприємств персоналом;

4. Інформування про стан, основні тенденції та процеси на ринку праці;

5. Задоволення потреб у робочій силі при використанні певних видів робіт, які потребують тимчасових працівників;

6. Надання комплексу спеціальних послуг у розв’язанні проблеми роботи із трудовим колективом в ситуації запланованого вивільнення працівників;

7. Інформування про витрати ЦЗ коштів страхового фонду з розкриттям досягнутого ефекту;

8. Допомога у підготовці текстів оголошень про вакансії і пошук кадрів для їх розміщення у ЄІАС, засобах масової інформації;

9. Сприяння у проведенні роботодавцями співбесід із кандидатами на робочі місця;

10. Консультування щодо додержання законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та зайнятість населення:

  1. професійну підготовку або перепідготовку, підвищення кваліфікації та профорієнтацію;

  2. пошук підходящої роботи та сприяння працевлаштуванню;

  3. надання дотацій роботодавцям для створення нових робочих місць;

  4. громадські роботи;

  5. інформаційні та консультаційні послуги пов’язані з працевлаштуванням.

Детальніше розглянемо один вид послуги, який безпосередньо стосується моєї ділянки роботи в службі зайнятості, задоволення потреб у робочій силі при використанні певних видів робіт, які потребують тимчасових працівників.

Проте організацію проведення громадських робіт можна подіти на дів частини, які взаємопов’язані між собою, але виконуються спеціалістами з різних відділів центру зайнятості (табл. 1).

Організація та проведення громадських та сезонних робіт
Спеціаліст з сектору роботи з роботодавцями

Спеціаліст з активної підтримки безробітних
Направлення запитів на підприємства, в організації, установи про можливість організації на їх базі оплачуваних громадських і сезонних робіт

Аналіз відомостей про шукачів роботи, та відбір таких які виявили бажання працювати на тимчасових роботах
Пропозиція підібраним особам тимчасової роботи згідно з замовленням роботодавцяУзагальнення пропозицій ПОУ щодо організації на їх виробничій базі спеціальних додаткових робочих місць для проведення оплачуваних громадських та сезонних робіт
Повідомлення роботодавців про претендентів на тимчасові роботи, організація зустрічі з ними та видача направлення на роботуРеєстрація інформації про виконання громадських та сезонних робіт та витрат центру зайнятості


Здійснення контролю за використан-ням коштів фонду на проведення гро-мадських та сезонних робіт

Перевірка ПОУ щодо наявності нака-зів про прийняття громадян на оплачу-ванні громадські та сезонні роботи, а також строкових трудових договорів з учасниками оплачуваних громадських робіт й сезонних робіт

Перегляд даних про витрати Фонду на виплату заробітної плати незастрахова-ним особам про їх участь у громадських та сезонних роботах

Реєстрація результату направлення на громадські та сезонні роботи

Перевірка внесення ПОУ відомостей в трудові книжки щодо термінів участі без-робітних в оплачуваних громадських та сезонних роботах з метою зарахування його до загального трудового стажу

Укладання двосторонніх договорів з ПОУ свого регіону про спільну діяль -ність з організації на їх базі оплачу -ваних громадських та сезонних робіт1. Аналіз відомостей про шукачів роботи, та відбір таких які виявили бажання працювати на тимчасових роботах


+Обслуговування осіб—ведення персональних карток—фільтр персональних карток—дані по громадським/сезонним роботам—згодні взяти участь у громадських роботах—додати—реєстраційні дані—ПК відкрита на дату—додати—інтервал значень—Ок.


 1. Пропозиція підібраним особам тимчасової роботи згідно з замовленням роботодавця

Надання особам, які погодились працювати на громадських/сезонних роботах конкретної та детальної інформації про існуючі вакансії.


+ Обслуговування осіб—працевлаштування—працевлаштування на громадські/сезонні роботи—підбір вакансій на громадські/сезонні роботи – метод—перегляд вакансій (Ctrl+O).


