Розробка підприємства LOMAPAK

План.


Вступ

Глава 1. Створення та організація підприємства.

  1. Законодавча база підприємницької діяльності.

  2. Складання установчих документів.

  3. Реєстрація підприємства.

  4. Стисла характеристика діяльності підприємства.

  5. Бізнес–план.

Глава 2. Розрахункова частина.

2.1 Розрахункова частина варіант 1

2.2 Розрахункова частина варіант 12

2.3 Розрахункова частина варіант 22

Додаток 1

Додаток 2

Список літератури.

Вступ.


Группа однодумців, які мають вільні кошти, проаналізувавши ситуацію на ринку вирішила створити підприємство по наданню послуг по пакування сипучих продуктів харчування. Провівши детальний аналіз ринку з виробництва упаковок засновники вирішили створити підприємтсво у м.Запоріжжі, оскільки ця сфера діяльності у Запорізській області слабко розвинута. Тому створене підприємство може досить швидко знайти замовників на свою продукцію та зайняти відповідну нишу на ринку.

На ринку Запорізьської області вже діє декілька фірм, які надають послуги пакування, але вони користуються застарілим обладнанням та іх продукція не задовільняє потреби замовників, або використовують імпортне обладнання та ціна продукції досить висока, оскільки ім необхідно окупити це обладнання. Наше підприємтсво розглянувши ринок пакувального обаднання на Україні визначило, що доцільніше використовувати вітчизняне обладнання, яке за попередніми рохрахунками окупиться приблизно за 6–7 місяців. Також на цьому обладнанні виготовляється якісна продукція, тому ми вважаємо що будемо взмозі знайти свій сегмент ринку та працювати досить ефективно.

  1. Законодавча база підприємницької діяльності.


Згідно з законом України “Про підприємництво” від 7.02.91 р. підприємництво – це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконання робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку. Згідно з законом України “Про підприємства в Україні” від 27.03.91 підприємство – це самостійний господарюючий статутний субєкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку та комерційну діяльність з метою отримання прибутку (доходу). Незважаючи на те, що процес вільного підприємництва почався в Україні давно і кожен день створюються десятки, а то і сотні нових підприємств, до сьогоднішнього дня перед багатьма особами стоїть питання: який вид діяльності вибрати для здійснення підприємницької діяльності. Еволюція законодавства України трохи спростила цю задачу. На сьогоднішній день передбачається шість видів підприємств, які можна створювати. Згідно зі ст. 2 закона України “Про підприємства в Україні” на Україні можуть діяти та створюватися підприємства таких видів:

 1. індивідуальне підприємство, засноване на особистій власності фізичної особи;

 2. колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу;

 3. господарське товариство;

 4. підприємство, засноване на спільній власності громадян;

 5. комунальне підприємство, засноване на власності територіальної громади;

 6. державне підприємство, засноване на державній власності, в тому числі скарбне підприємство.

Ми зупинили свій вибір на господарському товаристві, а саме на одному з його видів – товаристві з обмеженою відповідальністю. Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, який має статутний фонд розподілений на частки, розмір яких визначається статутними документами. Цей вибір ми зробили виходячи з переваг товариства з обмеженою відповідальністю над іншими видами господарських товариств:

 1. простота при створенні (від засновників вимагається внесення 30 % свого вкладу та підписання установчих документів);

 2. невеликий мінімальний статутний фонд (100 мінімальних заробітних плат або 11800 гривень);

 3. потрібна невелика кількість засновників, що дає можливість оперативно збиратися для вирішення важливих питань діяльності товариства.

Підприємницька діяльність в Україні розподіляється за такими напрямками:

 1. виробнича діяльність;

 2. комерційна діяльність.

Наше підприємство буде займатися виробничою діяльністю. Цей вибір ми зробили тому, що в Україні досить мало підприємств, які займаються виробничою і багато, які займаються комерційною діяльністю (здебільшого які є торговими посередниками).


  1. Складання установчих документів.


Установчими документами для товариства з обмеженою відповідальністю є статут та установчий договір. Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників, найменування та місце знаходження, порядок утворення статутного фонду, відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Відсутність зазначених відомостей в установчих документах є підставою для відмови у державній реєстрації товариства.

Статут і Установчий договір товариства з обмеженою відповідальністю “ЛОМАПАК” (назва нашого підприємства) буде наведено у Додатку 1.

Формування уставного капіталу підприємства залежить від форми власності підприємства. Пункт 4 ст. 2 закону України ”Про власність” від 07.02.91 року передбачає наступні форми власності:

 1. приватна;

 2. колективна;

 3. державна.

Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛОМАПАК” має колективну форму власності, оскільки воно засновано на основі поєднання майна та підприємницької діяльності трьох фізичних осіб, з метою отримання прибутку. Як вже було зазначено вище, статутний капітал “ЛОМАПАК” повинен складати не менше 11 800 гривень. До моменту реєстрації підприємства кожен з учасників повинен внести не менш як 30% вказаного в установчих документах вкладу, що підтверджується документами, які видаються банківською установою. Для внесення вкладів в грошовій формі відкривається спеціальний рахунок в будь-якому відділенню банку, гроші з цього рахунку перераховується тільки на поточний рахунок за реєстрованого підприємства, або повертається засновником.

Учасник зобов’язаний повністю внести свій вклад не пізніше одного року після реєстрації товариства. Якщо це зобов’язання не виконується в зазначений строк, та інше не передбачене установчими документами, учасник сплачує за період прострочки 10% річних з недовнесеної суми. Учаснику товариства, який повністю вніс свій вклад видається свідоцтво товариства.

В ТОВ “ЛОМАПАК” статутний капітал складає 14 500 гр. Частка кожного з учасників в статутньому капіталі, по взаємній згоді складає:

Гармаш Євген Васильович 34% (4930 гривень)

Нестерук Сергій Миколайович 33% (4785 гривень)

Шевченко Володимир Олександрович 33% (4785 гривень).

В товаристві створюються такі органи керування:

 • вищий орган керування – збір учасників товариства

 • виконавчий орган – дирекція

 • контрольний орган – ревізійна комісія.

Ціллю ТОВ “ЛОМАПАК” є отримання прибутку, та заняття ниші на ринку виробництва упаковки.

Місія підприємства - ми надамо вашому товару найпривабливіший вигляд.  1. Реєстрація підприємства.


Підприємство набуває чинності лише після державної реєстрації. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України “Про порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності” державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності проводиться у виконавчому комітеті міської, районної у місті Ради або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання суб’єктів.

Алгоритм реєстрації ми привели у вигляді схеми 1.


Схема 1


1) Відкриття в банку тимчасового рахунку для формування статутного капіталу (відкривається тому, що перед реєстрацієй засновники повинні внести частку статутного капіталу). Для відкриття такого рахунку необхідні наступні документи:

а) рішення засновників про визначення особи, якій надається право розпорядчого надпису при веденні грошових операцій по цьому рахунку. Це розпорядження оформлюється у вигляді нотаріально засвідченого доручення

б) нотаріально засвідчена копія установчого договору

в) заява про відкриття рахунка, яка підписана уповноваженою особою

г) картка із зразком підпису особи, якій надано право розпорядчого напису.

2) Державна реєстрація суб’єкта підприємницької діяльности проводиться в районному виконавчому комітеті районної Ради. Для цього необхідно мати:

а) нотаріально засвідчений статут (два оригіналу і одна копія)

б) нотаріально засвідчений установчий договір (два оригіналу і одна копія)

в) протокол збору учасників

г) реєстраційна картка встановленого зразку (оригінал і чотири копії)

д) документ, який засвідчує внесення платні за державну реєстрацію

є) довідка, яка засвідчує сплату кожним власником внеску в статутний капітал

ж) документ, який засвідчую наявність у засновників у власності або в користуванні приміщення, частки приміщення (договір купівлі-продажу, дарування, оренди і т. д.)

3*) Реєстрація в податковій міліції.

Хоча така реєстрація прямо не передбачена нормативними документами, але у наказі ДНАУ від 19.02.98 № 80 вказано лише, що перевірку паспортних даних засновників здійснюють підрозділи податкової міліції. Для цього необхідно мати:

а) нотаріально засвідчена копія статуту

б) дві заповнені реєстраційні картки

в) документ, який підтверджує юридичну адресу

г) ксерокопія паспорту директора.

3)Реестрація в органах статистики.

В управлінні статистики необхідно отримати довідку про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Для цього необхідно:

а) свідоцтво про державну реєстрацію (оригінал і ксерокопія)

б) статут (оригінал)

в) установчий договір (оригінал)

г) заповнена облікова картка ЄДРПОУ (яку необхідно отримати у статуправлінні)

д) документи, які підтверджують сплату збору за видачу справки

Також необхідно знати індифікаційний код підприємства, який вказують у виконавчому комітеті при видачі свідоцтва про державну реєстрацію.

 1. Реєстрація у податковій інспекції.

Прийняття на облік субєкта підприємницької діяльності проходить в податковій інспекції того району де була здійснена державна реєстрація такого субєкта. Стати на облік в податковій інспекції необхідно в 20 денний строк з моменту державної реєстрації.

Для взяття на олік у ДПІ необхідно мати такі документи:

а) заяву по формі №1-ОПП (заповнюється печатними буквами)

б) оригінали та копії установчого договору та статута з відміткою виконкома про реєстрацію

в) оригінал та копію свідоцтва про державну реєстрацію субєкта підприємницької діяльності

г) оригінал і копія документа, який підтверджує юридичну адресу

д) нотаріально засвідчину копію довідки про включення в ЄДРПОУ

Для того, щоб ці документи прийняли при собі гнеобхідно мати для предявлення:

 • паспорти власників, засновників (фізичних осіб), директора та головного бухгалтера;

 • довідки про присвоєння їм індентифікаційних кодів (ксерокопія);

 1. Отримання дозволу на виготовлення печатки у дозвільній системі.

Дозвіл на виготовлення печатки отримується у районому управління внутрішніх справ. Для отримання такого дозвілу необхідно подати такі документи:

а) заява, в якій вказуються такі відомості:

 • кількість печаток та штампів, які передбачається виготовити;

 • вперше чи ні виготовляються печатки та штампи;

 • місцезнаходження;

 • особа, яка відповідальна за отримання дозволу на виготовлення печаток та штампів, ії прізвище, імя, по батькові та паспортні дані;

 • прізвище, імя, по батькові та паспортні дані керівника або уповноваженої нею особи, яка подає ходотайство у органи внутрішніх справ;

б) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію;

в) зразки печаток у двох екземплярах, затверджені керівником;

г) документ який засвідчує сплату за видачу дозвілу на отримання печатки.

 1. Реєстрація у якості платника страхових внесків у пенсійний фонд.

Така реєстрація здійснюється у районих органах Пенсійного фонду протягом 10 днів з дати отримання свідоцтва про державну реєстрацію або з дати заключення угоди з найманим робітником. Для реєстрації необхідно:

а) заява, причому графа “розрахунковий рахунок” заповнюється спеціалістом Пенсійного фонду після отримання Повідомлення з банку про відкриття такого рахунку;

б) копія свідоцтва про держреєстрацію;

в) довідка про внесення до ЄДРПОУ.

 1. Реєстрація у якості страхователя по платежам у фонд соцстраху.

Органами реєстрації виступають виконавчі відділення Фонду соціального страхуванню або, в деяких випадках, всеукраїнські галузеві профсоюзи та профобєднання, регіональні галузеві органи профсоюзів та профобєднань. Для такої реєстрації необхідно:

а) свідоцтво про державну реєстрацію;

б) статут (оригінал) – для юридичних осіб;

в) печатка (при наявності).

 1. Реєстрація у якості платника збору на обовязкове соціальне страхування на випадок безробіття.

Реєстрація здійснюється в районній службі зайнятості по місту знаходження.

Для такої реєстрації юридичній особі, яка використовує найману працю необхідно;

а) свідоцтво про реєстрацію;

б) ксерокопія свідоцтва про держреєстрацію;

в) ксерокопія довідки про внесення до ЄДРПОУ;

г) завірена довідка з банку про відкриття рахунку;

д) печатка.

 1. Відкриття рахунку у банку. Для відкриття рахунку необхідно:

а) заява на відкриття рахунку встановленого зразку. Заява підписується керівником та головним бухгалтером підприємства. Якщо у штаті не має головного бухгалтера або іншої особи яка відповідальна за ведення бухгалтерського обліку, то заяву підписує тільки керівник;

б) копія свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, який видав свідоцтво про держреєстрацію;

в) копія належним образом зареєстрованого статуту;

г) копія документу, який підтверджує взяття підприємство на податковий облік, яка завірена податковим органом нотаріально або уповноваженим робітником банку;

д) довідка про реєстрацію в органах пенсійного фонду України.

Як бачимо вся процедура по реєстрації підприємства досить довга та кропітка. Але після проходження цієї необхідної процедури можна вже починати діяльність підприємства.

  1. Стисла характиристика діяльості підприємства.


Створене нами підриємство буде займатися упакуванням продукції, тобто виготовленням упаковки в основому для сипучих продуктів.

З точки зору продавців упаковочного обладнання, 4-5 років тому таке обладнання купували самі фермери, виробники продуктів харчування. За останні 1–2 роки обладнанням для упакування сипучих продуктів закуповують фірми, які обрали упакування основним видом діяльності, тобто наші потенційні конкуренти. У Київі вже діє біля 100 компаній, які займаються фасуванням та упакуванням продуктів. За дослідженнями експертів, найбільша пропозиція упаковочних послуг у Харьківсько-Донецькому регіоні, на другому місті Дніпропетровська, Київська та Львівська області. Апрактично не розвинуті в цьому напрямку Запорізська, Ніколаєвська, Одеська області – ті самі аграрні регіони, яким в першу чергу потрібно таке обладнання.

В Україні багато діє підпільних упаковщиків, які пакують у прозору плівку без імені виробника та пакувальника та без адреси. Робота таких фірм у підвалах та інших не дуже придатних для цього приміщеннях заважає роботі солідних компаній та компаній, які бажають чено працювати.

