Автоматизація бухгалтерського обліку ТОВ "Хлібороб"


ЗмістВступ


Указ Президента України «Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та статистики передбачає інтеграцію України у світовій економічні відносини та перебудову системи економічної інформації відповідно до міжнародних стандартів».

Звідки випливає, що бухгалтерський облік – це система знань в основу якої покладено економіку, право і математику. Водночас це й практична робота – спостереження, сприйняття, вимірювання та фіксування господарських операцій. Відповідно тут висвітлено пізнавальну і практичну мету бухгалтерського обліку. Пізнавальна мета – це розуміння предмету і методу бухгалтерського обліку та їх складових. Практична мета полягає в умінні на практиці застосовувати одержані знання – організовувати облік сільського господарства, враховуючи різнобічне значення облікової інформації.

В умовах ринкової економіки значну роль відіграє бухгалтерський облік, без знання якого неможливо ефективно керувати підприємствами.

Сільськогосподарські підприємства є суб’єктами підприємницької діяльності. Їхні види визначаються за формами власності і формами господарювання. Функціонування сільськогосподарських підприємств різних форм власності регламентується Конституцією України, Земельним кодексом України, а також законами України: «Про власність», «Про форми власності на землю», «Про підприємство», «Про колективне сільськогосподарське підприємство», «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства», «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про селянське господарство».

Згідно із законодавством на підприємствах бухгалтерський облік здійснюється на приватних, в сільськогосподарських кооперативах, господарських товариствах, селянських господарствах.

Для ведення бухгалтерського обліку у ТОВ «Хлібороб» здійснюється з дотриманням вимог національних стандартів. Для кожної ділянки поточного обліку розкриваються економічна сутність та визначаються характерні особливості, формуються завдання бухгалтерського обліку.

У такій важливій сфері людської діяльності як виробництво застосовуються станки з числовим програмним керуванням гнучкі автоматизовані комплекси, робото технічні системи, автоматизовані лінії тощо. Комп’ютерні технології інтенсивно застосовуються у галузях виробництва.

Основними програмами для роботи в бухгалтерії є: Word, Excel, PowerPoint, Access та «1 С Підприємство».

Word призначений для створення текстових документів, таблиць та різних екранних малюнків проте з таблицями легше працювати в Excel що складається з суцільної електронної таблиці. PowerPoint служить для створення електронної презентації, Access для створення та друку нових баз даних, таблиць, запитів та звітів. Програма «1 С Підприємство» призначена для вирішення широкого кола задач.


 1. Природна характеристика господарства, та аналіз його фінансово-господарської діяльності


1.1Характеристика господарства


ТОВ «Хлібороб» села Завадівка розташоване в Південній частині Чемеровецького району в зоні Західного Лісостепу.

За господарством закріпленні угіддя загальна площа яких становить 682 га та основні засоби.

Середня відстань масивів від села становить 3-5 км, від центрльно господарського двору 3,5-5,5 км. Зв’язок між населеним пунктом, господарським двором, земельними масивами здійснюється при допомозі шляхів внутрішнього та міжміського сполучення.

Рельєф територій земельних угідь розташований на схилах до 10-12% саме господарство розміщене в центрі населеного пункту на рівнині.

У загальному рельєф території господарства не визначається складністю і дозволяє проводити повністю механізований обробіток ґрунту.

Кліматичні умови даного господарства сприятливі для вирощування всіх сільськогосподарських культур.


1.2Економічні і соціальні умови виробництва


Земельні ресурси – це національне багатство нашої країни, важлива умова життя і діяльності суспільства, матеріальна основа розвитку сільського господарства, база для розміщення і функціонування усіх галузей народного господарства.

Тому найбільш повне і раціональне використання землі для виробництва продукції є найважливішим завданням сільського господарства.

Склад земельних угідь у ТОВ «Хлібороб» розглянемо у нижче наведеній таблиці.

Таблиця №1. Склад і структура земельних угідь по ТОВ «Хлібороб»

Види угідь

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Площа га

Структура %

Площа га

Структура %

Площа га

Структура %

Земельні угіддя

С/г угіддя

Земельні угіддя

С/г угіддя

Земельні угіддя

С/г угіддя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Загальна земельна площа всього


490


100


х


672


100


х


672


100


х

З них:

а)рілля


490


х672


х
672


х


б)пасовища

---в)сіножатті

---г)багаторічні насадження


-
-
-Ліси

---Водоймища

---
Розглянувши дані наведенні у таблиці бачимо що ТОВ «Хлібороб» земельні угіддя використовуються лише під щорічні посіви тобто вони віднесенні до ріллі і становлять 674 га.

Ліси, водоймища і сіножатті нажаль відсутні.

Для здійснення виробничої діяльності сільськогосподарським підприємством потрібні основні засоби або інакше кажучи засоби праці.

При визначенні основних засобів необхідно виходити з того що вони є частиною активів контрольованих підприємством в результаті діяльності. До основних засобів належать: земельні ділянки будинки та споруди, передавальне устаткування, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар, робоча і продуктивна худоба, багаторічні насадження.

Структура та види основних засобів у ТОВ «Хлібороб» розглянемо у таблиці №2.