 1. Повідомлення роботодавців про претендентів на тимчасові роботи, організація зустрічі з ними та видача направлення на роботу

У разі згоди особи взяти участь у конкретній вакансії на тимчасових роботах, спеціаліст з активної підтримки узгоджує з роботодавцем час зустрічі ( на протязі 3-х днів) і видає направлення на громадські/сезонні роботи.


+ обслуговування осіб—працевлаштування—працевлаштування на громадські/сезонні роботи—підбір вакансій на громадські/сезонні роботи—вибір вакансії—метод “направити”—ОК.


4. Перевірка внесення ПОУ відомостей в трудові книжки щодо термінів участі безробітних в оплачуваних громадських та сезонних роботах з метою зарахування його до загального трудового стажу

Перегляд трудової книжки безробітних, які закінчили громадські роботи, та звірення з датою закриття в ЄІАС. (зразок запису у трудовій книжці додаток №3)


+ обслуговування осіб—працевлаштування—працевлаштування на громадські/сезонні роботи—реєстр направлень на громадські/сезонні роботи—метод “завершення громадських робіт”-- ОК


 1. Реєстрація результату направлення на громадські та сезонні роботи

Занесення інформації про працевлаштування на громадські/сезонні роботи на підставі отримання корінця направлення.


+ обслуговування осіб—працевлаштування—працевлаштування на громадські/сезонні роботи—реєстр направлень на громадські/сезонні роботи—метод “Результат співбесіди з роботодавцем”—Працевлаштовано —ОК--№ наказу, дата прийняття на роботу, дата підписання наказу—Ок.


 1. Перегляд даних про витрати Фонду на виплату заробітної плати незастрахованим особам про їх участь у громадських та сезонних роботах


+ Робота з роботодавцями—Розрахунки за громадські роботи—Витрати з ФЗДССУВБ на виплату з/п за громадські роботи незастрахованим особам


 1. Направлення запитів на підприємства, в організації, установи про можливість організації на їх базі оплачуваних громадських і сезонних робіт згідно форми, наведеної у додатку №1 до Положення про можливість організації на їх базі оплачуваних громадських робіт.

 2. Узагальнення пропозицій ПОУ щодо організації на їх виробничій базі спеціальних додаткових робочих місць для проведення оплачуваних громадських та сезонних робіт.

 3. Перевірка ПОУ щодо наявності наказів про прийняття громадян на оплачувані громадські та сезонні роботи, а також строкових трудових договорів з учасниками оплачуваних громадських робіт й сезонних робіт.

Зразки наказів та строкових трудових договорів (додаток 1 та додаток 2).

 1. Укладання двосторонніх договорів з ПОУ свого регіону про спільну діяльність з організації на їх базі оплачуваних громадських та сезонних робіт (зразок на додатку№4).

 2. Здійснення контролю за використанням коштів фонду на проведення громадських та сезонних робіт

Здійснення контролю відбувається за допомогою відвідування організації та надання організацією актів про проведення громадських робіт, довідки про фактично відпрацьований час і кошти на організацію та проведення громадських/сезонних робіт (зразок додаток №5,6, 7).

11. Реєстрація інформації про виконання громадських та сезонних робіт та витрат центру зайнятості

Здійснюється за допомогою наказу по основній діяльності в центрі зайнятості (зразок додаток №8).

Висновки

Зміцнення співпраці служби зайнятості з роботодавцями є одним із важливих факторів удосконалення механізму регулювання зайнятості населення в Ленінському районному центрі зайнятості міста Вінниці. Вважаю, приведений досвід співпраці служби зайнятості з роботодавцями є підтвердженням цього. На сьогодні шляхів для співпраці є досить багато, а значить є великий резерв для регулювання зайнятості.

Разом з тим, на сьогодні ще чітко не окреслено механізму, методів (засобів) регулювання зайнятості населення ні на державному ні на регіональному рівнях. Тому є необхідність в розробці певної системи засобів регулювання ринку праці. І перш ніж визначити складові компоненти системи регулювання зайнятості на ринку праці, необхідно з’ясувати мету, кінцевий результат, якого нам потрібно досягти завдяки функціонуванню деякої системи. За відсутності відпрацьованої системи регулювання зайнятості в умовах ринкових відносин, можна твердити, що соціальне використовується в нас ще не в повній мірі.

