Організація роботи флоту компаній що оперують балкерним тоннажем

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТАкімова Ольга ВолодимирівнаУДК 656.61:656.614.3.076.3
Організація роботи флоту КОМПАНІЙ, що оперують балкерним тоннажем

Спеціальність 05.22.01 – транспортні системи

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Одеса - 2008

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Скорочення частки державної участі в управлінні процесами перевезення зовнішньоторговельних вантажів привело до значних змін у транспортній системі України. Це виразилося в розукрупненні суб'єктів ринку транспортних послуг і появі великої кількості самостійних транспортних підприємств. Подальший розвиток транспортної системи країни, розвиток зовнішніх економічних зв'язків у процесі переходу на ринкові відносини викликали інтенсивний пошук нових форм оперування флотом. Розвиток промислового й сільськогосподарського виробництва забезпечив наявність вантажної бази масових вантажів для балкерних суден, які займають основну частку в структурі тоннажу українських судновласників. Це ставить перед судноплавними компаніями завдання розробки методів організації роботи балкерного флоту з використанням компаній, що оперують балкерним тоннажем, як найбільш перспективним напрямком розвитку вітчизняного судноплавного бізнесу.

Питання, що пов'язані з розробкою умов підвищення ефективності роботи флоту у вітчизняних судноплавних компаніях розглянуто в роботах І.В. Морозової, П.Я. Панаріна, О.Г. Шибаєва, В.П. Капітанова, В.К. Козирєва, Є.М. Сича, В.Г. Бакаєва, О.П. Ірхина, О.О. Союзова, О.І. Лапкіна, Ю.К. Лехана, а також багатьох закордонних авторів. У той же час вирішення питань, пов'язаних з підвищенням ефективності експлуатації балкерних суден розглянуто авторами без обліку використання нових форм оперування флотом. Сучасні умови функціонування судноплавних компаній на відкритому товарному ринку, поява компаній, що оперують тоннажем, вимагає подальших досліджень, присвячених удосконалюванню організації роботи морського балкерного флоту України.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Дисертаційне дослідження проведене відповідно до проекту Концепції розвитку галузі морського й річкового транспорту України на період до 2010 року, Концепції розвитку дорожньо- транспортного комплексу України до 2020 року. Результати дисертаційної роботи використано при виконанні науково-дослідницької теми ДБ 12-06 «Удосконалювання технології перевезень, форм і методів організації й управління роботою флоту», номер держреєстрації 0106U008195; науково-дослідницької теми ДБ 70-07 «Методичні положення, щодо організації та управління транспортними засобами морського перевезення генеральних вантажів», номер держреєстрації 0107U001163.

Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є підвищення ефективності виробничої діяльності судноплавних компаній, що оперують у секторі фрахтового ринку балкерного тоннажу, шляхом розробки теоретичних і методичних положень по організації транспортного процесу.

Досягнення мети обумовило постановку й рішення наступних завдань:

 1. Аналіз особливостей і умов роботи балкерного флоту в існуючих формах оперування.

 2. Розробка методичних положень по обґрунтуванню умов залучення компаній, що оперують тоннажем, при організації роботи балкерного флоту.

 3. Розробка теоретичних і методичних положень оцінки впливу зовнішніх факторів на результати роботи балкерного тоннажу.

 4. Розробка і обґрунтування методичних положень оцінки впливу внутрішніх факторів на ефективність роботи балкерного тоннажу.

Об'єкт дослідження – організація транспортного процесу морського балкерного флоту на світовому фрахтовому ринку.

Предмет дослідження – методи й способи забезпечення ефективної роботи морського балкерного флоту при залученні компаній, що оперують тоннажем.

Методи дослідження. Методологічною базою дисертаційного дослідження є основні положення загальної теорії систем і системного аналізу, теорії прийняття рішень, математичної статистики, детермінованого факторного аналізу.

У першому розділі методи загальної теорії статистики використовувалися для оцінки стану світового й вітчизняного балкерного флоту, світового фрахтового ринку й визначення тенденцій його розвитку.