Таблиця №2. Склад і структура основних засобів у ТОВ «Хлібороб»

Види основних засобів

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Вартість т.грн

Структура %

Вартість т.грн

Структура %

Вартість т.грн

Структура %

1

2

3

4

5

6

7

Всього основних засобів


680


100


836


100


836


100

Земельні ділянки:Будинки і споруди

301


368

44,0

368

44,0

Машини та обладнання

292


358

42,8

358

42,8

Транспортні засоби

41


53

6,3

53

6,3

Інструменти прилади та інвентар


3651


6,1


51


6,1

Робоча і продуктивна худоба

106

0,8

6


,8

Інші основні засоби

-


-


-Розглянувши склад і структуру основних засобів на ТОВ «Хлібороб» бачимо їх кількість протягом 2003-2005років значно зросла, як в загальному так і по кожному виду окремо. В загальному вартість на яку числяться основні засоби становить 156 т.грн.

Вартість на яку числиться робоча і продуктивна худоба зменшилась. Та взагалі показники покращились.

Трудові ресурси – це передусім соціально-економічна категорія, в якій продуктивні сили і виробничі відносини взаємо обумовленні. Вони є сукупність носіїв потенціальної робочої сили і тих відносин які виникають у процесі їх відтворення. Зміни у чисельності трудових ресурсів безпосередньо визначається народжуваністю і смертністю населення, його пстхо-фізичним станом, співвідношенням тих, що досягли працездатного віку, і тих, що виходять на пенсію.

Щоб дізнатися про рух трудових ресурсів на ТОВ «Хлібороб» розглянемо таблицю №3.

Таблиця №3. Використання трудових ресурсів по ТОВ»Хлібороб»

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Всього працює чоловік

Відпрацьовано люд/год

Всього працює чоловік

Відпрацьовано люд/год

Всього працює чоловік

Відпрацьовано люд/год

1

2

3

4

5

6

7

Дорослі працездатні

34

56640

29

31470

26

48020

Чоловіки віком від 16

до 60 р.р

24

44160

21

21630

18

33300

Жінки віком від 16 до 55р.р

10

10800

8

8080

8

14720

Непрацездатні у працездатному віці
Чоловіки віком від 60 р. і старші

2

1240

2

1240

-


Жінки від 55р. і старші

2

440

1

540

-


Підлітки віком до 16 р.

-


-


-


Всього

38

56640

32

31470

26

48020


З даних таблиці видно, що відбувся рух трудових ресурсів у ТОВ «Хлібороб» з кожним наступним роком кількість скорочувалась, аналогічно й кількість відпрацьованих годин зменшувалась. Так на 2010 рік трудові ресурси скоротились на 12 чоловік.


1.3Спеціалізація господарства і результати його виробничо-фінансової діяльності


ТОВ «Хлібороб» спеціалізується на вирощуванні зернових культур, розведенні великої рогатої худоби, оптовій торгівлі зерном.

Що ж таке спеціалізація? Спеціалізація – це форма суспільного поділу праці, яка виражена у галузях суспільного виробництва.

Таблиця №4. Структура товарної продукції по ТОВ «Хлібороб»


З таблиці видно що основна спеціалізація господарства зосереджена на зернових та буряках також яловичині, свинарстві і меді, надані деяких послуг та реалізації товарів.

Рентабельність є важливою економічною категорією, яка властива діяльність підприємства на принципі госпрозрахунку. У такому випадку господарство має відшкодувати свої витрати на виробництво продукції сумою виручки одержаної за реалізацію тобто прибутком.

Розглянемо рентабельність ТОВ «Хлібороб» у таблиці №5.


Таблиця №5. Рентабельність виробництва продукції у ТОВ «Хлібороб»


З даної таблиці видно, що найбільші показники рентабельності займають зернові культури та м'ясо ВРХ і свинини. Також видно, що ціни реалізованої продукції приносять підприємству непоганий дохід.


2Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі


2.1Економічний зміст та завдання обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі


Галузеві особливості сільського господарства суттєво впливають на організацію і технологію виробництва, і відповідно на побудову бухгалтерського обліку. До таких специфічних об’єктів обліку, яких не має жодна галузь народного господарства відносяться тварини на вирощуванні та відгодівлі.

У господарствах суспільного сектора вирощується близько третини від загального поголів’я худоби в усіх категоріях господарств.

Молодняк тварин на вирощуванні та відгодівлі складають особливу групу основних засобів. За своїм економічним змістом тварини на вирощуванні та відгодівлі є незавершеним виробництвом галузі тваринництва тому, що вони постійно змінюють масу і оцінку. Ці зміни пов’язані з витратами на утримання тварин і їх годівлю до моменту їх реалізації, забою або переведення до основного стада.

Поряд з цим після вирощування та відгодівлі, тварин цієї групи можна реалізувати забивши на м'ясо, що зумовлює віднесення їх до матеріальних оборотних засобів. Для відокремлення процесу виробництва в тваринництві від інвентарного обліку тварин, в бухгалтерському обліку введені окремі синтетичні рахунки, які з одного боку, дають змогу накопичувати і систематизувати витрати на вирощування та відгодівлю тварин, стежити за збільшенням їх живої маси, а з другого – вести облік наявного поголів’я, його живої маси, вартості на початок звітного періоду, а також змін показників за звітній період.

До складу молодняку тварин включають поголів’я, вирощене у власному господарстві та придбане на стороні. Сюди ж відносять нетелів та свиноматок, що перевіряються, піддослідних тварин, а в спеціалізованих господарствах по вирощуванню тварин основного стада – ще й корів первісток від моменту розтелення до реалізації.

Не включають до складу молодняку тварин і тварин на відгодівлі, поголів’я основного стада продуктивної худоби та робочої худоби.

В процесі вирощування молодняку та відгодівлі худоби, в стаді тварин відбуваються зміни. Збільшується поголів’я тварин за рахунок одержання приплоду, за рахунок придбання худоби в інших господарствах та у громадян. До відгодівельної групи надходить худоба, вибракувана із основного стада.