Щоб співпраця служби зайнятості і роботодавців на місцевому рівні була більш результативна, треба залучати до співпраці всі зацікавлені сторони, всіх зацікавлених партнерів, включаючи місцеву владу, об’єднання роботодавців і профспілки. Лише шляхом удосконалення системи партнерських стосунків можна ефективно впливати на вирішення назрілих проблем зайнятості населення.

Додаток № 1


Примірні тексти наказів по підприємству про зарахування на оплачувані громадські роботи та звільнення з роботи.


_____________________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації )


Наказ № 45

"09" січня 2001 року м. Вінниця


По особовому складу.

Згідно договору, укладеного з Ленінським районним центром зайнятості від 05.01.2001 року № 9 на виконання оплачуваних громадських робіт,-


Н А К А З У Ю :


Іваненка Василя Івановича з 09.01.2001 року прийняти на роботу робітником по прибиранню території строком до двох місяців на період виконання оплачуваних громадських робіт з окладом 165 грн. на місяць.

Підстава: заява Іваненка В.І.


Директор П.І. Сидоренко

З наказом ознайомлений

" 10 " січня 2001 року ____________ Іваненко В.І._______

(підпис) (прізвище та ініціали)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації)

Наказ № 83

" 07 " березня 2001 року м. Вінниця

По особовому складу.


Н А К А З У Ю :


Іваненка Василя Івановича звільнити 07.03.2001 року з роботи у звязку з закінченням строку трудового договору та закінченням періоду виконання оплачуваних громадських робіт, п.2 ст.36 КЗпП України.


Директор П.І. Сидоренко

З наказом ознайомлений

" 07 " березня 2001 року _____________ ____Іваненко_В.І.___

(підпис) (прізвище та ініціали)
Додаток №2


ТРУДОВИЙ ДОГОВІР


на участь в оплачуваних громадських роботах

м._______________________ “_____” ____________ 200__р.

_________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації )

в особі

_________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

з однієї сторони, і

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дані паспорта)

__________________________________________________________________

з другої сторони уклали цей строковий договір про таке:

_____________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації)

приймає

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові громадянина )

на оплачувані громадські роботи

__________________________________________________________________

(найменування професії, спеціальності)

в цех, відділ

__________________________________________________________________

 1. ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові )

одержує заробітну плату за фактично виконану роботу __________________________________________________________________

(підстава оплати )

часова тарифна ставка у розмірі ____________ за годину, або оклад у розмірі ___________________________________гривень на місяць.

На працівника, прийнятого на оплачувані громадські роботи, повністю поширюється право на соціальні гарантії згідно з трудовим законодавством.

_________________________________________________________________

(підприємство, установа, організація )

 1. зобов’язується:

 • забезпечити працівника необхідними засобами і безпечними умовами праці;

 • проводити інструктаж з додержання правил техніки безпеки; не залучати громадян до робіт з підвищеною небезпекою без спеціальної підготовки та допуску, що видається в установленому порядку;

 • здійснювати виплату заробітної плати 2 рази на місяць;

 • за наявності фондів соціального розвитку та матеріального заохочення надавати працівнику за згодою профкому підприємства матеріальну та соціальну допомогу;

надавати _________________________ оплачувані 2 години на

(прізвище, ініціали)

 • тиждень, для пошуку постійної

 • роботи та відвідування центру зайнятості.

4.Норма робочого часу _____________________ годин на тиждень.

За бажанням працівника можуть проводитися: підсумковий облік робочого часу; використовуватися гнучкі форми організації робочого дня і тижня, а також вводитися скорочений робочий день з оплатою пропорційно відпрацьованого часу.

5.___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові )

зобов’язується:

 • додержуватись правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

 • сумлінно, якісно виконувати доручену роботу.

6.На працівника розповсюджуються всі соціальні гарантії передбачені чинним законодавством.

7.Термін дії договору з “_____” ______________ 200__р. по “___“_______________ 200 __р.