Для відкриття такого підприємства необхідно знати що:

Займатися пакуванням продуктів як окремим видом бізнесу не завжди доцільно та вигідно.

Необхідно мати гігієнічний сертифікат на продукт, який пакуємо. Цей документ підтверджує те, що конкретний продукт чистий від всяких неякісних добавок та сторонніх включень.

Необхідно також мати офіційний доумент на плівку, в яку пакують продукт.

Необхідно мати сертифікат УкрЦСМна обладнання, який підтверджує, що агрегати виконані у відповідності до всих ГОСТів та ОСТів, а метал, з якого вони вироблені ніяк не вплине на якість харчового продукта.

Упаковка грає важливу роль при просуванні товару на ринку. Тому з точки зору дізайну вимоги до упаковки можна розділити на три групи:

основні, які забеспечують виконання вимог виробництва, а також умов захисту продукції, навколишнього середовища та доставки покупцю;

 • додаткові, це рекламні, інформаційні та споживчі;

 • естетичні , які повязані з гармонізацією утилитарних естетичних запитів та потреб, створенням красивого та фунуціонального виробу.

Для комерційного успіху дизайн упаковки повинен забеспечувати:

 • підтримувати репутацію фірми та торгової марки товару;

 • відповідати способам реалізації та товару та стимулюванні покупки;

 • простоту, ясність та привабливість оформлення; економічність для виготовлення та приемливу ціну для покупця.

Конструкція упковки повинна відповідатизасобам викладки товару, забеспечувати вільний доступ до нього споживача,легке считування інформації. Для товарів повсякденного попиту упаковка повинна бути простою, нейтральеою, гармонічною, врівноваженою. Швидкий вибір необхідного товару серед маси інших потребує правильного кольорового рішення упаковки.

Текст, розміщений на упаковці, повинен давати необхідну інформацію про продукт, його властивості, особливості застосування, зберігання. Ця інформація регламентується нормативною документацією на продукцію.

Розмір шрифта на упаковці залежить від можливостей поліграфічного оформлення, обєму розміщаємої на упаковці інформації, розміру упаковки. Але інформація нанесена на упаковку повинна бути простою, зрозумілою, читаємою, а уаковка повинна мати привабливий вигляд. Тому провівши дослідження на ринку виробництва полімерних матеріалів та оцінивши продукцію яку вони надають товариство визначило для себе двох партнерів, це “Завод полімерних матеріалів” та завод “Бліц–Флекс”.

Як відомо, упаковка повинна захищати продукт від висихання, впитування вологи, сторонніх запахів, вивітрюванню ароматичних речовин, біологічному забрудненню. Також материал упаковки не повинен розпадатися під дією вологи, світла, тепла, не повинен вступати у взаємодію з продуктом, міняти його вкусові властивості, запах,колір. В Україні розроблені дуже жорсткі норми, які обмежують міграцію компонентів упаковочних матеріалів у продукт.

При пакуванні найчастіше використовують поліетелен або пропілен, деякі продукти пакують у бумагу. Дешевше та простише рацювати з поліетеленом, з 1 кг плівки можна отримати 250 пакетів емкістю 1 кг для пакування сипучих продуктів. Обладнання яке пакує у поліетелен має імпульсний нагрів ножів, та це обладнання дешевше машин з постійним нагрівом ножів на $300–500. Кілограмм комбінованої плівки з печаттю на 5-6 грн. дорожче ніж однослойна з печаттю. Багатослойні плівки прочніше та малюнок на них не зтираеться. На Заході 90% упаковщиків користуються багатослойною плівкою.

Як вважають спеціалісти, приблизно 2/3 потребляємих плівок в Україні – вітчизняного виробництва. Україна практично повністю забеспечує себе полімерними плівками, на 90% сучасними поліпропілеовими матеріалами.

Одним з ведучих підприємств на Україні є києвскій “Завод полімерних матеріалів”, який зараз випускає великий асортимент продукції. Його найближчим конкурентом є завод “Бліц–Флекс”.

Матеріал для нашої упаковки буде мати пиблизно такий вигляд.


Для діяльності підприємства необхідно приміщення загальною площею 85 кв.м У приміщенні де буде знаходитись обладнання, необхідно викраситит панелі водоемульсійною фарбою на висоту не меньш 1,8 м , щоб запобігти скопиченнію пилу на стінах, поли повині бути гарно вимиваємими, також необхідна гарна вентиляційна система. Тому товариство при виборі приміщення кериувалося цими вимогами, щоб потім менш витрачати на переоблваднання приміщення та його ремонт. Також орендоване товариством приміщення відповідає всім вимога пожежної охорони.

Після закупки обладнання спеціаліст з Українського центру стандартизації та метрології видає “Атестаційне свідоцтво” на роботу обладнання. Оскільки підприємство придбало обладнання у української компанії з відповідними сертифікатами якості, яка буде також зацікавлена в швидкому отриманні “атестаційного свідоцтва”, то ця процедура буде досить швидкою.

Для роботи на обладнанні потрібно найняти одного – двух робітників. Станок в обслуговуванні досить простий та його може обслуговувати один оператор – людина бз спеціальної освіти. Головне щоб цей чоловік був здоровим та спритним. Навчитися керувати станком можна за 1–2 години, довести дії до автоматизму за 5–6 днів. Також для подачі сировини та для складських робіт необхіден вантажник. Заробітна плата обох робітників буде складати 800 грн. на місяць.

При виборі обладнання підприємство виходило насамперед з таких принципів:

 • обладнання повинно бути сертіфіковане;

 • обладнання повинно мати гарантійний строк обслуговування;

 • строк заміни або ремонту обладнання повинен бути мінімальними;

 • приділялась особлива увага виробничій потужністі обладнання;

 • зверталась увага на ціну обладнання та йоготехничні характеристики.

На сьогоднішній день на українському ринку мається великий вибі техніки для упакування сипучих продуктів як імпортного так і вітчизняного виробництва. Імпортне обладнання везуть до нас з Італії, Польщі, Болгарії, Німеччини, але більшість імпортного обладнання надходить вже бувшого в користуванні та без гарантійного строку. Ціна такого обладнанння досить велика та всередньому складає від 15000 долларів та вище. Вітчизняне обладнання коштує значно дешевше, в середньму від 4 тис. до 60 тис. грн. Все вітчизняне обладнання має гарантійний строк обслуговування, та сертифікати відповідності. По техничним характеристикам українскі станки майже не уступають імпортним. Наведемо стислу характиристику деякого обладнання:


Найменування

Виробнича потужність упак/хв.

Габаритні розміри

Вага кг

Ціна у тис. грн.

Дозатор ваговий РТ–ДВ–01

До 10

900х540х350

70

9,5

Машина фасувально–пакувальна РТ–УМ–11 з електронно ваговим дозатором

До 25

1200х650х2200

140

13,8

Автомат для фасування та упакування сипучих продуктів з обємним дозатором (виробництва Італії)

До 30

45

Автомат з ваговим механічним дозаторм (виробництво Німеччина)

До 25

52

Дозатор ДВА–1

До 15

8,3

Автомат фасовально–упакувальний

До 30

1222х900х2220

300

40,8

Напівлуавтомат М4

До12

840х780х2450

12,5

Тому товариство придбало вітчизняне облднання марки РТ–УМ–11 виходічи з його техничних характеристик та приємлимої ціни.

Обладнання має приблизно такий вигяд:


Для придбання обладнання товариство бере кредит у банку стороком на 8 мсяців під 30% за 8 міс. та під заставу автомобіля Опель Омега, також під бізнес–план та еконмічного його обгрунтування.

Отримання кредиту залежить від його оформлення, тобто від сукупності документів, які обгрунтовують необхідність кредиту та можливість його погашення. Переговори про кредит банк ведетільки з безпосереднім представником підприємства. Для візита до банку необхідно підготувати наступні документи:

а) бізнес-план, під який необхідний кредит;

б) майно яке може надати зайомщик під заставу.

1. необхідно ходотайство про надання кредиту – стандартизований документ в якому вказані основні параметри кредиту(сума, строк, об’єкт кредитування). Документ може бути складений в банку.

2. Бізнес-план, технико-економічне обгрунтування, довідка– розрахунок повернення кредиту та сплати відсотків. Цей доумент має досить субєктивний характер, та повинен бути складеним красиво та переконливо.

В ітозі необхідно запевнити банк в тому, що різниця між очикуваними надходження та витратами буде достатньою для погашення кредитної заборгованності.

Тому для отримання кредиту та започаткування діяльності підприємства складаемо бізнес–план підприємтсва.

1.5 Бізнес–план.


 1. Загальні відомості.


Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛОМАПАК” займається пакуванням сипучих продуктів харчування. Для початку діяльності необхідно:

придбати упаковочно–фасувальний станок “РТ–УМ–11” з електронно– ваговим дозатором за 13800 грн.;

орендувати приміщення загальною площею 85 кв.м, за 550 грн. на місяць. Серед яких: 1) виробничий цех15 кв.м; 2) складські приміщення – 50 кв.м; 3) санітарний вузол – 5 кв. м; 4) офіс – 15 кв.м.

закупити сировину на перший місяць роботи вартістю 18,4 грн. за кг на суму 13200 грн. (приблизно 200000 упаковок).

 • виконати наладочно пускові роботи вартістю 800 грн.

 • отримати дозвіл Санепідемстанції за 350 грн.

  1. Мета підприємства.

Товариство має намір виробляти упаковку на суму 21200 грн. у місяць. Окупність кредиту – 6–7місяців.

  1. Фінансування підприємства.

Загальна необхідна сума для початку діяльності становить 30500 грн.

Товариство утворюється трьома засновниками, які утворюють статутний фонд у розмірі 14500 грн., також товариство бере кредит у банку.


 1. Відомості про підприємство.


  1. Опис підприємства і його місцезнаходження .

Товариство займається фасуванням і упаковкою сипучих харчових продуктів.

Товариство орендує приміщення на першому поверсі Коликтивного підприємства запорізька типографія “Вержа” по вул. Енергитична,52, загальною площею 85 кв.м де розташовано обладнаня, офіс, кімната для побутових потреб, складське приміщення.

Розташування товариства поза центром міста дозволяє зменьшити витрати на оренду та забеспечити зручне пересування для вантажного транспорту. Замовлення приймаються по телефону, а також при особистому контакті менеджера–маркетолога з кліентом (переважним чином).

  1. Продукція товариства.

Товариство виготовляє поліетеленову та поліпропіленову упаковку для сипучих продуктів харчування..

  1. Організаційна структура підриємства.

Товариство має на цей час одну виробничу дільницю, а саме виробництво упаковки.

У складі товариства працють: вантажник–фасувальник та оператор станка. Очолює товариство директор Нестерук Сергій Миколайович (засновник товариства). Директор має двох заступників (теж засновників товариства): Гармаш Євген Васильович – заступник директора з правових та фінансових питань, Шевченко Володимир Олександрович – заступник директора з маркетингу.

Заробітна платня працівників дорівнює 400 грн.

2.4. Виробнича потужність підприємства.

Товариство закупить фасувально-упакувальний станок, продуктивність якого 20 упаковок за 1 хвилину. Станок буде розташовуватися на орендованій площі.

  1. Маркетинговий план.

На территорії Запорізської області фасувально-пакувальний бізнес є малорозвиненим, але виробництво сипучих продуктів харчування має середні показники по Україні. Таким чином маємо ситуацію коли попит перевищуе пропозицію. Саме в таких умовах було прийнято рішення про входження на ринок Запорізської області.

Фірми які працють у цій сфері у м.Запоріжжя мають застаріле обладнання та керуються старими методами ведення бізнесу, наше товариство придбавши високотехнологічний фасувально-пакувальний станок взмозі надати якісну продукцію за цінами нижче середнього рівня.

  1. Виробничий план.

Керівництво товариства детально вивчало фасувально-пакувальний процесс на прикладах успішнопрацюючих компаній м.Дніпропетровська та м.Київа. Започаткування діяльності не приведе до будь-яких ускладнень: технологичний процесс вивчено, товариство має намір запросити вантажника та спритну людину для управління станком, намічено постачальника високоякісних плівок.

Забеспечити запуск виробництва можливо завдяки придбанню фасувально-пакувального станка.

Найбільш придатною (за продуктивністю і ціною) є станок РТ–УМ–11 від компанії “Русская трапеза”, який може виробляти до 20 упаковок за хвилину і коштує 13800 грн. Ціна пуско-наладочних робіт 800 грн.


 1. Економічне обгрунтування бізнес-плану.


  1. Джерела й призначення фінансування.

Джерела:

 1. кредит банку – 15000 грн.

 2. внесок засновників – 15500 грн.

Разом 30500 грн.

Призначення:

 1. придбання фасувально-пакувального станка 13800 грн.

 2. заробітна платня робітників 800 грн.

 3. пуско-наладочні роботи 800 грн.

 4. оренда приміщення 550 грн.

 5. закупівля сировини 13200 грн.

 6. отримання дозволу Санепідемстанції 350 грн.

 7. не виробничі витрати 1000 грн.

Разом 30500 грн.

  1. Прогнозування обсягу реалізації товарів.

За данними дослідження ринку в Запорізські області “найменш фасуємими” товарами є гречка, сіль, рис, макаронна продукція. Саме на них планується зосередження виробничих потужностей. Враховуючи продуктивність праці станка та ситуацію на ринку прогнозуються такі обсяги виробництва уаковок:

 1. гречка – 60000 упковок на місяць;

 2. сіль – 60000 упаковок на місяць;

 3. рис – 40000 упаковок на місяць;

 4. макаронні вироби – 40000 упаковок на місяць.

  1. Аналіз виходу на беззбитковість.

Биззбитковість досягається тоді коли виручка дорівнює витратам.

Визначимо постійні витрати на 1–й рік

 1. Придбання обладнання 13800 грн.