Основним завданням обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі в сільськогосподарських господарствах є:

 • постійне забезпечення керівників і спеціалістів оперативною інформацією про наявність поголів’я тварин за їх видами і статево-віковими групами для прийняття управлінських рішень;

 • своєчасне та правильне оформлення відповідними документами операцій та забезпечення достовірних даних про всі зміни, що відбуваються у складі поголів’я ;

 • контроль за збереженням тварин в місцях їх утримання і на всіх етапах їх руху;

 • забезпечення щоденної реєстрації даних про рух поголів’я з метою визначення потреб виробничих підрозділів в кормах на кожен день;

 • забезпечення щомісячного зважування тварин, щоб мати точні дані про приріст живої маси для визначення результатів вирощування та відгодівлі тварин;

 • правильне обчислення первісної вартості тварин при їх надходженні, оцінка їх при вибутті.

Необхідними передумовами здійснення контролю за збереженням молодняку тварин, і тварин на відгодівлі є:

  • перевірка чисельності тварин та їх обов’язкове зважування при визначенні приросту, прийманні та відпуску;

  • проведення контролю за своєчасним і правильним веденням обліку поголів’я на фермах;

  • систематичне проведення інвентаризації з метою недопущення втрат поголів’я та маси;

  • встановлення переліку осіб і укладання з ними договорів про повну матеріальну відповідальність, якщо вони відповідають за приймання і відпуск тварин, їх зважування, правильне та своєчасне оформлення цих операцій, а також збереження закріплених за ними тварин;

  • звільнення і переміщення матеріально відповідальних осіб за згодою бухгалтера;

  • затвердження переліку посадових осіб, яким надано право підписувати документи на переміщення тварин в господарстві, а також видавати дозвіл. Списки цих осіб, а також зразки їх підписів повинні бути передані в структурні підрозділи.


2.2Первинний облік руху поголів’я тварин


Вибуття тварин в інші господарства, продаж переробним підприємствам обліковують у Товарно - транспортній накладній в якій зазначають тварин що вибули, їх номери, клички, стать, вік, масть, живу масу і вартість. Перед відправленням тварин зважують і визначають їх вгодованість. Товарно – транспортну накладну підписують завідувач ферми, зоотехнік, ветеринарний лікар, особа відповідальна за відправлення і приймальник.

Переробні підприємства приймають тварин у встановленому порядку і на прийняту продукцію виписують Приймальну квитанцію.

А разі забою тварин знятих з відгодівлі або нагулу, вимушеного дорізу, падежу, загибелі від стихійного лиха або з інших причин, комісія, призначена керівником підприємства, складає Акт на вибуття тварин на кожен випадок окремо.

В акті повинні бути докладно в казанні причини та обставини вибуття тварин, а також можливе використання продукції.

Акт складає в день вибуття комісія в складі зоотехніка, ветеринарного лікаря, завідувача ферми та особи, за якою було закріплено тварину.

Якщо шкура тварини, що загинула, має товарну цінність і може бути реалізована, в акті зазначається: «Шкура знята і здана на склад за накладною №» коли з певних причин її не використовують, то в документі вказують: «Труп утилізовано разом зі шкурою» . Після затвердження акта виконують записи про вибуття поголів’я в Книзі обліку руху тварин і його разом зі Звітом про рух тварин на фермі подають в бухгалтерію господарства.

В кінці робочого дня Акт на вибуття худоби підписують всі члени комісії, призначеної керівництвом підприємства на період окоту для високоякісного прийняття продукції забійним пунктом.

На підприємствах, які закуповують худобу, в подальшому її відгодовують, для оформлення закінчення відгодівлі худоби та прийняття її від скотаря чи свинаря, керівник ферми складає Акт зняття худоби з відгодівлі, нагулу, дорощування. У випадках коли молодняк тварин відпускають працівникам підприємства у рахунок заробітної плати або як натуральну оплату праці, оформляють Накладну внутрішньогосподарського призначення в ній вказують кількість голів, їх живу масу, вартість, інвентарний номер, стать, вік.

Важливе значення в обліку відіграє оцінка тварин протягом року, які переводяться в старші вікові групи або вибувають з господарства. Молодняк великої рогатої худоби, свиней оцінюється за фактичною живою масою та плановою собівартістю.

В кінці року планова собівартість молодняку тварин, що переведенні в старші вікові групи і вибули з господарства, доводиться до рівня фактичної шляхом коригування сум методом до проводки або «червоне стадо».

Протягом року всі фактичні витрати на утримання тварин на вирощуванні та відгодівлі обліковують за економічними елементами, затвердженими Положенням бухгалтерського обліку 16 «Витрати».

Велике значення має правильне документальне оформлення переведення тварин з однієї вікової групи в іншу. У всіх випадках переведення телят, поросят, лошат з однієї вікової групи в іншу, а також відлучення молодняку складають Акт на переведення тварин з групи в групу. Акт заповнює зоотехнік чи бригадир в день переведення.


2.3Звітність про наявність та рух тварин


Відповідальність за ведення обліку на фермі покладено на її завідувача, зоотехніка або бригадира. В міру відображення руху тварин у первинних документах дані їх реєструються в Книзі обліку руху тварин . В книзі відкривають аналітичні рахунки по кожній статево – віковій групі тварин у тому ж порядку, що і в бухгалтерії підприємства. Після запису всіх даних первинних документів за місяць підраховують підсумки по руху тварин і відводять залишки на початок наступного місяця, які відображують у кількісних показниках.