8.Трудовий договір може бути розірвано достроково з підстав передбачених чинним законодавством.

Адреси сторін:

Підприємство __________________________________________________________________

(повне найменування та поштова адреса)

Працівник __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові працівника, домашня адреса, наявність дітей)


Підписи сторін:


Підприємство __________________________________________


Працівник ____________________________________________


Додаток № 3


ЗРАЗОК ЗАПИСУ У ТРУДОВІЙ КНИЖЦІ ПРО УЧАСТЬ В ОПЛАЧУВАНИХ ГРОМАДСЬКИХ РОБОТАХ


_____________________________________________________________


запису

Дата

Відомості про призначення на роботу, переводи на іншу роботу, про припинення роботи із зазначенням причини

На підставі чого внесено запис (документ, його дата та номер)

Число

місяць

Рік

1

2

3

4

5

6


Штамп підприємства або повна

назва підприємства.


1. 01 02 2000 Прийняти робітником по прибиранню наказ № 45 території строком до 2 місяців на період від 01.02. виконання оплачуваних громадських 2000 р. робіт.

2. 31 03 2000 наказ № 83 Звільнити з роботи у звязку із закінченням строку трудового договору від 31.03. та закінченням періоду виконання 2000 р. оплачуваних громадських робіт, п.2 ст.36 КЗпП України.


Начальник відділу кадрів Л.П.Вітренко


М.П.


Примітка: Запис у трудовій книжці робиться точно у відповідності з наказом по підприємству, де працював громадянин.

Додаток № 4


ДОВІДКА


про фактично відпрацьований час і кошти, витрачені на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт на

__________________________________________________________________

( назва підприємства)


згідно договору № _____________ від _________________________________

за ___________________ 200__ року

(місяць)


п/п

Прізвище, ім’я ,по-батькові

Статус (безробітний, н/з населення, зайняте населення, учнівська молодь)

Термін роботи

Кількість відпрацьованих людино-днів

Професійна назва роботи (ким працював)

Заробітна плата (в грн )

Примітка (заповнюється центром зайнятості)

з

до

нара-хова-на

До виплати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


( в гривнях )

Витрати коштів на організацію оплачуваних громадських робіт

Всього

в тому числі:

з місцевого

бюджету

з ФЗДССУВБ

за рахунок коштів

підприємств

з інших джерел

1.На оплату праці


з них:

- нарахована заробітна плата


-нарахування на заробітну плату


2.На транспортні витрати


Всього витрачено коштів

( цифрою )

( прописом )Примітка: Подається підприємством в місцевий центр зайнятості щомісячно до 2 числа наступного місяця або по закінченню роботи ( у випадку, коли роботи короткотермінові).


Керівник підприємства ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер ____________________

( підпис ) ( прізвище, ініціали)

М.П.Додаток № 5


Ленінський районний центр зайнятості м.Вінниці


НАКАЗ №


"___ " ____________ 200__ р. м. Вінниця


Про використання коштів з ФЗДССУВБ

для організації та проведення

оплачуваних громадських робіт.


Відповідно до ст.23 Закону України "Про зайнятість населення", п.19 Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.98 р. № 578 та договору № ______ від ____________________ 200__ року з __________________________________________________________________

( назва підприємства, установи, організації )


Н А К А З У Ю :


1.Головному бухгалтеру центру зайнятості _____________________________

(прізвище, ініціали)

перерахувати ____________________________ кошти з ФЗДССУВБ в сумі ________(цифрами) __________________________________________гривень

(прописом)

для організації та проведення оплачуваних громадських робіт (згідно кошторису).

В тому числі:

 • на оплату праці громадян, у яких закінчився строк виплати допомоги по безробіттю і які були залучені до оплачуваних громадських робіт в сумі __________________________________________________________________

( цифрами та прописом)

гривень;

 • на оплату транспортних послуг (придбання пального) __________________________________________________________________

(назва підприємства)

для перевезення громадян до місця проведення оплачуваних громадських робіт в с.__________________________________________________________

(назва населеного пункту )

в сумі ____________________________________________________________

(цифрами, прописом)

________________________________________________________ гривень;

2.Спеціалісту центру зайнятості _____________________________________

(прізвище, ініціали)

забезпечити оформлення ______________________________документів, які

( назва підприємства)

необхідні для перерахування коштів ФЗДССУВБ на вищезазначені цілі.