У другому розділі основні положення загальної теорії систем і системного аналізу знайшли застосування в процесі формалізованого опису умов експлуатації балкерного флоту в судноплавній компанії і в оперуванні.

У третьому розділі метод детермінованого факторного аналізу з'явився інструментом для дослідження впливу факторів на показники, що відображають ефективність роботи флоту у власному управлінні й в оперуванні; обґрунтування вибору критеріїв для оцінки ефективності експлуатації трампового тоннажу.

Наукова новизна отриманих результатів складається з наступного:

вперше:

 • розроблено методичні положення по обґрунтуванню рівновигідності використання суден у власному управлінні й в оперуванні;

 • розроблено методичні положення по обґрунтуванню розміру плати за оперування суднами;

 • розроблено методичні основи визначення умов передачі балкерних суден компаніям, що оперують тоннажем;

одержали подальший розвиток:

 • систематизація основних факторів, що впливають на ефективність експлуатації балкерного тоннажу в судноплавній компанії й у оператора;

 • методичні положення по вибору критерію оцінки ефективності роботи балкерного тоннажу в різних формах оперування флотом;

удосконалено:

 • методичні положення, що дозволяють ураховувати вид фрахтування в задачах розподілу балкерних суден між напрямками перевезень вантажів.

Практичне значення отриманих результатів. Результати, отримані в дисертаційному дослідженні, мають практичне застосування в виробничо- господарській діяльності судноплавних, брокерських компаній та компаній що оперують тоннажем. Судновласники одержують інструмент для оцінки доцільності використання різних видів оперування. Компанії, що оперують балкерним тоннажем, одержують інструмент для визначення розміру оплати за оперування. Брокерські й агентські компанії одержують інструмент для визначення доцільності використання різних видів фрахтування балкерних суден.

Запропоновані методичні положення по урахуванню факторів при передачі суден в оперування дозволяють:

 • підвищити якість прийняття рішень по організації роботи балкерного флоту, пов'язаних з передачею суден в оперування;

 • забезпечити поліпшення показників роботи судноплавної компанії за рахунок визначення розміру плати за оперування переданих суден.

Застосування методів розподілу балкерних суден між напрямками перевезень вантажів з погляду вибору виду відфрахтування суден дозволяє підвищити ефективність роботи балкерного флоту в судноплавних компаніях та компаніях, що оперують тоннажем.

Основні результати досліджень знайшли застосування в практиці організації роботи балкерних суден в агентській компанії «АЛЬБАТРОС», у судноплавній компанії «CROSTIS LIMITED», про що свідчать акти використання результатів, у навчальному процесі Одеського національного морського університету в дисциплінах «Основи експлуатації флоту», «Морські перевезення», розробках дипломних проектів студентів факультету Транспортних технологій і систем.

Особистий внесок здобувача. Всі результати, викладені в дисертації й опублікованих наукових працях [1-13] по темі дисертації, отримані автором самостійно. У статті [1] авторові належить визначення критичного значення рівня ставки фрахту й коефіцієнта завантаження суден. У статті [4] авторові належить оцінка концентрації ринку суховантажного тоннажу.

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати дисертаційного дослідження доповідалися й одержали схвалення на наукових конференціях професорсько-викладацького складу Одеського національного морського університету за період 1996-2007 рр., на десяти Міжнародних науково-практичних конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові дослідження і їхнє практичне застосування. Сучасний стан і шляхи розвитку», м. Одеса (1-15 жовтня 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми й шляхи їхнього рішення в науці, транспорті, виробництві й освіті», м. Одеса (15-25 грудня 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Винахід й наука без границь − 2005», м. Прага (19-27 грудня 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні наукові дослідження − 2006», м. Дніпропетровськ (20-28 лютого 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Наука й технології: крок у майбутнє − 2006», м. Белгород (20-31 березня 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні напрямки теоретичних і прикладних досліджень», м. Одеса (15-25 квітня 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові дослідження і їхнє практичне застосування. Сучасний стан і шляхи розвитку − 2006», м. Одеса (1-15 жовтня 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми й шляхи їхнього рішення в науці, транспорті, виробництві й освіті − 2006», м. Одеса (15-25 грудня 2006 р.); 69-й Міжнародній науково-технічній конференції кафедр академії й фахівців залізничного транспорту й підприємств, м. Харків (17-19 квітня 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективні інновації в науці, освіті, виробництві й транспорті − 2007» (1-15 червня 2007 р.).