 2. Кредит банку:

  1. Сума кредиту 15000 грн.

  2. Відсотки за кредит 4500 грн.

Загална сума 19500 грн.

 1. Заробітна платня 9600 грн.

 2. Пуско-наладочні роботи 800 грн.

 3. Оренда 6600 грн.

 4. Електроенергія 240 грн.

 5. Отримання дозволу 350 грн.

Загальна сума 50890 грн.

Визначимо змінні витрати на 1 упаковку:

1 гречка – 0,07 грн (30% продажу)

2 сіль – 0,06 грн. (30% продажу)

 1. рис – 0,07 грн. (20% продажу)

 2. макаронні вироби – 0,065 грн. (20% продажу)

Визначимо прибуток на одиницю продукції:

 1. гречка – 0,03 грн.

 2. сіль – 0,04 грн.

 3. рис – 0,05 грн.

 4. макаронні вироби – 0,045 грн.

Визначимо обєм продажу необхідний для досягнення беззбитковості на 1–й рік:

50890 = 0,3 * Х * 0,03 + 0,3 * Х * 0,04 + 0,2 *Х * 0,05 + 0,2 * Х * 0,045,

де Х – загальний обєм продажу на рік в штуках.

Х = 1272250 шт.

Власні потужності дозволяють виготовляти до 2765000 упаковок на рік, тобто при вдалій маркетинговій політиці вже за 1–й рік підприємство приноситиме прибуток.

  1. Оцінка ризиків діяльності.

Щоб зменшити ризик невчасного постачання сировини Товариство підтримує звязки не лише з основним постачальником ВАТ “Завод Полімерних матеріалів”, а ткож і з заводом “Бліц-Флекс”. При винекненні поломки в обладнанні Товариство має право требувати відшкодування збитків за простой обладнання від компанії “Інтерагро–Україна” . У разі хвороби одного з працівників його може замінити один з засновників.

Для зменшення комерційного ризику заступник директора з маркетингу постійно здійснює дослідження кон’юктури ринку, коригує ціни, шукає нових замовників.

Зведення фінансових ризиків до мінімуму досягається шляхом запровадження політики поередньої оплати.

При виникненні форс-мажорних обставин на підприємстві створюється оперативна комісія з керівного складу, яка вивчає ситуацію та приймає рішення в залежності від обставин.

  1. Прогнозування фінансових результатів діяльності.

Консолідований баланс підприємства за 1-й квартал.

Активи, грн.

Пасиви, грн.

1. Поточні активи

1. Поточні зобовязання

Гроші на рахунку 17623

Кредиторська заборгованість 0

Дебіторська заборгованість 0

Поточна часитина

довгострокової заборгованості

1687,5

Матеріально-технічні запаси 0

Разом 1687,5

Разом 17623


2. Основні засоби

2. Довгострокові зобовязання

Будівлі й обладнання 2200

Кредити постачальників 0

Накопичена амортизація

(517,5)

Довгостроковий борг 15000


Власний капітал


Нерозподілені прибутки 2618


Разом 17618

Усього активи 19305,5

Усього пасиви 19305,5

Звіт про пибутки та збитки грн. на 1-й квартал.

1

Виручка

84800

2

Змінні витрати

52800

3

Фіксовані витрати (крім сплати % за кредит)

26572,5

4

Пибуток (до сплати % за кредит)

5427,5

5

% за кредит

1687,5

6

Прибуток після сплати відсотків за кредит

3740

7

Прибуток після сплати податків

2618

8

Накопичений прибуток

2618

9

Нерозподілений прибуток минулого періоду

0

10

Підсумковий нерозпділений прибуток

2618


Консолідований баланс підприємства за 2-й квартал.

Активи, грн.

Пасиви, грн.

1. Поточні активи

1. Поточні зобовязання

Гроші на рахунку

34249,75

Кредиторська заборгованість 0

Дебіторська заборгованість

Поточна часитина

довгострокової заборгованості

1687,5

Матеріально-технічні запаси

Разом 1687,5

Разом

2. Основні засоби

2. Довгострокові зобовязання

Будівлі й обладнання 2200

Кредити постачальників 0

Накопичена амортизація

(517,5)

Довгостроковий борг

15000


3.Власний капітал


Нерозподілені прибутки

19244,75


Разом

Усього активи 35932,25

Усього пасиви 35932,25

Звіт про пибутки та збитки грн. на 2-й квартал.

1

Виручка

84800

2

Змінні витрати

52800

3

Фіксовані витрати (крім сплати % за кредит)

6560

4

Пибуток (до сплати % за кредит)

25440

5

% за кредит

1687,5

6

Прибуток після сплати відсотків за кредит

23752,5

7

Прибуток після сплати податків

16626,75

8

Накопичений прибуток

16626,75

9

Нерозподілений прибуток минулого періоду

2618

10

Підсумковий нерозпділений прибуток

19244,75
Консолідований баланс підприємства за 3-й квартал.

Активи, грн.

Пасиви, грн.

1. Поточні активи

1. Поточні зобовязання

Гроші на рахунку 29733,5

Кредиторська заборгованість 0

Дебіторська заборгованість 0

Поточна часитина довгострокової заборгованості 0

Матеріально-технічні запаси

Разом 0

Разом 29733,5


2. Основні засоби

2. Довгострокові зобовязання

Будівлі й обладнання 2200

Кредити постачальників 0

Накопичена амортизація (517,5)

Довгостроковий борг 0


3. Власний капітал


Нерозподілені прибутки 31416


Разом

Усього активи 31416

Усього пасиви 31416Звіт про пибутки та збитки грн. на 3-й квартал.

1

Виручка

84800

2

Змінні витрати

52800

3

Фіксовані витрати (крім сплати % за кредит)

9747,5

4

Пибуток (до сплати % за кредит)

22252,5

5

% за кредит

1125

6

Прибуток після сплати відсотків за кредит

21127,5

7

Прибуток після сплати податків

14789,25

8

Накопичений прибуток

14789,25

9

Нерозподілений прибуток минулого періоду

16626,75

10

Підсумковий нерозпділений прибуток

31416Консолідований баланс підприємства за 4-й квартал.

Активи, грн.

Пасиви, грн.

1. Поточні активи

1. Поточні зобовязання

Гроші на рахунку 48297,5

Кредиторська заборгованість 0

Дебіторська заборгованість 0

Поточна часитина довгострокової заборгованості 0

Матеріально-технічні запаси 0

Разом 0

Разом 48297,5


2. Основні засоби

2. Довгострокові зобовязання

Будівлі й обладнання 2200

Кредити постачальників 0

Накопичена амортизація (517,5)

Довгостроковий борг 0


3.Власний капітал


Нерозподілені прибутки 49980


Разом

Усього активи 49980

Усього пасиви 49980
Звіт про пибутки та збитки грн. на 4-й квартал.

1

Виручка

84800

2

Змінні витрати

52800

3

Фіксовані витрати (крім сплати % за кредит)

5480

4

Пибуток (до сплати % за кредит)

26520

5

% за кредит

0

6

Прибуток після сплати відсотків за кредит

26520

7

Прибуток після сплати податків

18564

8

Накопичений прибуток

18564

9

Нерозподілений прибуток минулого періоду

31416

10

Підсумковий нерозпділений прибуток

49980


Глава 2. Розрахункова частина.


Варіант 1


 1. Визначимо ПДВ та виручку за оптовими цінами.

ПДВ = виручка за рік / 6 = 140000/6 = 23333.33 г.о.

В.опт = ПДВ х 5 = 23333.33 х 5 = 116666.67 г.о.


 1. Виходячи з вказаної рентабельності, розподілимо виручку в оптових

цінах на прибуток та собівартість продукції:

Знайдемо прибуток:

Рентабельність=10%

Собівартість = виручка в оптових цінах/(1+0,1)

Прибуток = виручка в оптових цінах - собівартість

В.опт = с/в + (рентабельність/собівартість),

С/В = В. опт / 1,1 = 116666.67/1,1= 106060.61 г.о.

П = В.опт – с/в = 10606.06 г.о.


 1. Виплачуємо з прибутку податок на прибуток, потім віддаєио частину

кредиту

Податок на прибуток = прибуток х ставку податку

Ставка податку = 30%

Частка кредиту = сума кредиту / кількість років

Податок на прибуток = 3181.82 г. о.

Прибуток після сплати податку = 7424.24 г. о.

Частка кредиту = 1000 г. о.

Залишок прибутку = 6424.24 г. о.

Визначимо можливий розмір дивідендів на вкладений капітал.

Розмір дивідендів = залишок прибутку/вкладений капітал х 100%

Розмір дивідендів = 32.12%


 1. Визначимо амортизаційні відрахування і витрати на підтримку обладнання в робочому стані (на ряд років).

Норма амортизаційних відрахувань = 15%

Коефіцієнт витрат на підтримку оладнання = 900 г. о.

Балансова вартість обладнання = 26000 г .о.


Амортизаційні відрахування = (балансова вартість х норма амортизаційних відрахувань/4) х 100

Витрати на підримку обладнання в робочому стані = (витрати / балансову вартість) х коефіцієнт витрат на підтримку обладнання в робочому стані.

Період

Балансова вартість г.о.

Амортиза-ційні відрахуван-ня

г.о.

Вартість на кінець періоду г.о.

Витрати на підтримку обладнання в робочому стані г.о.1 рік1 квартал

26000

975

25025


2 квартал

25025

938.44

24086.56


3 квартал

24086.56

903.25

23183.32


4 квартал

23183.32

869.37

22313.94
3686.06


1384.622 рік1 квартал

22313.94

836.77

21477.17


2 квартал

21477.17

805.39

20671.78


3 квартал

20671.78

775.19

19896.58


4 квартал

19896.58

746.12

19150.46
3163.47


1613.343 рік1 квартал

19150.46

718.14

18432.32


2 квартал

18432.32

691.21

17741.11


3 квартал

17741.11

665.29

17075.82


4 квартал

17075.82

640.34

16435.47
2714.98


1879.854 рік1 квартал

16435.47

616.33

15819.14


2 квартал

15819.14

593.22

15225.92


3 квартал

15225.92

570.97

14654.95


4 квартал

14654.95

549.56

14105.39
2330.08


2190.385 рік1 квартал

14105.39

528.95

13576.44


2 квартал

13576.44

509.12

13067.32


3 квартал

13067.32

490.02

12577.30


4 квартал

12577.30

471.65

12105.65
1999.74


2552.22


 1. Визначемо витрати на сплату процентів за кредит (на весь період повертання боргу).

Сума кредиту = 3000 г. о.

Ставка проценту за кредит = 10%

Витрати на оплату процентів за кредит:

1 рік = 300

2 рік = 200

3 рік = 100


 1. Визначимо платежі в позабюджетні фонди та віднімемо їх від загальної собівартості продукції

Інноваційний фонд = 1% від виручки в оптових цінах

Інноваційний фонд = 1060,61 г. о.

Уточнена собівартість = 106060.61 – 1060.61 = 105000


 1. Підрахуємо всі фіксовані витрати (за даними варіанту) і відокремимо їх загальної собівартості продукції, зменшеної на суму платежів в позабюджетні фонди.

 • амортизаційні відрахування =3742,06

 • витрати на обладнання = 1384.62

 • витрати на рекламу = 500

 • витрати на енергію (п.6.2хп.17хп.7/100)х12 місяців = 16.80

 • витрати на звязок (п.14х12 місяців) = 114

 • витрати на оренду (п.17хп.18) х 12місяців =1680

 • оклад персоналу:

керівного (п.16.1х12 місяців х п.15.1) = 1800

допоміжного (п.16.2х12 місяців х п. 15.2) = 2400

Сума 4200


 • сплата % за кредит = 300

 • нарахування на заробітну плату (37,5%) = 1575


Фіксовані витрати = 13512.48

Змінні витрати = собівартість – фіксовані витрати = 91487.52


 1. Визначимо змінні витрати на одиницю виробу (за даними варіанту)

матеріали (витрати на матеріали + коеф. транспортно-заготовчі витрати) 22

витрати на енергію (п.6.1 х п.7)/100 0.09

 • основна заробітна плата 8

 • додаткова заробітна плата (п.9 х п.8) = 2.32

 • відрахування (37,5%) = 3.87

 • витрати інструменту = 2.8

Сума змінних витрат на одиницю продукції = 39.08


 1. Визначимо кількість реалізованих виробів виходячи зі змінних витрат на одиницю продукції та їх загальної суми

Кількість реалізованих виробів = змінні витрати на весь випуск продукції/змінні витрати на одиницю продукції.


Кількість реалізованих виробів = 91487.52 / 39.08 = 2431.03 = 2432 шт.


 1. Розподілимо платежі в позабюджетні фонди між фіксованими і змінними витратами і уточнимо їх суми.

Сума платежів = 1060.61


Змінні витрати взагальній собівартості = 87.13%


Постійні витрати в загальній собівартості = 12.87


На змінні витрати з платежів йде сума: 924.11


На постійні витрати з платежів йде сума: 136.5


Змінні витрати становлять91487.52+924.11=92411.63


Постійні витрати становлять13512.48+136.5=13648.98


 1. Уточнюємо зміцнні витрати на одиницю виробу = 92411.63/2432=38.00


 1. Визначаємо оптову та відпускну ціну виробу:

Ціна оптова = виручка в оптових цінах / кількість виробів=140000/2432=57.57

Ціна відпускна = ціна оптова х 1,2 =69.08


 1. Визначаємо точку беззбитковості двома методами (аналітичним та графічним)


Аналітичний метод

ТБЗ = фіксовані витрати/(ціна оптова–змінні витрати на одиницю продукції)


ТБЗ = 703 шт.


Кожна додатково реалізована (після досягнення точки беззбитковості) одиниця продукції буде вже забезпечувати прибуток.
Графічний метод s

Тис.г.о. VC


40 40468,75

703

35


30

25


20


15


10 13648.98 FC


5


0 150 300 450 600 750 Шт.