3.Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного бухгалтера _____________________________________ , якому до " " _____ 200__ року

(прізвище, ініціали)

провести з __________________________________________ взаємоперевірку

( назва підприємства )

цільового використання перерахованих коштів з ФЗДССУВБ. Результат перевірки відобразити у двосторонньому акті.


Директор _______________________

(прізвище та ініціали )


З наказом ознайомлені :

Головний бухгалтер ______________________________

( прізвище та ініціали )

Спеціаліст __________________________

( прізвище та ініціали )


Список використаної літератури


 1. Конституція України: Прийнята на п’яті сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Просвіта, 1996 р. – 80 с.

 2. Закон України “Про зайнятість населення”. Відомості Верховної Ради. – 1991 р.

 3. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”. Відомості Верховної Ради. – 2000 р.

 4. Закон України “Про державне програмування та розроблення програм соціально-економічного розвитку України”. Офіційний вісник України. – 2000. - № 16. – с. 21-30

 5. Указ Президента України “Про заходи взаємодії органів виконавчої влади з Верховною Радою України” 25.03.2003 р. “Урядовий кур’єр”. 1.04.2003р.

 6. Інвестування. Зайнятість. Освіта. За науковою редакцією В.Г.Федоренко . – К.: “Науковий світ”, 2002 р. – 517 с.

 7. Бандур С.І. Радикальне реформування економіки, актуальні проблеми зайнятості населення. – К.: РВПС України НАН України, 1998 р. Випуск 5 с. 39.

 8. Сучасна регіональна соціально-економічна політика держави: теорія, методологія, практика. С.І. Бандур, Т.А. Заєць, І.В. Герон. Національна Академія Наук. – К., 2002 р.

 9. Ринок праці (соціально-демографічні аспекти) Е.М. Ліанова. – К.: ІПК ДСЗУ, 1996. – 132 с.

 10. Ринок праці. В.М. Петюх. Навчальний посібник. – К., 1999. – 287 с.

 11. Соціальне партнерство на ринку праці України. Маршавін Ю.М., Бакуменко С.В., Данюк В.М. та ін.: Навчальний посібник. – К., 1998. – 152 с.

 12. Соціальна політика. Е.І. Холостова. Навчальний посібник. – М., 2001 р. – 223 с.

 13. Указ Президента України “Про стратегію подолання бідності від 15.08.2001 р. № 637/2001”. Урядовий кур’єр. – 2001. – 18 серпня № 149 ст. 10.

 14. Палевська О., Сарахмон О. Оцінка умов життєдіяльності як передумови розвитку підприємництва в регіоні / Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – 1997 р. – с. 27 – 32.

 15. Програма зайнятості населення м. Луцька на 2004 рік.

 16. Єдина технологія обслуговування незайнятого населення.-К. інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості.2000р.

17. Аспекти вирішення ефективної організації системи професійної підготовки безробітних /Аспекти праці. -2001. №5

18. Елбакян „Особистий потенціал безробітного як вирішальний фактор виходу із ситуації безробіття” /Аспекти праці. -2002. №3

19.Інформаційна робота з населенням в державній службі зайнятості. /Авдєєв Л.Г., Дуброва Н.В. Методичні рекомендації. К. 2001р.

20. Кисельова Т.С. Соціально-трудові відносини за кордоном. Вибір для України / Соціальний захист -2002. №10.

1


Нравится материал? Поддержи автора!

Ещё документы из категории социология :

X Код для использования на сайте:
Ширина блока px

Скопируйте этот код и вставьте себе на сайт

X

Чтобы скачать документ, порекомендуйте, пожалуйста, его своим друзьям в любой соц. сети.

После чего кнопка «СКАЧАТЬ» станет доступной!

Кнопочки находятся чуть ниже. Спасибо!

Кнопки:

Скачать документ