Публікації. За підсумками дисертаційного дослідження опубліковано 13 наукових праць, у тому числі 4 − у збірниках наукових праць, що входять до переліку ВАК України; 9 статей − у збірниках, які видані за матеріалами Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Структура й обсяг дисертації. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Повний обсяг роботи, включаючи матеріали дисертаційного дослідження й додатка, становить 213 с. Дисертаційне дослідження викладене на 151 с., з яких: основний текст займає 139 с.; список використаних джерел включає 131 найменування і займає 12 с.; ілюстрована частина включає 39 рисунків і 24 таблиці.ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовується актуальність теми, викладається мета й основні завдання дослідження, визначений об'єкт предмет і методи дослідження, відбиті наукова новизна й практичне значення отриманих результатів, представлені дані про їхню апробацію.

У першому розділі «Особливості роботи балкерного флоту в судноплавних компаніях і в оперуванні» представлено результати:

   • аналіз та прогнозування перевезень масових вантажів на балкерних суднах, що працюють у секторі фрахтового ринку трампового тоннажу. Розвиток експортно-імпортних перевезень масових вантажів на суднах балкерного флоту здійснюється випереджувальними темпами в порівнянні з збільшенням кількості суден, тому збільшення обсягів перевезень вітчизняними судноплавними компаніями повинне досягатися за рахунок удосконалювання організації роботи балкерних суден, пошуку нових форм оперування флотом;

   • дослідження продукції морського транспорту на світовому фрахтовому ринку показало, що світовий фрахтовий ринок представляє собою сукупність локальних відкритих фрахтових ринків. Продукція морського транспорту компаній, що оперують балкерним тоннажем на локальному відкритому фрахтовому ринку характеризується перевезеннями визначених видів вантажу всередині або між заданими районами, які найбільш ефективно можуть здійснюватись суднами з деякими заданими характеристиками. Можливість виходу на ринок для судноплавних компаній характеризується ступенем концентрації по формах організації роботи флоту;

   • огляд досліджень по організації роботи балкерних суден показав, що існуючі розробки присвячені прогнозуванню перспектив і аналізу основних тенденцій розвитку перевезень на балкерних суднах, пошуку оптимальних сфер їхнього використання на основі дослідження математичних моделей або варіантних розрахунків, установленню раціональних технологічних схем освоєння перевезень масових вантажів, обґрунтуванню показників ефективності роботи флоту, розробці оптимальних схем закріплення суден за основними вантажопотоками, вивченню комерційно-договірної основи системи забезпечення зовнішньоторговельних перевезень, оцінці конкурентоспроможності судноплавних компаній, аналізу основних тенденцій передачі флоту компаніям, що оперують тоннажем. Однак у розглянутих наукових працях мало уваги приділяється питанням вдосконалювання організації транспортного процесу морського балкерного флоту і підвищенню його ефективності в управлінні судноплавних компаній і управляючих (менеджментских) компаній, що оперують тоннажем на світовому фрахтовому ринку.

Внаслідок аналізу роботи балкерних суден у судноплавних компаніях і в оперуванні зроблено висновок, що судновласниками можуть бути: суднобудівні верфі, банки, які кредитували будівництво суден (у випадку відмовлення судновласника від судна), судноплавні компанії, що мають у розпорядженні велику кількість однотипних суден. Ефективність організації транспортного процесу морського балкерного флоту для судновласника визначається умовами передачи суден в оперування, які являються недостатньо обґрунтованими. Розмір оплати за оперування не враховує кількість та характеристики суден, що передаються, фактори, що впливають на експлуатацію суден, та на практиці призначається як відсоток від доходів роботи суден в оперуванні.