 1. Розрахуємо межу безпечності (запас фінансової міці) підприємства в натуральному та грошовому вимірі, а також у відсотках до обсягу реалізації продукції.


Межа безпечності = виручка в оптових цінах – виручка в точці беззбитковості

Межа безпечності в г.о. = 99538.53

Межа безпечності в шт. =2432 – 703 = 1729

Межа безпечності в % = 71


 1. Розрахуємо операційний важіль

Ступінь операційного важілю = (виручка в оптових цінах – змінні витрати)/суму прибутку до сплати % за кредит.

Ступінь операційного важілю = 4.49

 1. Проведимо частковий аналіз чутливості підприємства, тобто

розрахуємо як зміниться прибуток у відсотках при зміні обсягу продаж на певний відсоток (згідно з варіантом) з подальшою перевіркою з використанням операційного важілю.

Зміна виручки = 23.85 %


ΔПрибутку = Δвиручки у % х ступінь операційного важілю=107%


 1. Визначаємо період окупності.


  1. Визначаємо постійні витрати за 5 майбутніх років, враховуючи їх зміни через зміни суми амортизаційних відрахувань, витрат на підтримку обладнання в робочому стані, сплати % за кредит.

рік

Аморт. відрах.

Витрат на облад.

Енер-гія

Рекла-ма

Звя-зок

Орен-да

Персо-нал

%за кре-дит

сума

1

3686.06

1384.62

16.80


500


114

1680

4200

300

11881.48

2

3163.47

1613.34

16.80


500


114

1680

4200

200

11487.61

3

2714.98

1879.85

16.80


500


114

1680

4200

100

11205.63

4

2330.08

2190.38

16.80


500


114

1680

4200

0

11031.26

5

1999.74

2552.22

16.80


500


114

1680

4200

0

11062.76


  1. Визначимо прибуток за ряд майбутніх років.

Прибуток = виручка в оптових цінах – (постійні витрати + змінні витрати + позабюджетні платежі).


рік

прибуток

Прибуток після сплати податку на прибуток

Прибуток на підприємтсві

1

11312.95

7919.07

6919.07

2

11706.82

8194.77

8194.77

3

11988.80

8392.16

8392.16

4

12163.17

8514.22

8514.22

5

12131.67

8492.17

8492.17


  1. Розрахуємо майбутні грошові потоки, визначимо реальну вартість грошових потоків.


рік

Амортизація

Прибуток на підприємстві

ГПмв

Коеф. Дисконтування

ГПтв.

1

3686.06

6919.07

10605.13

0.9091

9641,12

2

3163.47

8194.77

11358.24

0.8264

9386,45

3

2714.98

8392.16

11647.14

0.7513

8750,50

4

2330.08

8514.22

10844.30

0.6830

7406,66

5

1999.74

8492.17

10491.91

0.6209

6514,43

За перші 3 роки сума надходжень у вигляді грошових потоків (за теперішнью вартістю), дорівнює 27778.07 г. о.

На протязі певного відрізку часу майбутнього, четвертого року, потрібно компенсувати різницю між інвестиціями і сумою грошових потоків: 20000-27778.07 =(7778.07)

Тобто на четвертий рік надходження вже перевищать інвестиції.

Інвестиції покриються за 2 роки і 41 день.


 1. Визначимо внутрішню ставку доходності.

  1. Розрахуємо майбутні (за 4 роки) грошові потоки.


Показники

Ставка дисконту, %0

5

10

15

33

Коеф. Дисконтування


1 рік

1

0.9524

0.9091

0.8696

0.6513

2 рік

1

0.9070

0.8264

0.7561

0.5624

3 рік

1

0.8638

0.7513

0.6575

0.4568

4 рік

1

0.8277

0.683

0.5718

0.3425

5 рік

1

0.7835

0.6209

0.4972

0.2510


Теперішня вартість ГП.


1 рік

9641,12

9182,2

8764,74

8383,92

6279,26

2 рік

9386,45

8513,51

7756,96

7097,09

5278,94

3 рік

8750,50

7558,68

6574,25

5753,45

3997,23

4 рік

7406,66

6130,49

5058,75

4235,13

2536,78

5 рік

6514,43

5104,06

4044,8

3238,97

1635,12

Сума ГП за ТВ

41699,16

36488,94

32199,5

28708,56

19727,33

ЧТВ

21699,16

16488,94

12199,5

8708,56

(272,67)


ЧТВ = сума ГПтв – вкладений капітал.

Тис.г.о.


20 21699,1615 16488,9410

12199,5


5 8708,56

0 5 10 15 20 25 33 %


(272,67)


Згідно з графіком ВСД = 30,5%

Після перевірки була доведена вартість визначення ВСД

9641,12 / (1+0,305) + 9386,45/(1+0,305)^2 + 8750,50 / (1+0,305)^3 + 7406,66/(1+0,305)^4 + 6514,43/(1+0,305)^5 = 12581,66 + 15985,36 + 19447,53 + 21481,49 + 24656,36 = 94152,4 г. о.


 1. Висновки відносно ефективності діяльності підприємства.


 1. У підприємства, що розглядалося існує можливий розмір дивідендів вище середнього, тобто 32.12%. Якщо зважити на те, що банківська ставка за кредит складає 10%, то можна сказати, що даний проект є привабливим для тих інвесторів, які мають надію отримати завдяки вкладеному капіталу прибутки вище за середні.

 2. Зміна прибутку даного підприємства пропорційно залежить від зміни його обсягу продаж. В даному випадку зміна обсягу продаж на 23.85 % тягне за собою зміну прибутку на 107%, що говорить про високу чутливість підприємства і відносну стабільність його доходів.

 3. До того, як підприємство почне нести збитки, обсяг реалізації його товарів може знизитися на 99538.53 г. о. Або на 1729 одиниць продукції, що складає 71%. Дані показники говорять про дуже високу межу безпечності підприємства. За таких обставин підприємство має змогу вільно маневрувати в умовах ринку, демонструючи високу стійкість.

 4. Період окупності даного проекту складає 2 роки 41 день. За цей проміжок часу грошові потоки за теперішньою вартістю досягнуть початкових інвестицій. Якщо даний період окупності задовольняє інвесторів, то вказаний проект приймається.

 5. Внутрішня ставка доходності складає 30,5% . Вона є значно вищою за ставку по межі, яка складає 10%. Зважаючи на те, що визначена внутрішня ставка доходу вище, за ставку по межі, проект приймається.Варіант 12


1. Визначимо ПДВ та виручку за оптовими цінами.

ПДВ = виручка за рік / 6 = 157000/6 = 26166.67 г.о.

В.опт = ПДВ х 5 = 26166.67 х 5 = 130833.33 г.о.


 1. Виходячи з вказаної рентабельності, розподілимо виручку в оптових цінах на прибуток та собівартість продукції:

Знайдемо прибуток:

Рентабельність=10%

Собівартість = виручка в оптових цінах/(1+0,1)

Прибуток = виручка в оптових цінах - собівартість

В.опт = с/в + (рентабельність/собівартість),

С/В = В. опт / 1,1 = 130833.33/1,1= 118939.39 г.о.

П = В.опт – с/в = 11893.94 г.о.


3. Виплачуємо з прибутку податок на прибуток, потім віддаєио частину кредиту

Податок на прибуток = прибуток х ставку податку

Ставка податку = 30%

Частка кредиту = сума кредиту / кількість років

Податок на прибуток = 3568.18 г. о.

Прибуток після сплати податку = 8325.76 г. о.

Частка кредиту = 14500/3=4833.33 г. о.

Залишок прибутку = 3492.43 г. о.


Визначимо можливий розмір дивідендів на вкладений капітал.

Розмір дивідендів = залишок прибутку/вкладений капітал х 100%

Розмір дивідендів = 3492.43/21000*100%=16.63%

 1. Визначимо амортизаційні відрахування і витрати на підтримку обладнання в робочому стані (на ряд років).


Норма амортизаційних відрахувань = 17%

Коефіцієнт витрат на підтримку обладнання = 900 г. о.

Балансова вартість обладнання = 27000 г .о.


Амортизаційні відрахування = (балансова вартість х норма амортизаційних відрахувань/4) х 100

Витрати на підримку обладнання в робочому стані = (витрати / балансову вартість) х коефіцієнт витрат на підтримку обладнання в робочому стані.

Період

Балансова вартість г.о.

Амортиза-ційні відрахуван-ня

Г.о.

Вартість на кінець періоду г.о.

Витрати на підтримку обладнання в робочому стані г.о.1 рік1 квартал

27000

1147.50

25852.50


2 квартал

25852.50

1098.73

24753.77


3 квартал

24753.77

1052.04

23701.73


4 квартал

23701.73

1007.32

22694.41
4305.59


1333.332 рік1 квартал

22694.41

964.51

21729.90


2 квартал

21729.90

923.52

20806.38


3 квартал

20806.38

884.27

19922.11


4 квартал

19922.11

846.69

19075.42
3618.99


1586.293 рік1 квартал

19075.42

810.71

18246.71


2 квартал

18246.71

776.25

17488.46


3 квартал

17488.46

743.26

16745.20


4 квартал

16745.20

711.67

16033.53
3041.89


1887.254 рік1 квартал

16033.53

681.43

15352.11


2 квартал

15352.11

652.46

14699.64


3 квартал

14699.64

624.73

14074.91


4 квартал

14074.91

598.18

13476.72
2556.80


2245.295 рік1 квартал

13476.72

572.73

12903.96


2 квартал

12903.96

548.42

12355.54


3 квартал

12355.54

525.11

11830.43


4 квартал

11830.43

502.79

11327.64
2149.05


2671.27


 1. Визначемо витрати на сплату процентів за кредит (на весь період повертання боргу).

Сума кредиту = 14500 г. о.

Ставка проценту за кредит = 9%


Витрати на оплату процентів за кредит:

1 рік = 1305 г. о.

2 рік = 870 г. о.

3 рік =435 г. о.


 1. Визначимо платежі в позабюджетні фонди та віднімемо їх від загальної собівартості продукції

Інноваційний фонд = 1% від виручки в оптових цінах


Інноваційний фонд = 130833.33*1%=1308.33 г. о.


 1. Підрахуємо всі фіксовані витрати (за даними варіанту) і відокремимо їх загальної собівартості продукції, зменшеної на суму платежів в позабюджетні фонди.

 • амортизаційні відрахування = 4305.59 г. о.

 • витрати на обладнання = 1333.33 г. о.

 • витрати на рекламу = 400 г. о.

 • витрати на енергію (п.6.2хп.17хп.7/100)х12 місяців = 36.04 г. о.

 • витрати на звязок (п.14х12 місяців) = 104.4 г. о.

 • витрати на оренду (п.17хп.18) х 12місяців = 1560 г. о.

 • оклад персоналу:

 • керівного (п.16.1х12 місяців х п.15.1) = 1800 г. о.

 • допоміжного (п.16.2х12 місяців х п. 15.2) = 1200 г. о.

 • Сума = 3000 г. о.

 • сплата % за кредит = 1305 г. о.

 • нарахування на заробітну плату (37,5%) = 1125 г. о.


Фіксовані витрати = 16737.32 г. о.

 • Змінні витрати = собівартість – фіксовані витрати = 102202.07 г. о.


 1. Визначимо змінні витрати на одиницю виробу (за даними варіанту)


 • матеріали (витрати на матеріали + коеф. транспортно-заготовчі витрати) = 16.05 г. о.

 • витрати на енергію (п.6.1 х п.7)/100 = 6.6 г. о.

 • основна заробітна плата = 6 г. о.

 • додаткова заробітна плата (п.9 х п.8) = 1.62 г. о.

 • відрахування (37,5%) = 2.86 г. о.

 • витрати інструменту = 2.3 г. о.


 • Сума змінних витрат на одиницю продукції = 35.43 г. о.


 1. Визначимо кількість реалізованих виробів виходячи зі змінних витрат на одиницю продукції та їх загальної суми


Кількість реалізованих виробів = змінні витрати на весь випуск продукції/змінні витрати на одиницю продукції.


Кількість реалізованих виробів = 2884.62 <> 2885 шт.


 1. Розподілимо платежі в позабюджетні фонди між фіксованими і змінними витратами і уточнимо їх суми.


Сума платежів = 1308.33 г. о.

Змінні витрати в загальній собівартості = 85.93%

Постійні витрати в загальній собівартості = 14.07%


На змінні витрати з платежів йде сума = 1124.25 г. о.


На постійні витрати з платежів йде сума = 184.08 г. о.


Змінні витрати становлять = 103326.32 г. о.


Постійні витрати становлять = 16921.40 г. о.


 1. Уточнюємо змінні витрати на одиницю виробу = 103326.32/2885 = 35.82 г. о.


 1. Визначаємо оптову та відпускну ціну виробу:

Ціна оптова = виручка в оптових цінах / кількість виробів = 45.35 г. о.

Ціна відпускна = ціна оптова х 1,2 = 54.42 г. о.


 1. Визначаємо точку беззбитковості двома методами (аналітичним та графічним)


Аналітичний метод

ТБЗ = фіксовані витрати/(ціна оптова–змінні витрати на одиницю продукції)


ТБЗ = 1775.59<>1776 шт.


Кожна додатково реалізована (після досягнення точки беззбитковості) одиниця продукції буде вже забезпечувати прибуток.


Графічний метод s

Тис.г.о. VC


80 80541.6


65


55 1775.59


45


40


35


30


20 FC

16921.4

100 300 600 900 1300 1776 Шт.


 1. Розрахуємо межу безпечності (запас фінансової міці) підприємства в натуральному та грошовому вимірі, а також у відсотках до обсягу реалізації продукції.


Межа безпечності = виручка в оптових цінах – виручка в точці беззбитковості


Межа безпечності в г.о. = 50293.15 г. о.

Межа безпечності в шт. = 1109 шт.