На підставі первинних документів та Книга руху тварин складають Звіт про рух тварин і птиці на фермі в якому відображують підсумкові дані про наявність і рух тварин за місяць по кожній обліковій групі. Залишки і рух тварин та птиці у звіті відображують в кількісних показниках. Звіт складається зоотехніком, завідувачем ферми чи бригадиром в двох примірниках і у встановленні строки разом з первинними документами по надходженню та вибуттю тварин та птиці подається до бухгалтерії для перевірки та бухгалтерського обліку поголів’я.

Для обліку поголів’я та закріпленого інвентарю, що переданні під відповідальність певній особі, а також для запису розпоряджень адміністрації та спеціалістів господарства при об’їзді, гуртів і табунів застосовується Книжка гуртовика.


2.4Методи оцінки тварин


Тварини придбані в інших сільськогосподарських підприємствах за грошові кошти, оприбутковують на підставі Товарно транспортних накладних і Рахунків – фактури, а в разі придбання племінних тварин заповнюють Племінне свідоцтво.

Тварин які надійшли в порядку безоплатної передачі від інших підприємств як внесок до статутного капіталу, приймають на облік на підставі Рахунків – фактур і Товарно-транспортних накладних.

Сільськогосподарські підприємства здійснюють закупівлю худоби у громадян з поставкою тварин на дорощування і відгодівлю для одержання додаткового приросту маси, а також надають допомогу населенню шляхом приймання від громадян та подальшого продажу заготівельним організаціям.

Приймає худобу від населення з метою постановки її на дорощування і відгодівлю комісія в складі керівника підрозділу, завідувача ферми, зоотехніка, працівника ветеринарної служби та особи якій будуть передані тварини для подальшого вирощування чи відгодівлі.

Зоотехнік і ветеринарний персонал оглядають в присутності особи, яка здає тварин, кожну голову, визначають її вгодованість та живу масу і складають Акт на передачу закупівлю худоби та птиці за договорами з громадянами, який затверджує керівник сільськогосподарського підприємства.

Один примірник Акта видають особі, що передала тварин. При постановці на вирощування та відгодівлю останнім присвоюють інвентарний номер. Головний бухгалтер перевіряє правильність розрахунку вартості куплених тварин в Акті на закупівлю худоби в населення, виписує видатковий касовий ордер і передає його разом з актом у касу для оплати.

Молодняк тварин, а також інша худоба, куплена у населення, стає власністю підприємства і обліковується на фермі і бухгалтерії на загальних підставах.

На приймання сільськогосподарськими підприємствами худоби, та інших тварин від населення для подальшого продажу і доставки їх на приймальні пункти заготівельників або переробників складається Приймально – розрахункова відомість на худобу і птицю, що прийняті сільськогосподарським підприємством від населення для подальшої здачі державі. Вона складається у двох примірниках де зазначають прізвище, ім’я та по батькові здавальника, кількість голів прийнятої худоби, їхню вгодованість і живу масу. При здавані прийнятої від населення худоби , сільськогосподарське підприємство подає мясопереробному підприємству два примірники відомості. Після зазначення заготівельною організацією або підприємством м’ясної промисловості живої маси і вгодованості тварин і суми, що належать кожному здавальникові, один примірник відомості залишають в одержувача, а другий повертають із здавальниками худоби.

Підприємства, що здійснюють виробничі функції міжгосподарських, приймають тварин від підприємств – учасників на підставі товарно –транспортних накладних, рахунків – фактур, племінних та ветеринарних свідоцтв. Вгодованість і живу масу худоби визначають в присутності представників постачальників відповідно до діючих положень про порядок приймання поголів’я.

Худобу прийняту в порядку часткових внесків, беруть на облік згідно з накладною за кількістю голів, вгодованістю, живою масою встановленими при надходженні. Первісну вартість тварин , що надійшла в господарство відповідно до П (С) БО 9 «Запаси» наведено у таблиці
П. №

Канали надходження

Назва документа

Порядок визначення первісної вартості ( П(С)БО «Записи»)

1

Тварини на вирощені в господарстві

Акт на оприбуткування приплоду тварин

Собівартість їх вирощування визначається за П(С)БО 16 «Витрати»

2

Тварини придбані в інших підприємствах за грошові кошти

Товарно-транспортна накладна, рахунок-фактура, племінне свідоцтво

Первісна вартість складається з фактичних витрат на придбання і доставку тварин на підприємство

3

Тварини одержані підприємством безоплатно

Товарно транспортна накладна

Первісна вартість дорівнює справедливій вартості, тобто ціні яку можуть заплатити в результаті продажу обізнаним зацікавленим і незалежним сторонам

4

Тварини, які надійшли, як внесок у статутній капітал

Товарно транспортна накладна

Первісна вартість – це погоджена засновниками підприємства справедлива вартість тварин, тобто вартість, яка зафіксована у засновницьких документах

5

Тварини, закуплені у громадян для подальшого дорощування продажу

Акт на передачу закупівлю худоби за договорами з громадянами

Первісна вартість дорівнює справедливій вартості

6

Тварини придбані у громадян для подальшого продажу

Приймально розрахункова відомість на худобу що прийнята с/г підприємством від населення для подальшої реалізації

Первісна вартість дорівнює справедливій вартості

7

Тварини які були обміняні у іншому господарстві на тварин

Товарно транспортна накладна

Первісна вартість дорівнює балансовій вартості переданих тварин

8

Тварини які придбані в обмін на інші матеріальні цінності

Товарно транспортна накладна

Первісна вартість тварин, що придбані в обмін на неподібні запаси, дорівнює справедливій вартості отриманих запасів


Відповідно до П(С)БО «Об’єднання підприємств», справедливою вартістю тварин на вирощуванні та відгодівлі є їх відновлювальна вартість тобто вартість відтворення їх в сучасних умовах і цінах. На сьогодні відсутній механізм визначення праведливої вартості тому підприємство самостійно вирішує як відбуватиметься визначення справедливої вартості тварин.