У другому розділі «Умови залучення компаний, що оперують тоннажем до організації роботи балкерного флоту»:

- визначається місце й роль компаній, що оперують тоннажем, в організації роботи балкерного флоту національними судноплавними компаніями, в результаті чого виділяються форми оперування, наводяться їхні відмінні риси від форм організації роботи флоту й видів фрахтування тоннажу.

Судновласники можуть самостійно експлуатувати судна, а також можуть передавати їх в оперування компаніям, що спеціалізуються на управлінні роботою флоту та укладають із судновласником договір управління суднами. У зв’язку з цим в роботі сформульовано, що:

 • договір управління не є договором щодо фрахтування судна на час або на рейс; це договір про надання широкого кола послуг з управління роботою флоту;

- управляючі компанії спеціалізовані по видах виконавчих функцій. Кожна компанія виконує одну або декілька окремих функцій технічної експлуатації, укомплектування екіпажу (крюїнг), комерційної експлуатації, оперування, інші послуги (страхування, складання звітності, оформлення продажу і придбання суден і т.ін.). Стосовно організації транспортного процесу − запропоновано модель управління роботою балкерного тоннажу в судноплавних та в управляючих компаніях.

 • операторами слід вважати управляючі компанії, що спеціалізуються на управлінні виробничим процесом судна, який є найбільш важливою функцією в організації транспортного процесу балкерного тоннажу;

 • всі доходи від роботи суден ідуть на рахунок судновласника;

 • судновласник несе всі постійні й змінні витрати по переданих суднах і виплачує винагороду операторові.

 • компанія, що оперує тоннажем, як і судновласник, укладає угоди із фрахтувальником на рейс, на час від імені судновласника.

 • організаційно-структурними елементами транспортної системи щодо організації транспортного процесу балкерного флоту являються вантажовласники, промислові підприємства, судноплавні компанії, управляючі компанії, оператори, порт, СРЗ та інші суб’єкти державної або комерційної діяльності (агентські, брокерські, експедиторські, сюрвейєрські компанії).

Таким чином, основна діяльність судноплавних компаній, операторів залежить від вибору форм оперування тоннажем й спрямована на виконання фрахтових операцій за різними умовами договору морського перевезення

Для вирішення питання про доцільність передання тоннажу компаніям, що оперують балкерним тоннажем, систематизовано фактори, що впливають на ефективність експлуатації балкерного флоту в різних формах оперування.

В основі принципу класифікації факторів стосовно системи трампового судноплавства традиційно лежить розподіл на внутрішні й зовнішні фактори, контрольовані й неконтрольовані судновласником і оператором.

Досліджено вплив наступних факторів на доходи від роботи суден у власному управлінні флотом:

Ефективність використання суден в оперуванні підвищується за рахунок удосконалювання технології перевезень вантажів, заходу суден у порти з розвинутою портовою потужністю, повного використання ходових якостей судна, відфрахтування суден з урахуванням кон'юнктури фрахтового ринку. Все це викликає зміни таких факторів як: показників завантаження (б ± ∆б); чистої вантажопідйомності (Dч ± ∆Dч); підвищення середньої дальності перевезення в компанії, що оперує тоннажем (l ± ∆l); зміна швидкості суден при виконанні рейса (Vе ± ∆Vе); інтенсивності обробки судна в портах, що визначається на основі норм обробки суден (Мв ± ∆Mв); періоду експлуатації суден (Tе ± ∆Tе); фрахтової ставки (± ∆f).

Досліджено вплив наступних факторів на доходи від роботи суден в оперуванні:

Fо = f ((б ± ∆б), (Dч ± ∆Dч), (l ± ∆l), (Vе ± ∆Vе),

(Mв ± ∆Mв), (Tе ± ∆Tе), (f ± ∆f)). (2)

Досліджено вплив наступних факторів на витрати по роботі суден у власному управлінні:

rc = f (Cx, Cст, l, б, Vе, Mв, Dч), (3)

де Схдобові змінні витрати на ходу;

Сстдобові змінні витрати на стоянці.