Межа безпечності в % = 38% 1. Розрахуємо операційний важіль

Ступінь операційного важілю = (виручка в оптових цінах – змінні витрати)/суму прибутку до сплати % за кредит.

Ступінь операційного важілю = 2.31


 1. Проведимо частковий аналіз чутливості підприємства, тобто розрахуємо як зміниться прибуток у відсотках при зміні обсягу продаж на певний відсоток (згідно з варіантом) з подальшою перевіркою з використанням операційного важілю.


ΔПрибутку = Δвиручки у % х ступінь операційного важілю = 10%*2.31=23.1%


 1. Визначаємо період окупності.


  1. Визначаємо постійні витрати за 5 майбутніх років, враховуючи їх зміни через зміни суми амортизаційних відрахувань, витрат на підтримку обладнання в робочому стані, сплати % за кредит.

Рік

Аморт. відрах.

Витрат на облад.

Енергія

реклама

Звязок

оренда

персонал

% за кредит

Сума

1

4305.59

1333.33

36.04

400

104.4

1560

3000

1305

12044.36

2

3618.99

1586.29

36.04

400

104.4

1560

3000

870

11175.72

3

3041.89

1887.25

36.04

400

104.4

1560

3000

435

10464.58

4

2556.80

2245.29

36.04

400

104.4

1560

3000

0

9902.53

5

2149.05

2671.27

36.04

400

104.4

1560

3000

0

9920.76


  1. Визначимо прибуток за ряд майбутніх років.

Прибуток = виручка в оптових цінах – (постійні витрати + змінні витрати + позабюджетні платежі).рік

Прибуток

Пибуток після сплати податку на прибуток

Прибуток на підприємтсві

1

14154.32

9908.02

5074.69

2

15022.96

10516.07

5682.74

3

15734.10

11013.87

6180.54

4

16296.15

11407.31

11407.31

5

16277.92

11394.54

11394.54


  1. Розрахуємо майбутні грошові потоки, визначимо реальну вартість грошових потоків.


Рік

Амортизація

Прибуток на підприємстві

ГПмв

Коеф. Дисконтування

ГПтв.

1

4305.59

5074.69

9380.28

0.9091

8527.61

2

3618.99

5682.74

9301.73

0.8264

7686.95

3

3041.89

6180.54

9222.43

0.7513

6928.81

4

2556.80

11407.31

13964.11

0.6830

9537.49

5

2149.05

11394.54

13543.59

0.6209

8409.22


За перші 3 роки сума надходжень у вигляді грошових потоків (за теперішнью вартістю), дорівнює 23143.37 г. о.

На протязі певного відрізку часу майбутнього, четвертого року, потрібно компенсувати різницю між інвестиціями і сумою грошових потоків: 21000-23143.37=(2143.37)

Тобто на четвертий рік надходження вже перевищать інвестиції.

Інвестиції покриються за 2 роки і 249 днів.

 1. Визначимо внутрішню ставку доходності.

  1. Розрахуємо майбутні (за 4 роки) грошові потоки.


Показники

Ставка дисконту, %0

5

10

15

28

Коеф. Дисконтування


1 рік

1

0.9524

0.9091

0.8696

0.7813

2 рік

1

0.9070

0.8264

0.7561

0.6104

3 рік

1

0.8638

0.7513

0.6575

0.4768

4 рік

1

0.8277

0.683

0.5718

0.3725

5 рік

1

0.7835

0.6209

0.4972

0.2910Теперішня вартість ГП.


1 рік

8527.61

8121.7

7752.45

7415.61

6662.62

2 рік

7686.95

6972.06

6352.50

5812.10

4692.11

3 рік

6928.81

5985.11

5205.61

4555.69

3303.66

4 рік

9537.49

7846.49

6514.11

5453.54

3552.72

5 рік

8409.22

6588.22

5221.28

4181.06

2447.08

Сума ГП за ТВ

41090.08

35513.58

31045.95

27418

20658.19

ЧТВ

20090.08

14513.58

10045.95

6418

(341.81)


ЧТВ = сума ГПтв – вкладений капітал.
Тис.г.о.


20 20090.08
15 14513.58
10

10045.955 6418


0 5 10 15 20 25 28 30 %

(341.81)

Згідно з графіком ВСД = 27,2 %

Після перевірки була доведена вартість визначення ВСД

8527.61 / (1+0,272) + 7686.95/(1+0,272)^2 + 6928.81 / (1+0,272)^3 + 9537.49/(1+0,272)^4 + 8409.22 /(1+0,272)^5 = 10847,12 + 12437,36 + 14260,02 + 24967,93 + 28002,14 = 90514,57 г. о.


 1. Висновки відносно ефективності діяльності підприємства.


 1. У підприємства, що розглядалося існує середній можливий розмір дивідендів, тобто 16.63%. Якщо зважити на те, що банківська ставка за кредит складає 10%, то можна сказати, що даний проект є привабливим для тих інвесторів, які мають надію отримати завдяки вкладеному капіталу середні прибутки.

 2. Зміна прибутку даного підприємства прямо пропорційно залежить від зміни його обсягу продаж. В даному випадку зміна обсягу продаж на 10% тягне за собою зміну прибутку на 23.1%, що говорить про невисоку чутливість підприємства і відносну стабільність його доходів.

 3. До того, як підприємство почне нести збитки, обсяг реалізації його товарів може знизитися на 50293,15 г. о. Або на 1109 одиниць продукції, що складає 38%. Дані показники говорять про досить високу межу безпечності підприємства. За таких обставин підприємство має змогу вільно маневрувати в умовах ринку, демонструючи достатньо високу стійкість.

 4. Період окупності даного проекту складає 2 роки 249 днів. За цей проміжок часу грошові потоки за теперішньою вартістю досягнуть початкових інвестицій. Якщо даний період окупності задовольняє інвесторів, то вказаний проект приймається.

 5. Внутрішня ставка доходності складає 27,2% . Вона є значно вищою за ставку по межі, яка складає 10%. Зважаючи на те, що визначена внутрішня ставка доходу вище, за ставку по межі, проект приймається.
Варіант 22.


 1. Визначимо ПДВ та виручку за оптовими цінами.

ПДВ = виручка за рік / 6 = 26333,33 г.о.

В.опт = ПДВ х 5 = 131666,67 г.о.


 1. Виходячи з вказаної рентабельності, розподілимо виручку в оптових цінах на прибуток та собівартість продукції:

Знайдемо прибуток:

Рентабельність=10%

Собівартість = виручка в оптових цінах/(1+0,1)

Прибуток = виручка в оптових цінах - собівартість

В.опт = с/в + (рентабельність/собівартість),

С/В = В. опт / 1,1 = 131666,67/1,1= 119696,93 г.о.

П = В.опт – с/в = 11969,7 г.о.


 1. Виплачуємо з прибутку податок на прибуток, потім віддаєио частину кредиту

Податок на прибуток = прибуток х ставку податку

Ставка податку = 30%

Частка кредиту = сума кредиту / кількість років

Податок на прибуток = 3590,91 г. о.

Прибуток після сплати податку = 8378,79 г. о.

Частка кредиту = 5333,3 г. о.

Залишок прибутку = 3045,5 г. о.


Визначимо можливий розмір дивідендів на вкладений капітал.

Розмір дивідендів = залишок прибутку/вкладений капітал х 100%

Розмір дивідендів = 14,5%


 1. Визначимо амортизаційні відрахування і витрати на підтримку обладнання в робочому стані (на ряд років).


Норма амортизаційних відрахувань = 17%

Коефіцієнт витрат на підтримку обладнання = 1000 г. о.

Балансова вартість обладнання = 25500 г .о.

Амортизаційні відрахування = (балансова вартість х норма амортизаційних відрахувань/4) х 100

Витрати на підримку обладнання в робочому стані = (витрати / балансову вартість) х коефіцієнт витрат на підтримку обладнання в робочому стані.


Період

Балансова вартість г.о.

Амортиза-ційні відрахуван-ня

Г.о.

Вартість на кінець періоду г.о.

Витрати на підтримку обладнання в робочому стані г.о.1 рік1 квартал

25500

1083,75

24416,25


2 квартал

24416,25

1037,69

23378,56


3 квартал

23378,56

993,59

22384,97


4 квартал

22384,97

951,36

21433,61
4066,39


1230,772 рік1 квартал

21433,61

910,93

20525,68


2 квартал

20525,68

872,21

19650,47


3 квартал

19650,47

835,14

18815,33


4 квартал

18815,33

799,65

18015,68
3417,93


1559,253 рік1 квартал

18015,68

765,67

17250,01


2 квартал

17250,01

733,13

16516,88


3 квартал

16516,88

701,98

15814,91


4 квартал

15814,91

672,13

15142,78
2872,91


1776,234 рік1 квартал

15142,78

643,57

14499,21


2 квартал

14499,21

616,22

13882,99


3 квартал

13882,99

590,03

13292,96


4 квартал

13292,96

564,95

12728,01
2414,77


2113,225 рік1 квартал

12728,01

540,94

12187,07


2 квартал

12187,07

517,95

11669,12


3 квартал

11669,12

495,94

11173,18


4 квартал

11173,18

474,86

10698,32
2029,69


2514,14


 1. Визначемо витрати на сплату процентів за кредит (на весь період повертання боргу).

Сума кредиту = 16000

Ставка проценту за кредит = 8%


Витрати на оплату процентів за кредит:

1 рік = 1280 г.о.

2 рік = 853,33 г.о.

3 рік = 426,67 г.о.


 1. Визначимо платежі в позабюджетні фонди та віднімемо їх від загальної собівартості продукції

Інноваційний фонд = 1% від виручки в оптових цінах


Інноваційний фонд = 131666,67 х 0,01 = 1316,67 г.о.

Фонд ремонту та утримання автодоріг = 131666.67 * 0.012 = 1580 г.о.

Собівартість = 119696.97 – 1316.67 – 1580 = 116200 г.о.


 1. Підрахуємо всі фіксовані витрати (за даними варіанту) і відокремимо їх загальної собівартості продукції, зменшеної на суму платежів в позабюджетні фонди.

 • амортизаційні відрахування 4066,39 г.о.

 • витрати на обладнання 1230,77 г.о.

 • витрати на рекламу 500 г.о.

 • витрати на енергію (п.6.2хп.17хп.7/100)х12 місяців 47,03 г.о.

 • витрати на звязок (п.14х12 місяців) 117,6 г.о.

 • витрати на оренду (п.17хп.18) х 12місяців 38,40 г.о.

 • оклад персоналу:

керівного (п.16.1х12 місяців х п.15.1) 1680 г.о.

допоміжного (п.16.2х12 місяців х п. 15.2) 2160 г.о.

Сума 3840 г.о.

 • сплата % за кредит 1280 г.о.

 • нарахування на заробітну плату (37,5%) 1440 г.о.


Фіксовані витрати = 16361,79 г.о.

Змінні витрати = собівартість – фіксовані витрати = 116800 – 16361,79 = 100438,2 г.о.


 1. Визначимо змінні витрати на одиницю виробу (за даними варіанту)


матеріали (витрати на матеріали + коеф. транспортно-заготовчі витрати)21,4г.о.

витрати на енергію (п.6.1 х п.7)/100 0,078 г.о.

 • основна заробітна плата 8 г.о.

 • додаткова заробітна плата (п.9 х п.8) 1,6 г.о.

 • відрахування (37,5%) 3,6 г.о.

 • витрати інструменту 1,8г.о.


Сума змінних витрат на одиницю продукції = 36,48 г.о.


 1. Визначимо кількість реалізованих виробів виходячи зі змінних витрат на одиницю продукції та їх загальної суми


Кількість реалізованих виробів = змінні витрати на весь випуск продукції/змінні витрати на одиницю продукції.


Кількість реалізованих виробів = 2753 шт.


 1. Розподілимо платежі в позабюджетні фонди між фіксованими і змінними витратами і уточнимо їх суми.


Сума платежів = 1316,67 +1580 = 2896,67 г.о.

Змінні витрати взагальній собівартості = 100438,2 х 100% /116800 = 85,99%

Постійні витрати в загальній собівартості = 100% – 85,99% = 14,01%


На змінні витрати з платежів йде сума: 2896,67 х 0,8599 = 2490,85 г.о.


На постійні витрати з платежів йде сума: 2896,67 х 0,1401 = 405,82 г.о.


Змінні витрати становлять 100438,2 + 2490,85 = 102929,05 г.о.


Постійні витрати становлять 16361,79 + 405,82 = 16767,61 г.о.


 1. Уточнюємо зміцнні витрати на одиницю виробу = 102929,05 / 2753 = 37,39 г.о.


 1. Визначаємо оптову та відпускну ціну виробу:

Ціна оптова = виручка в оптових цінах / кількість виробів = 47,83 г.о.

Ціна відпускна = ціна оптова х 1,2 = 57,4 г.о.


 1. Визначаємо точку беззбитковості двома методами (аналітичним та графічним)


Аналітичний метод

ТБЗ = фіксовані витрати/(ціна оптова–змінні витрати на одиницю продукції)


ТБЗ = 16767,61/(47,83–37,39) = 1606 шт.


Кожна додатково реалізована (після досягнення точки беззбитковості) одиниця продукції буде вже забезпечувати прибуток.
Графічний метод

Тис.г.о.


90

s

80 76814,98

VC

70


60


50


40


30


20 FC


10


0 300 600 900 1200 1606 Шт.

 1. Розрахуємо межу безпечності (запас фінансової міці) підприємства в натуральному та грошовому вимірі, а також у відсотках до обсягу реалізації продукції.


Межа безпечності = виручка в оптових цінах – виручка в точці беззбитковості


Межа безпечності в г.о. = 54581,69

Межа безпечності в шт. = 1147

Межа безпечності в % = 41,66
 1. Розрахуємо операційний важіль

Ступінь операційного важілю = (виручка в оптових цінах – змінні витрати)/суму прибутку до сплати % за кредит.