При одержані приплоду завідувач ферми, зоотехнік чи бригадир складають у двох примірниках Акт на оприбуткування приплоду тварин. Обидва примірника акта передають у бухгалтерію: один –на наступний день після його складання, а другий в кінці місяця разом зі Звітом про рух худоби на фермі після того як на його підставі будуть зроблені записи в Книзі обліку руху худоби на фермі та в реєстрах зоотехнічного обліку, а також нарахована заробітна плата тваринникам.

Продукцію вирощування молодняку тварин, та тварин на відгодівлі є приріст живої маси поголів’я, яке зважують, а також приріст, розрахований по поголів’ю, яке не зважують.

Молодняк та поголів’я великої рогатої худоби і свиней обов’язково зважують щомісяця, а також при переведені у наступну вікову групу, з ферми на ферму, від однієї матеріально відповідальної особи до іншої, в основне стадо, при вибракуванні з основного стада, у момент падежу, забою, продажу. Дані про тварин записують у відповідні документи . Результат зважування молодняку тварин і тварин на відгодівлі що залишилися в групі на кінець звітного періоду, відображають у Відомості зважування тварин, яку складають зоотехнік, завідувач ферми чи бригадир при щомісячних, періодичних і вибіркових зважуваннях тварин у підзвіті кожного скотаря, свинарки, тощо.

Приріст живої маси визначають на підставі Розрахунку визначення приросту. Його складає зоотехнік чи бригадир щомісяця на підставі даних відомостей зважування тварин та документів на надходження та вибуття худоби загалом по фермі за видами і обліковими групами та особами, за якими закріпленні тварини.

При розрахунку кількості приросту маси до живої маси худоби та птиці певної групи на кінець звітного періоду додається жива маса худоби що вибула з цієї вікової групи протягом звітного періоду, а з одержаного підсумку віднімають масу худоби яка надійшла в цю вікову групу за відповідний звітний період, та живу масу худоби, що була в групі на початок звітного періоду.

Розрахунок приросту живої маси можна визначити за формулою:де П – приріст живої маси; Вк.р- вага поголів’я тварин на кінець року; Вв – вага тварин, які вибули протягом року; Вп – вага приплоду і поголів’я, яке надійшло протягом року; Вп.р- вага поголів’я на початок року.

Для визначення середньодобового приросту необхідно одержати приріст по групі за звітній період поділити на кількість кормо-днів в цьому періоді.

Кількість кормо-днів визначається шляхом множення середнього поголів’я за звітній період на кількість днів у цьому періоді.

Розрахунок приросту живої маси разом зі Звітом про рух худоби на фермі передають до бухгалтерії і він є підставою для оприбуткування одержаного приросту і нарахування заробітної плати працівникам ферми.


2.5Синтетичний і аналітичний облік тварин на вирощування та відгодівлі


Рахунок 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» призначено для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух: тварин , кролів, сімей бджіл, а також худоби, вибракуваної з основного стада й реалізованої без ставлення на відгодівлю, тварин, прийнятих від населення для реалізації.

За дебетом рахунка 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» відображується надходження тварин на вирощуванні, які обліковуються за первісною вартістю; приріст живої маси молодняку тварин, за кредитом – вибуття тварин на вирощуванні внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо.

Рахунок 21«Тварини на вирощуванні та відгодівлі» має такі субрахунки:

211 «Молодняк тварин на вирощуванні»

212 «Тварини на відгодівлі»

213 «Птиця»

214 «Звірі»

215 «Кролі»

216 «Сім’ї бджіл»

217 «Доросла худоба, що вибракувана з основного стада»

218 «Худоба, що прийнята для реалізації»

На субрахунку 211 «Молодняк тварин на вирощуванні» ведеться облік наявності, надходження й вибуття молодняку рогатої худоби, свиней, овець, кіз та коней. Аналітичний облік ведеться в розрізі матеріально відповідальних осіб за такими виробничими й віковими групами:

1.Велика рогата худоба: телички на випоюванні; бички на випоюванні; телички на дорощуванні; бички на дорощуванні; телиці для ремонту стада; нетелі; корови первістки для реалізації; корови – донори ембріонів.

2.Свині: підсосні свинки під матками; підсосні кабанчики під матками; свинки на дорощуванні; кабанчики на дорощуванні; ремонтні свинки; ремонтні кабанчики; свинки, що перевіряються.

3. Коні: молодняк робочих коней молодняк племінних коней.

Молодняк племінних тварин усіх видів обліковують також за породами.

На субрахунку 212 «Тварини на відгодівлі» ведеться облік наявності та руху: дорослої худоби, переведеної з основного стада на відгодівлю й нагул. Аналітичний облік ведеться за видами худоби: велика й рогата худоба на відгодівлі й нагулі; свині на відгодівлі. М’ясокомбінати на цьому субрахунку обліковують худобу, що перебуває на промисловій відгодівлі.

На субрахунку 213 «Птиця» ведеться облік наявності та руху птиці, як молодняку, так і дорослої. Аналітичний облік ведеться за такими обліковими групами:

1.Кури яєчного напряму: молодняк; маточне стадо несучок; промислове стадо несучок; ремонтний молодняк.