В оперуванні

rо = f ((Cx ± ∆ Cx), (Cст ± ∆Cст), (б ± ∆б), (Dч ± ∆Dч),

(l ± ∆l), (Vе ± ∆Vе), (Mв ± ∆Mв)). (4)

Розроблено теоретичні й методичні положення по вибору критерію для оцінки ефективності роботи балкерних суден при передачі в оперування. В якості критерію пропонується, відповідно до вітчизняної практики останніх десятиліть використовувати різницевий показник доходів і витрат.

Загальна формула доходів для виявлення факторів, що впливають на ефективність експлуатації власного тоннажу (Fc), і переданого в оперування (Fo).

Fc =, (5)

Fо = (6)

Для визначення впливу факторів на собівартість по суднах, що перебувають у власному управлінні використовується вираз

rс = (). (7)

У формулі (7) виділено складову собівартості перевезень − ходову й стояночну, а також основні фактори, що впливають на рівень цього важливого показника.

Формула для визначення впливу факторів на питомі витрати по суднах, що перебувають в оперуванні

rо = (). (8)

Для дослідження цих залежностей використано метод факторного аналізу, який припускає, що досліджуваний фактор розглядається в якості незалежної змінної.

У третьому розділі «Дослідження впливу основних факторів на ефективність роботи балкерних суден» − дано системну оцінку ефективності експлуатації тоннажу у власному управлінні для визначення доцільності передачі суден в оперування. У цьому розділі:

 • представлено методичні положення по визначенню рівновигідних умов використання флоту у власному управлінні й у компанії, що оперує тоннажем, при рівності заданого показника оцінки ефективності;

 • формалізовано задачу визначення розміру оплати за оперування переданих суден;

 • розроблено методичні положення по оцінці впливу основних характеристик переданих суден на ставку за оперування;

 • розроблено методичні положення по визначенню області ефективного використання суден у власному управлінні й в оперуванні при обліку зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на ефективність експлуатації балкерного флоту.

 • розроблено методичні положення по розміщенню флоту на напрямках залежно від вибору варіанта відфрахтування суден.

Для визначення рівновигідних умов використання флоту у власному управлінні й у компанії, що оперує тоннажем, запропонований показник валового доходу, що доводиться на одну тонну вантажопідйомності судна у власному управлінні й в управлінні оператором ((F/Dч)c;(F/Dч)о). Тому що витрати по суднах у власному управлінні й оперуванні несе судновласник, приймемо величину рейсових витрат судна у власному управлінні рівною величині постійних і змінних витрат судна в оперуванні.

Застосування методу порівняння дозволило одержати рівнозначні величини й визначити границі ефективного використання різних форм оперування тоннажем.

Для коефіцієнта завантаження й фрахтової ставки

, , (9, 10)

де К – величина ставки за оперування флотом;

бр,,fp – рівновигідні величини (граничні значення) за коефіцієнтом завантаження й тарифною ставкою відповідно.

Побудовано графіки залежності досліджуваного показника від коефіцієнта завантаження й фрахтової ставки й визначено граничні значення доцільності передачі суден в оперування.

З одного боку від граничних значень по завантаженню й тарифним ставкам знаходяться області ефективного використання тоннажу в оперуванні, з іншого боку від граничних значень знаходяться області ефективного використання флоту у власному управлінні судноплавної компанії. Однак даний метод придатний для визначення області ефективного використання суден в оперуванні при кожному заданому параметрі окремо й не враховує зміни досліджуваного показника від впливу всіх вищеперерахованих факторів.

Розроблено методичні положення по визначенню розміру оплати за оперування переданими суднами, за умови, що прибуток від роботи суден в оперуванні не перевищує прибуток, який міг бути отриманим судновласником у власній експлуатації, тобто

(Fo – Ro) – Rео ≥ Fсу - Rесу, (11)

де Fo, Fсу – доходи від роботи суден в оперуванні й у власній експлуатації;

Ro, о, су – витрати на оплату за оперування, експлуатаційні витрати в оперуванні й у власному управлінні відповідно.