Ступінь операційного важілю = (131666,67 – 102929,05)/11969,7 = 2,4


 1. Проведимо частковий аналіз чутливості підприємства, тобто розрахуємо як зміниться прибуток у відсотках при зміні обсягу продаж на певний відсоток (згідно з варіантом) з подальшою перевіркою з використанням операційного важілю.


ΔПрибутку = Δвиручки у % х ступінь операційного важілю = 10% х 2,4 = 24%


 1. Визначаємо період окупності.


  1. Визначаємо постійні витрати за 5 майбутніх років, враховуючи їх зміни через зміни суми амортизаційних відрахувань, витрат на підтримку обладнання в робочому стані, сплати % за кредит.

Рік

Аморт. відрах.

Витрати на облад.

Енер-гія

Рек-лама

Звя-зок

оренда

персонал

%за кредит

сума

1

4066,39

1230,77

47,03

500

117,6

3840

3840

1280

14921,79

2

3417,93

1559,25

47,03

500

117,6

3840

3840

853,33

14175,14

3

2872,91

1776,23

47,03

500

117,6

3840

3840

426,67

13420,44

4

2414,71

2113,22

47,03

500

117,6

3840

3840

0

12872,56

5

2029,69

2514,14

47,03

500

117,6

3840

3840

0

12888,46


  1. Визначимо прибуток за ряд майбутніх років.

Прибуток = виручка в оптових цінах – (постійні витрати + змінні витрати + позабюджетні платежі).


рік

Прибуток

Пибуток після сплати податку на прибуток

Прибуток на підприємтсві

1

15490,01

10843,01

5509,71

2

16236,66

11365,66

6032,36

3

16991,36

11893,95

6560,65

4

17559,24

12277,47

12277,47

5

17523,34

12266,34

12266,34


  1. Розрахуємо майбутні грошові потоки, визначимо реальну вартість грошових потоків.


рік

амортизація

Прибуток на підприємстві

ГПмв

Коеф. Дисконтування

ГПтв.

1

4066,39

5509,71

9576,1

0.9091

8705,63

2

3417,93

6032,36

9450,29

0.8264

7809,72

3

2872,91

6560,65

9433,56

0.7513

7087,43

4

2414,71

12277,47

14692,18

0.6830

10034,76

5

2029,69

12266,34

14296,03

0.6209

8876,4

За перші 2 роки сума надходжень у вигляді грошових потоків (за теперішнью вартістю), дорівнює 16515.35 г. о.

На протязі певного відрізку часу майбутнього, третього року, потрібно компенсувати різницю між інвестиціями і сумою грошових потоків: 21000-16515.35=4484.65 г. о.

Тобто на третій рік надходження вже перевищать інвестиції.

360*4484,65/7087,43 = 228 днів

Інвестиції покриються за 2 роки і 228 днів.

 1. Визначимо внутрішню ставку доходності.

  1. Розрахуємо майбутні (за 4 роки) грошові потоки.


Показники

Ставка дисконту, %0

5

10

15

28

Коеф. Дисконтування


1 рік

1

0.9524

0.9091

0.8696

0.7813

2 рік

1

0.9070

0.8264

0.7561

0.6104

3 рік

1

0.8638

0.7513

0.6575

0.4768

4 рік

1

0.8277

0.683

0.5718

0.3725

5 рік

1

0.7835

0.6209

0.4972

0.2910Теперішня вартість ГП.


1 рік

8705.63

8291.24

7914.29

7570.42

6801.71

2 рік

7805.72

7079.79

6450.65

5901.9

4764.61

3 рік

7087.43

6122.12

5324.79

4659.99

3379.29

4 рік

10034.76

8255.58

6853.74

5737.88

3737.95

5 рік

8876.4

6954.66

5511.37

4413.37

2583.03

Сума ГП за ТВ

42509.94

36703.39

32054.84

28283.57

20266.59

ЧТВ

21509.94

15703.39

11005.84

5283.57

(733.41)


ЧТВ = сума ГПтв – вкладений капітал.
Тис.г.о.


20 21509.94
15 15703.39
10

11005.845 5283.57


(733.41)

0 5 10 15 20 25 28 30 %


Таким чином внутрішня ставка доходу дорівнює 27%

Після перевірки була доведена вартість визначення ВСД

8705.63 / (1+0,27) + 7805.72/(1+0,27)^2 + 7087.43 / (1+0,27)^3 + 10034.76/(1+0,27)^4 + 8876.4 /(1+0,27)^5 = 11056,15 + 12589,85 + 14517,77 + 26104,89 + 29326,18 = 93594,84 г. о.


 1. Висновки відносно ефективності діяльності підприємства.


 1. У підприємства, що розглядалося існує середній можливий розмір дивідендів, тобто 14.5%. Якщо зважити на те, що банківська ставка за кредит складає 10%, то можна сказати, що даний проект є привабливим для тих інвесторів, які мають надію отримати завдяки вкладеному капіталу середні прибутки.

 2. Зміна прибутку даного підприємства прямо пропорційно залежить від зміни його обсягу продаж. В даному випадку зміна обсягу продаж на 10% тягне за собою зміну прибутку на 24%, що говорить про невисоку чутливість підприємства і відносну стабільність його доходів.

 3. До того, як підприємство почне нести збитки, обсяг реалізації його товарів може знизитися на 54581,69 г. о. Або на 1147 одиниць продукції, що складає 41,66%. Дані показники говорять про досить високу межу безпечності підприємства. За таких обставин підприємство має змогу вільно маневрувати в умовах ринку, демонструючи достатньо високу стійкість.

 4. Період окупності даного проекту складає 2 роки 228 днів. За цей проміжок часу грошові потоки за теперішньою вартістю досягнуть початкових інвестицій. Якщо даний період окупності задовольняє інвесторів, то вказаний проект приймається.

 5. Внутрішня ставка доходності складає 27% . Вона є значно вищою за ставку по межі, яка складає 10%. Зважаючи на те, що визначена внутрішня ставка доходу вище, за ставку по межі, проект приймається.

Додаток 1

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


1.1. Створення товариства з обмеженою відповідальністю

"ЛОМАПАК, Ltd".

Базуючись на законодавстві України учасники домовилися

про створення товариства з обмеженою відповідальністю

"ЛОМАПАК, Ltd " (іменоване надалі "ТОВ" ).


1.2. Найменування і месцезнаходження ТОВ:


Офіційне найменування ТОВ: ЛОМАПАК, Ltd

Скорочене найменування ТОВ: ЛОМАПАК

Месцезнаходження ТОВ: м. Запоріжжя, вул. Енергетична 52

1.3.Зміст договору.


Цей договір визначає зобов'язальні сторони

взаємовідносин учасників між собою, а також учасників і

створюваного ними ТОВ.


1.4. Правовий статус ТОВ.


ТОВ є юридичною особою по законодавству України,

має самостійний баланс, розрахунковий, валютний і інші рахунки

у установах банків, печатку і штампи зі своїм найменуванням.


Ознаки і правомочності ТОВ як юридичної особи, визначаються

Статутом ТОВ.

ТОВ одержує права юридичної особи з моменту його державної

реєстрації відповідно до законодавства України.

ТОВ керується у своїй діяльності законодавством України, а також цим Договором і Статутом ТОВ, що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.5. Предмет і цілі діяльності ТОВ.


Цілі і предмет діяльності ТОВ визначаються Статутом ТОВ.

Предмет діяльності ТОВ може бути змінений і доповнений учасниками ТОВ у встановленому цим Договором порядку.


1.6. Дочірні підприємства, філії і представництва.


ТОВ може створювати дочірні підприємства, філії і представництва на території України, а також за кордоном. Філії і представництва діють на основі положень про неї.

Положення про філії і представництва приймаються в

порядку, встановленому в Статуті.


1.7. Правова сила цього Договору.


У випадку розбіжності між цим Договором і Статутом ТОВ,

перший має більшу силу.


2. УЧАСНИКИ ТОВ


2.1. Учасники ТОВ мають право:


а) брати участь у керуванні справами ТОВ і в контролі

за діяльністю ТОВ у порядку, обумовленому цим Договором і

Статутом ТОВ ;

б) одержувати частину прибутку від діяльності ТОВ;

в) одержувати інформацію про діяльність ТОВ у порядку,

передбаченому Зборами учасників ТОВ;

г) користуватися пільгами, встановленими Зборами учасників

ТОВ для учасників ТОВ. Перелік пільг і порядок користування ними

встановлюються рішенням Зборів учасників ТОВ.

д) на переважне право на одержання продукції ТОВ;
2.2. Учасники ТОВ зобов'язані:


а) вносити внески в статутний фонд у порядку, розмірі і

засобами, передбаченими ст.3.2.-3. 4. Договору;

б) не розголошувати третім особам конфіденційну інформацію,

пов'язану з діяльністю ТОВ. Перелік конфіденційної

інформації визначається Зборами учасників ТОВ відповідно до

Статуту ТОВ і цього Договору.

в) вносити додаткові внески в розмірі, порядку і

засобами, передбаченими ст.3.7. Договору;

г) додержуватися положення установчих документів ТОВ ;

д) виконувати прийняті на себе у встановленому порядку

зобов'язання стосовно ТОВ ;


2.3. Порядок і умови прийому нових учасників ТОВ.


Прийом нових учасників ТОВ здійснюється за згодою всіх

учасників ТОВ шляхом підписання доповнення до цього Договору і Статуту ТОВ.

Прийнятий учасник ТОВ вносить свій внесок у розмірі, порядку і

засобами, визначеними учасниками у відповідності з

ст. 3.2.-3. 4. цього Договору. Частка нового учасника в

майні ТОВ і розмір /вартість/ внеску визначаються виходячи зі

сформованого відношення часток і розміру (вартості) майна ТОВ, що визначаються на підставі балансу ТОВ на момент прийняття нового

учасника. Виняток з цього правила допускається на основі

одностайного рішення Зборів учасників ТОВ.


3. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ МАЙНА І РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТОВ


3.1. Розміри статутного фонду.


ТОВ створює свій статутний фонд за рахунок внесків учасників у

розмірі 14500 грн.


3.2. Частки учасників у статутному фонді.


Учасники визначили наступні розміри частки кожного учасника:

1. Гармаш Євген Васильович 4930 гривень (34%)

2. Нестерук Сергій Миколайович 4785 гривень (33%)

3. Шевченко Володимир Олександрович 4785 гривень (33%)


3.3. Форми внесення вкладів у статутний фонд.


У якості своєї частки в статутний фонд ТОВ учасники внесуть

винятково кошти в розмірі:


1. Гармаш Євген Васильович 4930 гривень (34%)

2. Нестерук Сергій Миколайович 4785 гривень (33%)

3. Шевченко Володимир Олександрович 4785 гривень (33%)


3.4. Порядок внесення вкладу.


До моменту реєстрації ТОВ учасники вносять 30 % від своєї частки

в статутному фонді ТОВ на особливий рахунок у

КБ «Приватбанк»

(найменування банку)

Частина частки учасника, що залишилася в статутному фонді

вноситься не пізніше шести місяців з моменту реєстрації ТОВ. У випадку несвоєчасного внесення частки в статутний фонд сторона, що прострочила, сплачує пеню в розмірі 10 % річних від вартості невнесеної частини частки на Збори учасників можуть встановити інші терміни внесення частини статутного фонду, але не більш одного року з моменту реєстрації.


3.5. Інвестиційний сертифікат про внесення вкладу.


Учасник при внесенні вкладу отримує інвестиційний сертификат

ТОВ про внесення вкладу. Інвестиційний сертифікат підписує

голова Зборів учасників ТОВ.


Інвестиційний сертифікат містить наступні відомості:

фірмове найменування ТОВ і дату його реєстрації, найменування

учасника, форму і грошову оцінку внеску, дату видачі

сертифіката. Кожний наступний після видачі сертифіката факт

внесення вкладу в статутний фонд фіксується в сертифікаті.


3.6 Зміна статутного фонду ТОВ.


Збори учасників ТОВ може прийняти рішення про зміну

(збільшення або зменшення ) статутного фонду ТОВ.

При цьому збільшення статутного фонду може бути зроблене за

рахунок прибули ТОВ, а також за рахунок додаткових внесків

учасників ТОВ.

Будь-яка зміна статутного фонду ТОВ не повинна викликати

зміну співвідношення часток учасників, якщо Зборами учасників

ТОВ не буде встановлене інше.


3.7. Додаткові вклади в статутний фонд.


У випадку ухвалення рішення Зборів учасників про збільшення

статутного фонду ТОВ , учасники вносять у статутний фонд

додаткові суми або майно, зазначені Зборами учасників ТОВ, пропорційно своїм часткам у статутному фонді ТОВ.

Негайно після внесення таких додаткових внесків ТОВ у відповідності зі ст.3.5. видає кожному учаснику новий сертифікат,

о відбиває додаткові внески.


3.8. Частка учасників у майні ТОВ.


Частка учасників у майні ТОВ визначається винятково

виходячи з фактично внесеної його частки в статутному фонді ТОВ.

Внесок учасника, оцінений в українських гривнях складає частку

учасника в статутному фонді ТОВ. Зміна фактичної вартості майна, внесеного учасником у статутний фонд ТОВ, не тягне зміни співвідношення часток учасника. Вартість частки учасника в

майні ТОВ визначається на підставі балансу ТОВ.


3.9. Відбиток частки учасника.


Частка кожного учасника ТОВ у майні ТОВ відбивається в

документах ТОВ.


3.10. Обмеження прав учасників на майно ТОВ.


Учасники не мають у своєму розпорядженні відособлені права

на об'єкти, що входять до складу майна ТОВ, у тому числі і на об'єкти, внесені кожним учасником у якості вкладу в статутний фонд.


3.11. Розподіл чистої прибули.


Частина чистого прибутку ТОВ утвореного відповідно до встановленого

порядку після сплати податків у бюджет, а також інших платежів, розділяється між учасникам ТОВ пропорційно їхньому внеску.

Сума, що залишилася, йде на формування фондів ТОВ.