2.Кури м’ясного напряму: молодняк; м’ясні курчата; маточне стадо.

3.Качки: молодняк; доросле стадо.

4. Гуси: молодняк; доросле стадо.

5.Індики: молодняк; доросле стадо.

6. Цесарки: молодняк; доросле стадо.

7.Перепілки: молодняк; доросле стадо.

На субрахунку 214 «Звірі» ведеться облік наявності та руху хутрових звірів. Аналітичний облік ведеться за видами звірів окремо молодняку й основного стада.

На субрахунку 215 «Кролі» ведеться облік наявності та руху кролів. Аналітичний облік ведеться за породами окремо молодняку й основного стада.

На субрахунку 216 «Сім’ї бджіл» ведеться облік наявності та руху бджолиних сімей. Аналітичний облік ведеться за кількістю сімей їх вартістю загалом по пасіці.

На субрахунку 217 «Доросла худоба, що вибракувана з основного стада» ведеться облік наявності та руху поголів’я і балансової вартості, вибракуваних і реалізованих або забитих на м'ясо в господарстві без постановки на відгодівлю продуктивних тварин і робочої худоби. Аналітичний облік ведеться за видами тварин.

На субрахунку 218 «Худоба, що прийнята для реалізації» ведеться облік руху тварин, прийнятих від населення для реалізації. Аналітичний облік ведеться за видами худоби.

Дане підприємство використовує не всі проводки цього рахунку лише: 211«Молодняк тварин на вирощуванні» 212 «Тварини на відгодівлі» 217 «Доросла худоба, що вибракувана з основного стада» 218 «Худоба, що прийнята для реалізації».


2.6Інвентаризація тварин


Інвентаризація молодняку тварин, худоби на відгодівлі, кролів, звірів, піддослідних тварин та птиці проводиться щомісяця.

Дорослу продуктивну і робочу худобу заносять в інвентарний опис з зазначенням номера худоби, клички, віку, породи, вгодованості і живої ваги.

Велику рогату худобу, свиней і інших тварин відносять в окремий інвентарний опис.

Інші тварини основного стада, які обліковуються за групами, включають в інвентарні описи по групах відповідно до віку і статті із зазначенням кількості голів і живої ваги по кожній групі.

Молодняк великої рогатої худоби, племінних коней і робочої худоби включають в інвентарний опис окремо із зазначенням номера, статті, клички, породи тощо.

Тварини на відгодівлі, молодняк свиней, та інших видів тварин обліковують по групам, і вносяться в інвентарні описи відповідно номенклатури, яка прийнята в облікових реєстрах із зазначенням кількості голів, і живої ваги по кожній групі.

Інвентарні описи складають за видами тварин на фермах, у відділках, бригадах і по матеріально відповідальних особах.

Відповідно до рішень інвентаризаційної комісії та актів із визначення вартості тварин у бухгалтерії господарства складають відповідні бухгалтерські проводки.


3Застосування комп’ютерної техніки


3.1Дослідження функцій текстового редактора Word


3.1.1Дослідження функції Меню Формат – Напрямок тексту

Напрямок тексту Меню Формат – дозволяє змінити напрямок тексту. Це можна зробити у таблиці чи надписі.

Зміна напрямку: зліва на право;

з верху вниз;

знизу вверх.

Для зміни напрямку тексту у таблиці потрібно ви ділити потрібний фрагмент мишкою або поставити в ту ячейку курсор, далі заходимо в Меню Формат - Напрямок тексту активуємо, з’являється вікно Напрямок тексту - Ячейка таблиці. Вибираємо потрібний напрямок і активуємо Ок.


Рисунок Напрямок тексту


3.1.2Дослідження функції Менню Таблиця – таблиці

Властивості таблиці –Меню Таблиця – дає можливість задати розміри і розміщення таблиці, стрічки, ячейки і стовпчиків. Для цього необхідно виділити таблицю, ячейку чи фрагмент зайти в Меню Таблиця функція Властивості таблиці, активувати. Відкривається вікно яке містить такі закладки:

 • Таблиця: розмір - завдання ширини таблиці в см;

вирівнювання – задає тип вирівнювання таблиці;

обтікання – режим обмивання текстом.

 • : Стрічка: розмір – висота стрічки;

параметри – дозвіл переносу стрічок,

або повтор як заголовку,

 • Стовпчик: розмір - розміри стовпчика.

 • Ячейка: розмір - розміри ячейки;

вертикальне вирівнювання.

Рисунок Властивості таблиці


3.2Дослідження функцій редактора електронних таблиць Excel


3.2.1Дослідження функції Меню Счет

Підраховує кількість чисел в списку аргументів. Функція СЧЕТ використовується для одержання кількості числових комірок в інтервалах чи масивах комірок.

Приклад:

 1. Створіть пусту книгу чи листок.

 2. Виділіть приклад в розділі. Не виділяйте заголовок стрічки або стовпчика..

Виділіть приклад в справці..

 1. Натисніть сполучення клавіш CTRL+C

 2. На листку виділіть комірку A1 і натисніть сполучення клавіш CTRL+V.

 3. Щоб переключитись між переглядом результатів і переглядом формул, для повернення цих результатів, на жміть сполучення клавіш CTRL+` (апостроф) або в меню Сервис вкажіть на пункт Зависимости формул і виберіть режим Режим проверки формул.


A

Дані

Продаж

1.08.12.2008

2.19

3.22,24

4.ИСТИНА

5.#ДЕЛ/0!