Виразивши доходи від оперування через добуток фрахтової ставки на провізну спроможність флоту, і підставивши у вираз (11) розгорнуту формулу для визначення провізної спроможності флоту, після перетворень одержано

Ro ≤ ∆f* , (12)

де ∆f – можливий приріст фрахтової ставки в оперуванні.

Досліджено залежність витрат на оплату за оперування (Ro) від зміни параметрів формули шляхом диференціювання. Зростання витрат за оперування при достатньому зростанні вантажопідємності та швидкості суден, що передані компанії-оператору, обмежується границею, яка повязана з інтенсивністю обробки суден в портах. Таким чином зроблено висновок, що розмір оплати за оперування суднами повинен бути спільномірним з інтенсивністю обробки суден в портах при роботі на передбачуваних напрямках використання балкерного тоннажу з періодом експлуатації суден й розміром фрахтової ставки на вантажі, що перевозяться. Однак, даний метод застосовується у випадку рівності витрат в оперуванні й у власному управлінні суднами.

Виведено залежність ставки за оперування балкерним тоннажем від основних характеристик суден (швидкості Vе та чистої вантажопідйомності Dч) К = ц (Dч; Vе).

Kц(Vе) =; Kц(Dч) =

У результаті дослідження зроблено висновок, що ставка за оперування не є величиною постійною для суден з різними характеристиками. Вантажопідйомність й швидкість переданих суден є одним з найбільш важливих важелів призначення ставки за оперування.

При організації роботи флоту судноплавної компанії, що оперує балкерним тоннажем, важливе значення приділяється вибору компанії-оператора. Розв’язання цієї проблеми в роботі виконано шляхом визначення області ефективного використання суден у власному управлінні й оперуванні. В результаті одержано залежність доходів і витрат від сукупного впливу внутрішніх факторів, яка здійснена варіантним методом. Для цього на одному графіку суміщено криві доходів і витрат, та знайдено точки їх зіткнення. Таким чином мета задачи досягнена знаходженням екстремуму прибутку, коли функціональна залежність (Фc; Фо) = f (б, Dч, Vе, Мв)max, відповідає певній області між випуклою та увігнутою кривою з фіксованим значенням екстремуму прибутку при певних величинах б, Dч, Vе, Мв, що відкладаються на осі абсцисс.

Таким чином сукупний вплив факторів на питомі доходи й витрати у власному управлінні має вигляд

Фc = (Fc ) + Fc в) + Fc (Dч) + Fc (Vе)) – (rс ) + rс в) + rс (Dч) + rс (Vе)). (15)

В оперуванні

Фо = (Fо (∆б) + Fо (∆Мв) + Fо (∆Dч) + Fо (∆Vе)) –

- (rо (∆б) + rо (∆Vе) + rо (∆Мв) + rо (∆Dч)). (16)

Область, що укладена між початком координат і точками А1, А2, А3, Ао, Ас перетинання кривих F і R, є областю прибутку при роботі суден у різних формах оперування й визначається умовами зміни внутрішніх факторів. Із правого боку від точок перетинання кривих перебуває область ефективної експлуатації суден у різних формах оперування при зміні зовнішніх факторів. У точках між дотичними Фоmах 1, де виконується умова, що d F  Dч Vе Mв)о1 = d R  Dч Vе Mв)о1, та Фоmax 2, де виконується умова, що d F  Dч Vе Mв)о2 = d R  Dч Vе Mв)о2, перебуває область максимального значення прибутку в оперуванні. У точках між дотичними Фсmax, де виконується умова, що d F (б Dч Vе Mв)с = d R (б Dч Vе Mв)с перебуває область максимального значення прибутку у власному управлінні суднами.