3.12. Фонди ТОВ.


ТОВ формує наступні фонди:

 • резервний фонд;

 • фонд розвитку;

- інші фонди відповідно до рішення Зборів учасників ТОВ;


3.13. Відшкодування збитків.


Збитки, що можуть виникнути в ході діяльності ТОВ,

покриваються з засобів резервного фонду, а у випадку його

недостатності - із засобів інших фондів ТОВ, або

додаткових цільових внесків учасників.
4. ПЕРЕДАЧА ЧАСТКИ УЧАСНИКА.


4.1. Обмеження права передачі.


Учасники ТОВ не вправі продавати, закладати, віддавати в заставу, переуступати або яким-небудь іншим засобом передавати

будь-яку частину своєї частки в майні ТОВ , окрім випадків і порядку, обумовлених Главою 4 цього Договору. ТОВ не визнає учасником цього Договору правонабувача частки будь-якого учасника, якщо така частка була передана інакше, ніж у відповідності з умовами п. 4.2.-4. 6. Договору.


4.2. Переважні права учасників.


Якщо один з Учасників одержує від третьої сторони добропорядну пропозицію про придбання частини або всієї частки її участі в ТОВ і бажає прийняти таку пропозицію, зазначений учасник ("Учасник-продавець") спрямовує Голові Зборів учасників ТОВ і іншим Учасникам письмове повідомлення про умови такої пропозиції (іменоване надалі "повідомлення про продаж"). У повідомленні про продаж вказується у відсотках та частина частки Участника- продавця в ТОВ, що передбачается продати, найменування й адреса третьої сторони і всі умови зазначеного добропорядної пропозиції. За винятком випадків анулювання зазначеної пропозиції третьою стороною, повідомлення про продаж може бути відкликано тільки з дозволу Зборів учасників ТОВ.


Кожен учасник, що одержав повідомлення про продаж, протягом

30 (тридцятьох) днів з дня його одержання має переважне право погодиться на придбання продаваємої частки участі по ціні і на умовах, що знаходяться в такому повідомленні. У випадку, якщо кожен Учасник, або декілька Учасників, приймають рішення скористатися переважним правом на придбання частки Учасника відповідно до повідомлення про продаж, то право вибору розподіляється в однаковій мірі між всіма Учасниками Товариства.


4.3. Поступка третім особам частки /частини частки/ статутного фонду.


Поступка частки /частини частки/ статутного фонду третім особам можлива тільки у випадку письмової відмови всіх учасників ТОВ від придбання цієї частки /частини частки/ і за умови повного внесення вкладу її учасником, що поступається. У цьому випадку Учасник-продавець протягом 90 (девяноста) днів продати свої частку, зазначену в повідомленні про продаж, третій стороні по ціні і на умовах, приведених у повідомленні про продаж. При цьому належним чином засвідчені копії документів про продаж Учасник-продавець передає Зборам учасників ТОВ.

Якщо протягом зазначених 90 (дев'яноста) днів Учасник - продавець

не продасть свою частку, то на цього учасника знову поширюються обмеження, установлені дійсною главою.


4.4. Умови передачі частки Учасника.


При передачі частки /частини частки/ третій особі відбувається одночасний перехід до нього всіх прав і обов'язків, що належать учаснику, що поступається нею цілком або частково, якщо Зборами учасників ТОВ не буде встановлене інше. Будь-який Учасник, що передає свою частку (частину частки) у ТОВ третій стороні, повинен включити в угоду про передачу положення, що потребують від придбача згоди з положеннями цього Договору і зобов'язання виконувати його умови в частині, що відноситься до Учасника - продавця.


4.5. Сповіщення про неплатоспроможність.


Учасники зобов'язані негайно доводити до відома ТОВ про свою неплатоспроможність, що викликає виділення частки учасника-боржника для покриття його боргів кредиторам.

У випадку банкрутства одного з учасників, довірена особа, ліквідаційна комісія або інша особа або орган, що проводить ліквідацію юридичної особи (Учасника) повинно запропонувати частку

Учасника в статутному фонді ТОВ іншим Учасникам по розумній і справедливій ціні, котра при відсутності домовленості визначається в судовому порядку.


4.6.Твердження передачі частки учасника.


Передача частки Учасника підлягає ствердженню Зборами

учасників ТОВ і реєстрації відповідно до чинного законодавства.

Частка Учасника вважається переданою з моменту реєстрації у

встановленому порядку.


5. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У ТОВ


5.1. Припинення участі в ТОВ.


Участь у ТОВ може бути припинена на наступних основах:

- вихід Учасника з ТОВ;

- виняток Учасника з ТОВ.


5.2. Вихід Учасника з ТОВ:


5.2.1. Кожний з Учасників в праві вийти з ТОВ, заявивши про це за 30 днів до виходу. При виході з ТОВ йому виплачується вартість частини майна ТОВ, пропорційна його частці в статутному фонді, обумовлена на момент ухвалення рішення Зборів учасників ТОВ про виплату.

Виплата частки Учасника в майні виконується після ствердження звіту ТОВ за рік, у якому учасник вийшов із ТОВ, і в строк до 12 місяців. По одностайному рішенню Зборів учасників ТОВ вийшовшому Учаснику за його проханням виплата може виконуватися авансом у розмірі й у строки, обумовлені Зборами учасників ТОВ.


За вимогою Учасника і за згодою Зборів учасників ТОВ внесок може бути повернено цілком або частково в натуральній формі. Вийшовшому Учаснику виплачується належна йому частина прибутку, отримана ТОВ у даному році до моменту ухвалення рішення Зборами учасників ТОВ про виплату вартості частки Учасника.

Майно, що передано Учасником у користування ТОВ, повертається в натуральній формі без винагороди.


5.2.2. У випадку смерті фізичної особи - Учасника ТОВ, спадкоємці можуть вступити в нього за згодою Зборів учасників ТОВ. При відмові спадкоємця від вступу в ТОВ або відмові Збори учасників ТОВ від прийому д нього спадкоємця, останньому видається в грошовій або натуральній формі частка в майні ТОВ, що належить спадкодавцю, вартість якої визначається на день прийняття Зборами учасників ТОВ рішення про виплату або видачу частки .


У цьому випадку розмір статутного фонду підлягає зменшенню,якщо частка спадкоємця не буде викуплена Учасниками ТОВ або третіми особами.


5.2.3. При реорганізації юридичної особи - Учасника ТОВ правонаступники можуть вступити в нього за згодою Зборів учасників ТОВ. При відмові правонаступника від вступу в ТОВ або відмові Зборів учасників ТОВ від прийому до нього правонаступника, йому виплачується вартість частки в майні, що належить реорганізованій юридичній особі , що визначається на момент прийняття Зборами учасників ТОВ рішення про виплату.


У цьому випадку розмір статутного фонду підлягає зменшенню, якщо частка правонаступника не буде викуплена Учасниками ТОВ або третіми особами.


5.3. Підстави винятку Учасника ТОВ.


Учасник ТОВ може бути виключений зі складу учасників на наступних основах:

а) Якщо Учасник або його активи стають об'єктом розгляду в зв'язку з банкрутством, неспроможністю, передачею під керування внаслідок неспроможності, ліквідації або інших аналогічних дій, що торкають права кредиторів, причому такі дії не припиняються і не припиняються будь-яким іншим засобом протягом дев'яноста днів після початку;

б) якщо Учасник порушив цей Договір і не усунув порушення протягом сорока п'ятьох днів після одержання їм від інших учасників відповідного письмового повідомлення, у якому достатньо докладно характеризуються факти, що складають сутність порушення.


5.4. Порядок винятку Учасника.


Виняток Учасника зі складу Учасників ТОВ виконується за рішенням Зборів учасників ТОВ на основах, що викладено у п. 5.3. одноголосним рішенням Учасників. При цьому Учасник, що виключається, у голосуванні участь не бере.


5.5. Виділення частки при винятку Учасника.


При винятку учасника виділення його частки відбувається в порядку, передбаченому в п. 5.2.


6. ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТОВ


6.1. Збори учасників ТОВ.


Вищим органом ТОВ є Збори учасників ТОВ. Збори учасників ТОВ складається з учасників або призначених учасниками представників .


6.2. Голосування в Зборах учасників ТОВ.


Голосування в Зборах учасників ТОВ виконується за принципом

зваженого голосування: рівній частці відповідає рівне

кількість голосів.

За один голос приймається частка рівна 1 % у статутному фонді ТОВ.Голоси учасників у Зборах учасників ТОВ розподіляються

в такий спосіб:

Гармаш Євген Васильович - 34 голоси;

Нестерук Сергій Миколайович - 33 голоси;

Шевченко Володимир Олександрович - 33 голоси.


6.3. Представники учасника ТОВ.


Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника в Зборах учасників ТОВ, довівши це до відома інших учасників.


6.4. Повноваження і порядок діяльності Зборів учасників ТОВ.


Повноваження Зборів учасників ТОВ і порядок їх діяльності визначається статутом ТОВ.


6.5. Виконавчий орган ТОВ.


Виконавчим органом ТОВ є директор ТОВ. Порядок призначення і компетенція директора визначається статутом ТОВ. Директор обирається з числа учасників ТОВ.

Повноваження директора визначаються в Статуті ТОВ.


6.6. Контрольний орган ТОВ.


Контроль за діяльністю дирекції ТОВ здійснюється ревізійною комісією ТОВ, що створюється Зборами учасників ТОВ у складі 3 чоловік.

Повноваження ревізійної комісії визначаються в Статуті ТОВ.


6.7. Можливість притягнення аудиторської організації.


Збори учасників ТОВ можуть перевіряти діяльність дирекції

ТОВ за допомогою аудиторської організації.

7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ І РОЗБІЖНОСТЕЙ


7.1. Суперечки і розбіжності.


Суперечки і розбіжності, що випливають з цього Договору, якщо вони не знайшли вирішення у вищому органі ТОВ, вирішуються в судовому порядку.


7.2. Зберігання дієвості зобов'язань.


Існування суперечки, розбіжностей або претензій, так само як і факт майбутнього розгляду суперечки в суді не звільняє не одного з Учасників від його зобов'язань по цій угоді.


8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


8.1. Відповідальність сторін.


У випадку невиконання, або неналежного виконання одним з

учасників зобов'язань по цьому Договору, він зобов'язаний

відшкодувати іншому учаснику заподіяні невиконанням або

неналежним виконанням збитки або сплатити іншому учаснику

штраф у розмірі 10 % статутного фонду ТОВ. При цьому право

вибору належить тому учаснику, у чию користь стягується сума

збитків або штраф.


9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ


9.1. Цей Договір укладений на невизначений термін.


9.2. Цей Договір набирає сили з моменту реєстрації ТОВ, а

в частині, що відноситься до зобов'язань Учасників по створенню

ТОВ - з моменту підписання всіма Учасниками.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ


10.1. Зміни і доповнення.


Всі зміни і доповнення в цей Договір оформлюються додатковим протоколом, що повинен бути підписаний всіма учасниками ТОВ. Додаткові протоколи будуть невід'ємною частиною цього Договору.


11. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ


11.1. Договір припиняється по одностайному рішенню Зборів

учасників ТОВ, а у випадках, передбачених законодавством -

судом.


12. ДОДАТКОВІ УМОВИ


12.1. Зберігання сили окремих положень.


Якщо будь-яке з положень цього Договору стає недійсним, то це не торкає дії інших положень.


12.2. Обсяг повноваження Учасників.


За винятком випадків, спеціально обговорених у цьому договорі жоден з учасників не має права без попереднього письмової згоди інших учасників як до, так і після дати реєстрації яким-небудь чином використовувати назву іншого учасника або ТОВ, виступати або діяти від їхньої особи, або в якості їхнього представника або ж приймати від їхнього імені які-небудь зобов'язання.


12.3. Зберігання прав.


Невикористання або несвоєчасне використання будь-яким з Учасників якогось права по цьому договору не вважається відмовою від цього права, і ніяке одиничне або часткове використання такого права не виключає повторного і подальшого використання цього або іншого права. Усі права і законні засоби захисту по цьому Договору є додатковими, а не винятковими стосовно інших наявних прав і засобів.


12.4. Попередні витрати.


До моменту реєстрації ТОВ кожен з учасників самостійно несе усі витрати, пов'язані з операціями, передбаченими цим договором. Реєстраційний внесок сплачує кожний з Учасників у рівних розмірах.

Всі обгрунтовані витрати учасників, зроблені від імені ТОВ після реєстрації, відносяться на рахунок ТОВ у випадку ствердження кошторисів витрат учасників Зборами учасників ТОВ.


13. АДРЕСИ УЧАСНИКІВ


1. Гармаш Євген Васильович - м. Дніпропетровськ, пр. Ілліча 21а, кв. 16.

2. Нестерук Сергій Миколайович - м. Дніпропетровськ, вул. Лобачевскьго 10.

3 Шевченко Володимир Олександрович - м. Кривий Ріг, вул. Ярославська 16, кв. 32.


Підписи учасників:


Гармаш Євген Васильович /___________/

Нестерук Сергій Миколайович /___________/

Шевченко Володимир Олександрович /___________/

Додаток 2


ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО

У виконавчому комітеті рішенням Зборів Учасників

Шевченківського району відповідно до Установчого

Ради народних депутатів Договору Засновниками товариства з

«__» ___________200_р. обмеженою відповідальністю

«ЛОМАПАК»

«__» _________


_____________(підпис)

_____________(підпис)

_____________(підпис)СТАТУТ

товариства з обмеженою відповідальністю

«ЛОМАПАК»

Дніпропетровськ

2000

Статут ТОВ “ЛОМАПАК”


Розділ 1. Загальні положення.


  1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ломапак ЛТД» (далі – Товариство), створено зметою одержання прибутку шляхом об’єднання майна громадян–засновниківі їх підприємницької діяльності згідно з Законом України “Про підприємства в Україні”, “Про господарські товариства”, “Про власність, а також з іншими законодавчими актами України.