Формула

Опис(результат)

6.=СЧЕТ (A2:A8)

Підраховує кількість комірок в наведенім вище списку, Що містять числа (3)

7.=СЧЕТ (A5:A8)

Підраховує количество комірок в наведеному вище списку, що містять числа в останніх 4 стрічках(2)

8.=СЧЕТ(A2:A8;2)

Підраховує кількість комірок в вище наведеному списку, що містять числа в значені 2 (4)

3.2.2Дослідження функції меню Формат → Комірка

Все вікно в Excel Складається з суцільної електронної таблиці Вся таблиця складається з комірок, які нумеруються по стрічках від 1 до 65 т 533 сторінок.

Кожна комірка може містити:

А) текст;

Б) число;

В) формула при чому аргументом формули можуть бути інші комірки.

Методи виділення комірок

 • Виділення прямокутного фрагменту.

 • Виділення стрічки.

 • Виділення кількох стрічок.

 • Виділення стовпчика.

 • Виділення кількох стовпчиків.

 • Вибіркове виділення стовпчиків, стрічок чи комірок.

Зміни розмірів комірок виконуються перетягуванням границь між стрічками назвами та назвами стрічок.

Для редагування вигляду комірки виконуємо функцію формат комірки, при цьому з являється вікно що містить наступні закладки:

 • Число – дає можливість задати вигляд подачі числової інформації у комірці.

 • Выравниваные- дає можливість задати вирівнювання тексту по вертикалі по горизонталі, а також задати кут повороту тексту і параметри відображення.

 • Шрифт – дає можливість змінити вид шрифту, тип, колір, розмір і під черкнути шрифт.

 • Граница – дає можливість змінити тип і колір лінії, що обмежує комірку чи декілька комірок.Рисунок Формат ячейки

облік тварина інвентаризація автоматизація

 • Вид – дає можливість змінити колір заливки комірки на стандартний чи узором.

 • Защита – дає можливість змінити параметри захисту комірки.


3.3Використання редактора електронних презентацій PowerPoint


Для створення електронної презентації перш за все потрібно відкрити вікно для роботи PowerPoint.

Активуємо значок створити слайд і робимо розмітку слайда вибираємо макет з текстом і картинкою далі активуємо значок конструктор вибираємо дизайн слайда. На екрані з’явиться вікно з створеним слайдом.

Виділяємо комірку Заголовок слайду відкриваємо вікно Word Копіюємо назву функції повертаємось в PowerPoint і вставляємо заголовок.

Виділяємо комірку Текст слайду і так само як і заголовок шляхом копіювання виносимо з Wordy.

Для створення картинки в PowerPoint відкриваємо вікно Word листок що містить картинку і натискаємо клавішу Print Screen для збереження зображення в буфері обміну. Відкриваємо в графічний редактор Paint за допомогою меню Пуск.

Вставляємо з буферу скопійоване зображення за допомогою меню Правка - Вставити Виділяємо потрібний фрагмент і копіюємо

Переключаємось за допомогою панелі відкритих вікон у документ PowerPoint і через меню Правка – Вставить вставляємо картинку.

Виділяємо фрагмент, натискуємо праву кнопку миші і вибираємо функцію Настройка анімації З’являється вікно де й задаємо ефект анімації, потім задаємо параметри часу виходу, порядок виходу, та напрямок, швидкість анімації та початок виходу.

Після викладення анімацій всіх фрагментів встановлюємо їх послідовність у вікні Послідовність по черзі вибираємо кожен фрагмент и задаємо Додаткові параметри звук, після анімації і анімація тексту.

Задавши всі потрібні анімації переглядаємо слайд якщо він нас задовольняє і міняти нічого непотрібно зберігаємо.

3.4Застосування редактора баз даних Access


Для того щоб створити таблицю у вікні бази даних активізуємо об’єкт Таблиці і функцію Створення в режимі конструктора. У графі «Ім’я поля» вводимо № п/п, Прізвище, Ім’я, По батькові, Посада, Дата народження, а у графі «Тип даних» –Лічильник, навпроти №П/п і Текстовий, для наступних тьох стрічок, Числовий,навпроти інших двох. При закритті вікна виконуємо збереження таблиці по назві предмету.

Активізуємо створену таблицю і вводимо данні.

Для створення запитів активізуємо об’єкт «Запити» і функцію Створення запитів з допомогою майстра. Далі виконуємо вибір полів № п/п, Прізвище, Ім’я, По батькові, а також Оплату праці з таблиць по усіх предметах. Створений запит перейменовуємо з ім’ям Оплата праці.

Далі для створення звітів активізуємо об’єкт «Звіти» і функцію Створення звітів з допомогою майстра. Далі виконуємо вибір усіх полів таблиці особисті діні (запиту Оплата праці), рівні групування та сортування не вказуємо, задаємо табличний макет і книжну орієнтацію сторінок (альбомна – для Запиту), стиль – «Сжатый» і назву звіту – по умовчанню.


3.5Оформлення графічної частини


Для виконання графічної частини створюємо у своїй папці файл з назвою 1-АльбомMAX_Фамілія, задаємо для нього альбомну орієнтацію паперу при допомозі меню Файл → Параметри сторінки, скопіюємо з методичного посібника (додаток 8.) рамку з кутовим штампом. При допомозі функції меню Форма → Об’єкт задаємо положення рамки по 0,3см нижче і 0,6см правіше відносно сторінки.