У точці Ас перебуває граничне значення рівності доходу й витрат у власному управлінні. Точку Ао отримано перетинанням кривих, що відповідають значенню максимальних доходів і мінімальних витрат від роботи суден, які перебувають в оперуванні. Точки А1, А2, А3 отримано перетинанням кривих доходів і витрат у оператора, який відповідно:

 • збільшує доходи за рахунок збільшення витрат при граничному значенні параметрів ХА1 = б1 Dч1 Vе1 Mв1;

 • знижує витрати за рахунок зниження доходів при граничному значенні параметрів ХА2 = б2 Dч2 Vе2 Mв2;

 • знижує доходи та збільшує витрати при граничному значенні параметрів ХА3 = б3 Dч3 Vе3 Mв3.

Передавати судна треба тим операторам, які можуть при незначному збільшенні доходів знизити витрати по експлуатації (абсциса точки А2 більше абсциси точки А1: ХА2 > ХА1) за рахунок відносних збільшень показників роботи суден.

При роботі флоту в оперуванні завдання оператора − забезпечити ефективність експлуатації кожного судна окремо. Основним видом експлуатації трампового тоннажу, до якого відноситься балкерний флот, є фрахтування. Розвязання проблеми розподілу флоту по напрямках залежно від виду фрахтування на час або на рейс здійснюється внаслідок використання показника добової інтенсивності прибутку на 1 тонну дедвейту для оренди судна в тайм-чартер

ма = . (17)

Показник добової інтенсивності прибутку на 1 тонну вантажопідйомності для рейсового чартеру

м = , (18)

де Dч, Dw – чиста вантажопідйомність судна за рейс, дедвейт судна;

f, fa – добовий дохід судна за рейс, тайм-чартерна ставка;

rзмін, rпост – добові змінні й постійні витрати судна за рейс.

Якщо ма > м, ясно, що відфрахтування в тайм-чартер вигідне. Результати розрахунків визначення варіанта фрахтування за запропонованим методом наочно показує доцільність відфрахтування судна дедвейтом 16600 т, на перевезеннях металів Одеса-Бомбей. Судна дедвейтом 12600 т і 13800 т доцільно використовувати на перевезеннях металів на схемах Бургас-Бомбей, Южний-Коломбо на умовах відфрахтування в рейсовий чартер при заданій кон'юнктурі ринку.


ВИСНОВКИ


У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що виявляється в організації роботи флоту судноплавних компаній які оперують балкерним тоннажем, з метою підвищення ефективності їх виробничої діяльності у секторі фрахтового ринку трампового тоннажу.

В Україні актуальною проблемою є вдосконалення функціонування організаційно-структурних елементів системи морського транспорту, зокрема судноплавних компаній, що оперують балкерним тоннажем. Вирішення данної проблеми потребує глибокого аналізу особливостей функціонування досліджуваного об’єкта, підвищення експлуатації балкерного тоннажу за рахунок залучення компаній операторів, що працюють на локальному фрахтовому ринку, розподілу флоту по напрямках руху з умов вибору виду від фрахтування суден.

Проблемі ефективної експлуатації балкерного тоннажу з використанням нових форм оперування флотом приділялось мало уваги, а розробка методичних положень обґрунтування умов передання суден в оперування з використанням методів варіантів, порівняння та методу детермінованого факторного анализу є актуальною на підставі виявлених закономірностей впливу факторів на роботу суден в судноплавних компаніях та в оперуванні.

Проведені дослідження ефективності експлуатації балкерного тоннажу в різних формах оперування, виконаний аналіз та упровадження отриманих результатів дозволяють зробити ряд висновків і рекомендацій:

 1. Формалізовано форми оперування флотом сучасного світового судноплавства, проведено розробки в області оцінки ефективності роботи балкерного флоту в різних формах оперування, показано необхідність дослідження впливу факторів на роботу балкерного флоту у власному управлінні і в оперуванні.

 2. Розроблено методичні положення по обґрунтуванню умов залучення компаній, які оперують балкерним тоннажем до організації роботи балкерного тоннажу, що дозволяє судновласнику приймати рішення про доцільність передання суден в оперування залежно від критичних значень фрахтової ставки та коефіцієнта завантаження.