  2. Засновниками товариства є громадяни України, що підписали установчий договір:

1) Гармаш Євген Васильович, що проживає за адресою: м.Дніпропетровськ, пр. Ілліча 21-а, кв.16, паспорт серії АН 500506.

2) Нестерук Сергій Миколайович, що проживає за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Лобачевського 10, паспорт серії АН 250501.

3) Шевченко Володимир Олександрович, що проживає за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Ярославська16, кв.32, паспорт серії АН554213.

1.3 Місцезнаходження товариства: м.Запоріжжя, вул. Енергетична, 52.

1.4 Найменування товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю “Ломапак ЛТД”.

1.5 Товариство відповідно до пункту 7 установчого договору має статутний фонд у розмірі 14 500 грн. Частка кожного з засновників становить:

Гармаш Євген Васильович 34% (4930 гривень)

Нестерук Сергій Миколайович 33% (4785 гривень)

Шевченко Володимир Олександрович 33% (4785 гривень).

Порядок внесення вкладів засновниками товариства визначений у п.7 установчого договору.

1.6 Товариство набуває права юридичної особи з моменту його реєстрації у Шевченківському виконавчому комітеті Ради народних депутатів м.Запоріжжя.

  1. Товариство на підставі свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності й копії документа, що підтверджує взяття його на облік в орган державної податкової служби, відкриває розрахункові рахунки в банках.

  2. Товариство має круглу печатку із зображенням свогонайменування й індентифікаційним кондом юридичної особи, кутовий штамп, бланки зі своїми реквизитами.

  3. Товариство після його реєстрації має право укладати договори й інші угоди.

  4. Товариство має самостійний баланс, може набувати майнових прав, зобов’язань, виступати у суді.

  5. Товариство не несе відповідальність за зобов’язаннями всім свїм майном, на яке згідно з чинним законодавством може буте накладене стягнення за вимогами кредиторів. Засновники й учасники несуть відповідальність у межах своїх вкладів.


Розділ 2. Мета й види діяльності.


2.1 Мета діяльності підприємства – отримання прибутку на основі задоволеня потреб суспільства у вироблених підприємством товарах.

2.2 Згідно з пунктом 6 установчого договору товариство для досягнення метиздійснює такі види діяльності:

 • виготовлення упаковки;

 • надання послуг по пакуванню;

 • проведення маркетингових досліджень;

 • здійснює оптову та роздрібну торгівлю товарами, як власного виробництва так і товарів вироблених іншими підприємствами.

2.3 Види діяльності, які потребують ліцензування, здійснюються після отримання відповідної ліцензії.


Розділ 3. Майно, прибуток і фонди товариства.


3.1 Товариство є власником:

 • майна, переданого йому засновниками й учасниками у власність;

 • продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;

 • одержаних прибутків;

 • іншого майна, набутогго на підставах, не заборонених законом.

  1. Вкладами учасників та засновників товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, будинками, спорудами, обладнанням а також інші майнові права (у тому чилі на інтелектуальну власність), кошти, у тому числі в іноземній валюті.

Вартість переданого у власність товариства майна визначається спільним рішенням учасників товариства.

3.3 Товариство має право змінювати розмір статутного фонду, але цей фонд не повинен бути меншим ніж 100 мінімальних заробітних плат.

Рішення про збільшення статутного фонду приймається загальними зборами учасників товариства. Збільшення статутного фонду може бути здійснено лише після внесення повнісстю всіма учасниками своїх вкладів.

Рішення товариства про зміну розміру статутного фонду набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

3.4 Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачуються проценти банків, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одежаний після зазначених розрахунків, залишаеться у повному розпорядженні товариства.

Напрямки його розподілу визначаються положенням п.8 установчого договору.

Чистий прибуток, одержаний підпиємством після сплати платежів, передбачених чинних законодавством україни, розполділяється таким чином: у першій рік після заснування –12 тис. грн. відраховуються в резервний фонд (для його створення), залишок направляється для створення фонду розвитку. У другий і наступні роки:

5% прибутку – у резервний фонд;

45% прибутку – у фонд розвитку;

решта розподіляється між засновниками пропорційно їх вкладу у статутний фонд.

3.5 Збитки товариства відшкодовуються за рахунок резервного фонду, при його недостатності – за рахунок інших коштів, що належать товариству.


Розділ 4. Права й обов’язки учасників і працівників товариства.


4.1 Учасники товариства мають право:

брати участь в управлінні справами товариства;

брати участь у розподілі прибутку товариства;

створювати дані стосовно діяльності товариства, стану його майна, прибутку і збитків;

вносити пропозиції на розгляд зборів;

набувати долю учасника, що виходить з товариства.

4.2 Учасник товариства маєправо займати посаду за штатним розкладом товариства й отримувати заробітну плату відповідно до свого трудового вкладу.

4.3 За вимогою учасника товариства дирекція зобов’язана подати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів.

4.4 Порядок повернення вкладу учаснику, що вибув з товариства, а також права правонаступників померлого учасника товариства визначаються установчим договором.

  1. Учасники товариства зобов’язані:

виконувати вимоги установчого договору і статуту товариства;

виконувати рішення зборівучасників;

виконувати свої обов’язки перед товариством, у тому числі ті з них, які пов’язані з майновою участю, а також вносити вклади в розмірі й порядку, передбаченими установчим договорим;

не розголошувати комерційну таємницю і кофедеційну інформацію про діяльність товариства.

Характер інформації, що не підлягає розголошенню, визначається зборами учасників.

4.6 Учасник товариства, що систематично не виконує обов’язки або перешкоджає своїми діями досягненню мети товариства, може бути виключеним із товариства за одностайним рішенням зборів учасників; цей учасник у голосуванні участі не бере. При виключенні учасника із товариства йому виплачується вартість частки майна товариства пропорційно його частці в статутному фонді в порядку передбаченому в установчому договорі.

4.7 трудові взаємовідносини працівників, що працюють у товаристві на умовах найму, регулюються чиннимзаконодавством України про працю, про підприємства, про оплату праці, правилами внутрішнього трудового розпорядку товариства, а такождає інші соціальні гарантії.

4.8 Товариство забеспечує найманим працівникам умови та охорону праці, ії оплату не нижче встановленого в Україні мінімального рівня, а також дає інші соціальні гарантії.

4.9 При втраті працездатності товариство забеспечує потерпілому відшкодування витрат у порядку, передбаченому чинним законодавством.


Розділ 5. Виробничо господарська діяльність товариства.


5.1 Товариство самостійно здійснює свою господарську діяльність, розпоряджується виробленими товарами й прибутком, що залишається після сплати податків та інших обов’язкових платежів.

5.2 Товариство самостійно планує свою діяльність, виходячи з попиту на вироблену продукцію й надані послуги і необхідності забеспечення виробничого й соціального розвитку товариства.

5.3 Товариство здійснює виробничу й комерційну діяльність силами трудового колективу, члени якогоприймаються на роботу за умовами договору, в якому визначені права, обов’язки й відповідальність рацівника.

5.4 Товариство самостійно здійснює матеріально–технічне забеспечення власного виробництва за системою прямих угод з постачальниами або через посередництво комерційних центрів.

5.5 Товариство має право користуватися банківським кредитом для здійснення господарської діяльності, а також надавати банку право використовувати свої кошти на договірній основі.

5.6 Товариство має право за рішенням зборів учасників продавти, обмінювати, здавати в оренду, давати безплатно в тимчасове користування будівлі, споруди, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, що йому належать, іншим підприємствам і організаціям.

5.7 Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством України.

5.8 товариство має право одержувати кредити від своїх закордонних партнерів.

5.9 товариство виконує бухгалтерський облік результатів своєї роботи, здійснює статистичну звітність несе відповідальність за достовірність звітів.


Розділ 6. Управління товариством.


6.1 Вищим органом товариства є збори учасників. У роботі зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь члени виконавчих органів товариства, що невходять у склад учасників.

6.2 Учасники володіють кількісттю голосів, пропорційно розміру їх часток у статутномуфонді.

6.3 Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, що володіють в сукупності більш, як 60% голосів, а на зборах з питань, які потребують одностайності, повинні бути присутні всі учасники товариства.

6.4 Збори учасників товариства обирають голову строком на один рік. Голова зборів організовує їх роботу. Голова зборів товариства не може бутиодночасно його директором.

6.5 Голова зборів повинен повідомляти учасників про дату, час, місце проведення зборів і порядокденний не менш, ніж за 30 днів до скликання загальних зборів. На піздіше, як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документацією питань, внесених до порядку деного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

6.6 Будь–хто з учасників товариства має право вимагати розгляду питання на зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не піздніше, як за 25 днів до початку зборів.

6.7 Збори учасників скликаються в міру необхідності , але не рідше двох разів на рік. Голова також повинен скликати збори учасників:

у разі банкрутсва товариства;

за вимоги ревезійної комісії;

за вимогою директора товариства;

за вимоги учасників товариства, що володіють у сукупності більш як 30% голосів.

  1. До компетенції зборів товариства належать:

а) визначення основних напрямків діяльностітовариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

б) внесення змін до статуту товариства;

в) обрання та відкликання голови виконавчого органу та ревезійної комісії;

г) затвердження річних результатів діяльності товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;

д) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та предствництв , затвердження їх статутів та положень;

е) внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства;

є) затвердження правил та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства;

ж) визначення умов оплати праці посадових осіб товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

з) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства;

і) прийняття рішень про припинення діяльності товариства, пизначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

ї) встановлення розміру, форми й порядку внесення учасниками додаткових вкладів;

к) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;

л) виключення учасника товариства.

З питань зазначених у підпунктах а, б, в, л, необхідна одностайність у вищому органі.

З решти питань рішення приймаються простою більшісттю голосів.

6.9 Виконавчим органом товариства є дирекція , яку очолює директор. Директор обирається зборами товариства. Діяльність директора визначається контрактом і базується на чинному законодавстві України. Директор підзвітний зборам учасників і організує виконання їх рішень.

Директор діє від імені товариства в межах встановлених установчими документами. Директор має право без доручення діяти від імені товариства. Директор не може бути одночасно головою зборів учасників товариства.

6.10 Директор за узгодженням із засновниками товариства формує склад посадових осіб товариства й підписує з ними контракт, у якому визначаються права і обов’язки кожної сторони, умови й порядок звільнення з посади з урахуванням гарантій,передбачених чинним законодавством України.

6.11 Директор здійснює керівництво поточними справами товаиства, самостійно вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції зборів учасників.


Розділ 7. Контроль і перевірка діяльності товариства.


7.1 товариство здійснює бухгалтерський облік своєї діяльності, веде стастистичну звітність, подає ії у встановленому обсязі органу державної статистики й есе відповідальніть за ії достовірність.

Достовірність та повнота річного балансу й звітності товариства повинна бути підтверджена аудитором.

7.2 Перевірка фінансової діяльності товариства здійснюється державними органамиу межах їх компетенції згідно з чиннимизаконодавством.

7.3 Контроль за діяльністю дирекції здійснює ревізійна комісія. Члени ревезійної комісії обираються на зборах з числа учасників товариства. Директор та інші посадові особи товариства не можуть бути членами ревезійної комісії. Ревезійна коміся має право вимагативід посадових осіб товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особистих пояснень.

Ревезійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок вищому органу товариства.

Ревезійна комісія складаєвисновок з річних звітів та балансів. Без висновкуревезійної комісії збори учасників товариства не мають права затверджувати баланс товариства.

Ревезійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових зборів учасників, якщо виеикла загроза суттевим інтересам товариства або виявлені зловживання службовими особами товариства.

Перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи товариства.


Розділ 8. Припинення діяльності товариства.


8.1 У разі припинення діяльності товариства (шляхом приєднання, поділу або передворення) його реорганізація відбувається за рішенням зборів учасників.

При реорганізації товариства вяс сукупність прав та обов’язків товариства переходить до його правонаступників.

8.2 Товариство ліквідується:

за рішенням зборів учасників товариства;

на підставі рішення суду або арбітражного суду за поданням органів, що контролюють діяльність товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;

на підставі рішення арбітражного суду в порядку, встановленому Законом України “Про банкрутсво”.

  1. Ліквідація товариства провадиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутсва та припинення діяльності товариства за рішеням суду або арбітражного суду –ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

8.4 З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами товариства. Ліквідаційна комісія в триденний строк з моменту іїпризначення публікує інформацію товариства в одному з офіційних органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій; оцінює наявне майно товариства; виявляє його дебіторів та розраховується з ним; вживає заходів для оплати боргів товариства третім особам, а також його учасникам; складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудитором.

  1. Розподіл коштів товариства при його ліквідації.

Кошти, що належать товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків, з оплати праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіялються між учасниками товариства пропорційно їх часткам у статутному фонді на момент ліквідації у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

8.6 Майно, передане учасниеами товариству в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

8.7 У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованності товариства його кошти не підлягають розподілу між учасниками до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

8.8 Ліквідація товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

Список літератури:


1. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: европейская перспектива.— СПб.:Наука, 1996.

2. Маркетинг: Учебник / Романов А.Н. и др.; под ред. А.Н.Романова. — М.:Биржи и банки, 1995.

 1. Ф. Котлер Основы Маркетинга, М., «Бизнес Книга», 1995.

 2. Бізнес №23 від 07.06.99р.

 1. Все о Бухгалтерском учете № 48 от 23.10.2000р.

 2. Закон України «Про підприємництво» №785-ХІІ, від 26.02.91р.Нравится материал? Поддержи автора!

Ещё документы из категории предпринимательство :

X Код для использования на сайте:
Ширина блока px

Скопируйте этот код и вставьте себе на сайт

X

Чтобы скачать документ, порекомендуйте, пожалуйста, его своим друзьям в любой соц. сети.

После чего кнопка «СКАЧАТЬ» станет доступной!

Кнопочки находятся чуть ниже. Спасибо!

Кнопки:

Скачать документ