Кутовий штамп заповнюємо відповідно до вимог методичного посібника, використовуючи при цьому масштаб 500%, так як шрифт у штампі досить малий. Шрифт у верхній лівій рамці створюємо за допомогою об’єкту WordArt текстом якого є шифр, тому що цей напис має бути розвернутим на 180º. при допомозі меню Малювання → Повернути/Відобразити, задаємо потрібні розміри і розміщення.

Для вмісту листа 1 копіюємо таблицю 4 після вставки задаємо потрібний шрифт, висоту, ширину.таблиці. Відкриваємо з таблиці лист Excel вибираємо з таблиці потрібні дані на основі яких створюємо діаграму. За допомогою функції меню Формат → Об’єкт задаємо положення рамки по 0,7см нижче і правіше відносно сторінки.

Для створення другого листа створюємо у своїй папці файл з назвою 1-Книжний_Ейсмонт, копіюємо з методичного посібника рамку з кутовим штампом. Кутовий штамп і верхню ліву рамку заповнюємо аналогічно.

Для вмісту листа 2 виконуємо копіювання Таблиці 5.Робимо дві копії в другій відкриваємо лист Excel за допомогою клавіші Ctrl виділяємо комірки з цифрами і на їх базі створюємо діаграму задаємо потрібні параметри шрифту, розміщення робимо підпист і зберігаємо.


4Висновки і пропозиції


ТОВ «Хлібороб» розташоване у селі Завадівка має досить сприятливі умови для виробництва продукції та вирощування с/г культур і майже кожного року господарство поповнює свої запаси основними засобами, технікою, складськими приміщеннями. Загальна земельна площа також збільшилась, кількість працівників значно скоротилась за рахунок автоматизації праці. Господарство щорічно отримує прибутки від реалізації продукції, надання послуг.

В господарстві числяться тварини на вирощуванні та відгодівлі Молодняк тварин на вирощуванні та відгодівлі складають особливу групу основних засобів. До складу молодняку тварин включають поголів’я, вирощене у власному господарстві та придбане на стороні. Туди ж відносять нетелів та свиноматок, що перевіряються, піддослідних тварин. Тварини що купують в інших сільськогосподарських підприємствах за грошові кошти, оприбутковують на підставі товарно-транспортних накладних.

При одержані приплоду завідувач ферми, зоотехнік чи бригадир складають у двох примірниках Акт на оприбуткування приплоду тварин.

Приріст живої маси визначають на підставі Розрахунку визначення приросту. Його складає зоотехнік чи бригадир щомісяця на підставі даних відомостей зважування тварин та документів на надходження та вибуття худоби загалом по фермі за видами і обліковими групами та особами, за якими закріпленні тварини.

Тварини на відгодівлі, молодняк свиней, та інших видів тварин обліковують по групам, і вносяться в інвентарні описи відповідно номенклатури, яка прийнята в облікових реєстрах із зазначенням кількості голів, і живої ваги по кожній групі.

Застосування комп’ютерної техніки дуже важливе у веденні бухгалтерії Основними програмами для роботи в бухгалтерії є:Word, Excel, PowerPoint, Access та «1 С Підприємство».

Word призначений для створення, редагування, тексту таблиць та різних екранних малюнків. Спеціальною програмою для роботи в режимі таблиць є Excel що складається з суцільної електронної таблиці. PowerPoint служить для створення електронних презентацій, Access для створення та друку нових баз даних, таблиць, запитів та звітів. Програма «1 С Підприємство» призначена для вирішення широкого кола задач.

Моєю пропозицією буде: тварини що вирощуються, а пізніше йдуть на продаж чи на забій приносять непоганий прибуток господарству, тому їх кількість мала б бути більшою а технологія відгодівлі більш досконалою, наприклад: вносити в корми вітамізовані добавки, відгодівлю проводити багато калорійними кормами.

Наймати на роботу нових працівників бухгалтерії, що добре знаються на роботі з персональним комп’ютером добре орієнтуються в потрібних програмах, або перекваліфікація вже найманих. Та перш господарство перш за все мало б придбати необхідну кількість комп’ютерів.


5Список використаної літератури


 1. Бобров В. Л Основи ринкової економіки. – Вища школа 2003 -719с.

 2. Гурій А. М. Поворознюк. Н. М. Самсонова В. В. Інформатика та інформаційні технології. ООО «Компанія СМІТ» 2003. – 352с.

 3. Дем’яненко М. Я. Облік у селянському господарстві. К. ІАЕ 2001 – 403с.

 4. Кривоносов Ю. А. Огійчук М. Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах.К: Вища школа 2003 -800с.

 5. Ковальчук В. М. Загальні основи ринкової економіки. –Т.:СМП «Астон» - 1994. – 228с.

 6. Кісільов А. П. Основи бізнесу. Київ «Вища школа» 1998 – 191с.

 7. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.Підручник для студ. економ. цпец. вищ. навч. зкл. 5-те вид. допов. Й переробл.- К.:А.С.К., 2000-784с.

 8. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку К.:Знання, 2003-444с.

 9. Шевеленко С. Д. Федів І. І. Підприємство і підприємницька діяльність К6 Вища школа 1997-224с.

 10. Шида А. В. Основи менеджменту К.:товариство «Знання» КОО,1998-512с.Нравится материал? Поддержи автора!

Ещё документы из категории бухгалтерский учет, аудит:

X Код для использования на сайте:
Ширина блока px

Скопируйте этот код и вставьте себе на сайт

X

Чтобы скачать документ, порекомендуйте, пожалуйста, его своим друзьям в любой соц. сети.

После чего кнопка «СКАЧАТЬ» станет доступной!

Кнопочки находятся чуть ниже. Спасибо!

Кнопки:

Скачать документ