 3. Розроблені теоретичні та методичні положення оцінки впливу зовнішніх факторів на роботу балкерного тоннажу дозволяють визначити залежність ставки за оперування від характеристик судна та напрямку роботи балкерного флоту, визначити граничну величину розміру оплати за оперування суднами в управлінських компаніях, що оперують тоннажем.

 4. Розроблено методичні положення оцінки впливу внутрішніх факторів на ефективність роботи балкерного тоннажу, що дозволяють зробити обґрунтований вибір форми оперування тоннажем, та компанії, що оперує балкерним тоннажем, та розподілити балкерний флот по напрямках перевезень, залежно від виду фрахтування тоннажу.

Проведені експериментальні дослідження підтвердили адекватність запропонованих у роботі й доведених до практичної реалізації положень у виробничому об'єкті.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 1. Панарин П.Я., Акимова О.В. Оценка эффективности разных форм эксплуатации флота // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Зб. наук. праць. – Одеса: ОДМУ, 2001. – Вип. 1. − С.169-173.

 2. Акимова О.В. Оценка уровня фрахтовых ставок и выбор вида отфрахтования судов // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Зб. наук. праць. − Одеса: ОНМУ, 2003. – Вип. 6. − С.217-224.

 3. Акимова О.В. К вопросу о выборе вида отфрахтования судов // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Зб. наук. праць. − Одеса: ОНМУ, 2005. – Вип. 10. − С.195-203.

 4. Хайминова Ю.В., Акимова О.В. Конкуренция на рынке морских пере- возок // Судоходство. – 2006. −№ 5. – С.12-13.

 1. Акимова О.В. Современные тенденции форм управления флотом // Сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития». Том 9. Транспорт, физика и математика. – Одесса: Черноморье, 2005. – С18-20.

 2. Акимова О.В. К вопросу изучения конъюнктуры фрахтового рынка // Материалы ІІ Международной научно-практической конференции «Образование и наука без границ − 2005». Том 1. Технические науки. – Przemysl: Sp. Z. o.o. “Nauka I studia”. – 2005. – С. 28-31.

 3. Акимова О.В. Функции судовладельца в современном мировом судоходстве // Сборник научных трудов по материалам международной научно- практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании». Том 1. Транспорт. – Одесса: Черноморье, 2005. – С. 3-5.

 4. Акимова О.В. Факторы влияния на транспортный процесс в системе трампового судоходства // Материалы ІI Международной научно-практической конференции «Сучасні наукові дослідження − 2006». Том 15. Технічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 10-14.

 5. Акимова О.В. Распределение расходов в трамповом судоходстве при разных формах эксплуатации // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований». Том 1. Транспорт. – Одесса: Черноморье, 2006. – С. 16-19.

 6. Акимова О.В. Продукция морского транспорта трампового фрахтового рынка // Материалы І Международной научно-практической конференции «Наука и технологии: Шаг в будущее 2006». Том 14. Технические науки. – Белгород: Руснаучкнига, 2006. – С. 44-47.

 7. Акимова О.В. Формы операторской деятельности в судоходстве и при перевозке грузов // Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития − 2006». Том 5. Транспорт, физика и математика, химия. − Одесса: Черноморье, 2006. – С. 18-21.

 8. Акимова О.В. Определение размера платы за оперирование при передаче судов управляющим компаниям // Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании − 2006». Том 5. Транспорт, физика и математика, химия. − Одесса: Черноморье, 2006. – С. 18-21.

 9. Акимова О.В. Определение критериев эффективности для оценки работы балкерного флота в разных формах оперирования // Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте2007». Том 1. Транспорт, физика и математика. – Одесса: Черноморье, 2007. – С. 10-12.

Нравится материал? Поддержи автора!

Ещё документы из категории транспорт :

X Код для использования на сайте:
Ширина блока px

Скопируйте этот код и вставьте себе на сайт

X

Чтобы скачать документ, порекомендуйте, пожалуйста, его своим друзьям в любой соц. сети.

После чего кнопка «СКАЧАТЬ» станет доступной!

Кнопочки находятся чуть ниже. Спасибо!

Кнопки:

Скачать документ